MFPE0922 Pedagogika II

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 26. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Karolína Dundálková, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Soňa Kudelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
MFPE0821 Pedagogika I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student zná předmět, který seznamuje fyzioterapeuty s teoretickými a teoreticko-metodickými východisky důležitými pro osobnostní utváření jedince, a to v individuálních i prosociálních kontextech.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - interpretovat získané vědomosti - aplikovat získané vědomosti a dovednosti v praxi - interpretovat aktuální problémy pedagogiky - promyšleně zaujímat stanoviska ke studované problematice - racionálně využívat získané poznatky pro svůj vlastní rozvoj
Osnova
  • 1. Koncepce globální výchovy. 2. Teorie a metodika výchovy ve studiu učitelství. 3. Normativní a situační pojetí výchovy. 4. Kázeň a ukázněnost jako společenské a pedagogické jevy. 5. Klima školní třídy. 6. Agresivita a šikana jako výchovné problémy. 7. Vliv rodinného prostředí na výchovu dítěte. 8. Výchovné činnosti třídního učitele. 9. Pojetí a prostředky alternativní výchovy. 10. Zdravá škola. 11. Hra jako výchovný prostředek. 12. Dítě ve sféře vlivů společenského prostředí.
Literatura
  • STŘELEC, Stanislav. (ed.) Studie z teorie a metodiky výchovy II. Brno: Masarykova univerzita,MSD,, 2005. 214 s. Studijní literatura. ISBN 80-210-3687-7. info
  • STŘELEC, Stanislav. (ed.) Studie z teorie a metodiky výchovy I. Brno: Katedra pedagogiky PdF MU, MSD,, 2004. 155 s. Studijní literatura. ISBN 80-86633-21-7. info
  • STŘELEC, Stanislav. Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I. Brno: Paido, 1998. 189 stran. ISBN 8085931613. info
  • PELIKÁN, Jiří. Výchova jako teoretický problém. 1. vyd. Ostrava: Amosium servis, 1995. 234 s. ISBN 80-85498-27-8. info
Výukové metody
- teoretická příprava formou přednášky se samostatným studiem odborných zdrojů a využitím distančních materiálů v elektronické podobě - vyjadřovat rozhodnutí o situacích, vztahujících se ke sledované disciplíně na základě nabytých znalostí odvodit i neznámé skutečnosti
Metody hodnocení
písemný test z 20 otázek doplněný ústní zkouškou, tvorba projektu
Informace učitele
OTÁZKY KE ZKOUŠCE 1. Teorie a metodika výchovy – pojetí předmětu. Výchovné působení školy 2. Výchova k hodnotám a hodnotová orientace dětí a mládeže 3. Situační pojetí výchovy – model fází utváření lidské povahy 4. Adaptace na sociální prostředí. Socializace a interakční učení 5. Mravní výchova dětí školního věku 6. Výchovné činnosti třídního učitele a sebereflexe učitelova výchovného působení 7. Autorita v edukačních souvislostech 8. Kázeň a ukázněnost jako společenské a pedagogické jevy 9. Dramatická výchova ve školní a mimoškolní činnosti a edukativní význam hry a zážitku 10. Poruchy chování žáků a jejich náprava 11. Agrese a šikana jako výchovné problémy 12. Krása a umění jako prostředky výchovy 13. Tělesná kultura a tělesná výchova – součásti výchovy ke zdravému životnímu stylu 14. Utváření klimatu ve školní třídě a výchovné skupině 15. Profesně pracovní způsobilost člověka a její edukativní utváření 16. Rodina jako výchovný činitel 17. Vývoj vztahů mezi školou, rodinou a veřejností. Kooperace v edukačních vztazích mezi učitelem a rodiči žáků 18. Výchovné otázky v alternativním školství 19. Projekt Zdravá škola. Škola podporující zdraví 20. Dítě ve sféře vlivů společenského prostředí. Škola jako součást sociálního prostředí 21. Koncepce enviromentální výchovy. Výchova pro 21. století Stěžejní pojmy – „POJMOVÉ MAPY“ – k tematickým okruhům ke zkoušce z PEDAGOGIKA II. Ad 1) výchovné působení výuky, humanizující tendence, kurikulární reforma, rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program, kompetence žáka, role učitele, kompetence učitele, dimenze učitelova vychovatelství Ad 2) axiologie, hodnota, potřeba, druhy hodnot, hodnotová orientace, konverze hodnotových orientací Ad 3) výchovná situace, druhy situací, situační pojetí výchovy, fáze situačního pojetí výchovy, zvyky, rysy, jáství, osobnost Ad 4) socializace osobnosti, interakce, sociální učení, interakční učení, sociální kompetence, sociální inteligence Ad 5) etika, morálka, mravnost /mravy), mravní imperativ, axiologie, cíl mravní výchovy, obsah mravní výchovy, morální autonomie, morální heteronomie, stadia mravního vývoje osobnosti, prosociálnost, projekt Etická výchova Ad 6) výchovná diagnóza, anamnéza, prognóza, úkoly třídního učitele, proces sebereflexe, vnitřní dialog, fáze sebereflexe, učitelův deník Ad 7) autorita, autorita a sociální role, autorita formální a neformální, autorita školy, autorita učitele, partnerský vztah učitele a žáka, svoboda a řád, odpovědnost Ad 8) sociálně-filozofické souvislosti kázně a svobody, anomie, liberalismus, postmodernismus, kázeň, ukázněnost, poslušnost, druhy kázně, funkce kázně, vnitřní řád školy, „charta školní třídy“, výchovná autorita Ad 9) dramatická výchova, cíle dramatické výchovy, empatie, tvořivost, hra v dramatické výchově, simulace, alterace, charakterizace Ad 10) poruchy chování, poruchy učení, neagresivní poruchy chování, agresivní poruchy chování, hodnocení chování, rizikové přístupy, perspektivní přístupy, inklusivní vzdělávání Ad 11) agrese, šikana, druhy šikany, diagnostické znaky šikany, vývojové stupně šikanování Ad 12) krása, estetika, estetická výchova, cíle estetické výchovy, umění, funkce umění, prostředky estetické výchovy Ad 13) tělesná kultura, tělesná výchova, sport, pohybová rekreace, úkoly tělesné výchovy, funkce tělesné výchovy, prostředky a organizační formy tělesní výchovy Ad 14) klima, školní klima, typy školního klimatu, znaky pozitivního školního klimatu, školní parlament, třídní samospráva, skryté kurikulum Ad 15) práce, profesně pracovní způsobilost, druhy práce, profesní orientace, etapy profesní orientace, osobní předpoklady, kariérové poradenství, pracovní adaptabilita Ad 16) rodina, funkce rodiny, rodinné prostředí, základní potřeby dětí, cíle rodinné výchovy, styly rodinné výchovy Ad 17) vnější reforma školství, vnitřní reforma školství, demokratizace vztahů mezi školou a rodinou, rada školy Ad 18) alternativní výchova, znaky alternativní výchovy, druhy alternativních škol, otevřené vyučování, komunitní škola, Škola podporující zdraví, Vzdělávací program Začít spolu, Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Integrovaná tematická výuka, Program Dokážu to?, Individuální a domácí vzdělávání, e – learning, kooperativní vyučování, projektové vyučování Ad 19) zdraví – holistické a interakční pojetí, projekt Zdravá škola, pohoda prostředí, zdravé učení, otevřené partnerství Ad 20) sociální prostředí, škola jako sociální instituce, funkce školy, sociální svět, sociální prostředí, sociální komunikace, sociální interakce, vrstevnická skupina Ad 21) globalizace, sociálně kulturní důsledky globalizace, pedagogické aspekty globalizace , enviromentální výchova, výchova pro udržitelný rozvoj, ekologické myšlení, eticko-axiologický aspekt v ekologické výchově LITERATURA Bendl, S. Školní kázeň. Metody a strategie. Praha: ISV, 2001, 267 s. ISBN80-85866-80-3. Bůžek, A., Michalík J.Informatorium (nejen) o právech dítěte.Olomouc: UP, 2000.170 s. ISBN 80-244-0054-5. Cangelosi, J. S. Strategie řízení třídy. Praha: Portál, 1994, 289 s. ISBN 80-7178-083-9. Čáp, J. Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy. Praha: ISV, 1996, 302 s. ISBN 80-85 866-15-3. Horká, H. Teorie a metodika ekologické výchovy. Brno: Paido, 19964, . ISBN80-85931-33-8. Horká, H. Výchova pro 21. století. Brno: Paido, 2000, 127s. ISBN80-85931-85-0. Karnsová, M. Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem. Praha: Portál, 1995, 151 s. ISBN 80-7178-032- 7. Kolář, M. Skrytý svět šikanování ve školách. Praha: Portál, 1997. 127 s. ISBN 80-7178-123-1. Kolektiv. Texty ke studiu otázek výchovy. Brno: MU, 1992,147 s. ISBN80-210-0432-0 Kolektiv. Texty ke studiu otázek výchovy II. Brno: MU, 1994, 67 s.. ISBN 80-901737-8-0. Kraus, B., Poláčková,V. et al. Člověk, prostředí, výchova. Brno: Paido, 2001, 199 s. ISBN 80-7315-004-2 Kučerová, S. Úvod do pedaogické antropologie a axiologie. Brno: MU, 1993. ISBN 80-210-0141-0. Kučerová, S. Obecné základy mravní výchovy. Brno: MU, 1993. ISBN 80-210-0183-6. Kučerová, S. Obecné základy estetické výchovy. Brno: MU, 1993. ISBN 80-210-0220-4. Kučerová, S. Člověk, Hodnoty, Výchova. Prešov: Grafotlač, 1996. 231 s. ISBN 80-85668-34-3. Kyriacou, Ch. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 1996, 155 s. ISBN 80-7178-022-7. Langová, M., Vacínová, M. Jak se to chováš? Praha: Empatie, 1994. 84 s. ISBN 80-901618-5-5. Maňák, J. Profesionální praktika z pedagogiky. Brno: MU, 1992, 131 s. ISBN 80-210-0471-1. Pelikán, J. Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium, 1995. 234 s. ISBN 80-85498-27-8. Pelikán, J. Pomáhat být. Praha: Karolinum, 2002, 159 s. ISSN 0567-8307 Prokopová, A. O (ne)mocné výchově. Brno: MU, 1993. ISBN 80-210-0760-5. Průcha, J. Alternativní školy. Praha: Portál, 1996. ISBN80-7178-072-3. Průcha, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 1997. 495 s. ISBN 80-7178-170-3. Průcha, J. Přehled pedagogiky. Praha: Portál, 2000, 265 s. ISBN 80-7178-399-4. Říčan, P. Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha: Portál, 1995. 95 s. ISBN 80-7178-049-9. Spousta, V. Krása, umění a výchova. Brno: MU, 1995. 130 s. ISBN 80-210-1196-3. Střelec, S. a kol. Kapitoly z rodinné výchovy. Praha: Fortuna, 1992. 157 s. ISBN 80-85298-84-8. Střelec, S. et al. Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I. Brno: Paido, 1998. 189 s. ISBN 80-85931-61-3. Střelec,S.(ed.) Studie z teorie a metodiky výchovy I. Brno: MSD, 2004,155 s. ISBN 80-86633-21-7. Střelec, S. (ed.) Studie z teorie a metodiky výchovy II. Brno, MSD, 2005. Svobodová, J., Jůva, V. Alternativní školy. Brno: Paido, 1995. ISBN 80-85931-19-2. Svobodová, J. Zdravá škola včera a dnes. Brno: Paido, 1998. 47 s. ISBN 80-85931-53-2. Šimoník, O. Začínající učitel. Brno: MU, 1994. 95 s. ISBN 80-210-0944-6. Švec, V. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. Brno: MU, 1998, 178 s. ISBN 80-210-1937-9. Tomášek, F. Pedagogika. Praha: Křesťanská akademie, 1994. 350 s. ISBN 80-901294-0-4. Vacek, P. Morální vývoj v psychologických a pedagogických souvislostech. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. ISBN 80-7041-148-1.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.