MIKCH021p Chronická intenzivní ošetřovatelská péče - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0.7/0/0. 10. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jiřina Večeřová (přednášející)
PhDr. Olga Suková (cvičící)
Silvie Doubravská (pomocník)
Garance
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Silvie Doubravská
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 27. 2. 11:50–13:30 N03009/209, Čt 12. 3. 11:50–13:30 N03009/209, Čt 26. 3. 11:50–13:30 N03009/209, Čt 7. 5. 8:00–9:40 N03009/209
Předpoklady
MIKOS0121 Ošet. péče v intenz. med. I-cv
MIKOS0121
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen: vysvětlit rozdíl mezi akutní a chronickou intenzivní péčí; objasnit problematiku chronické intenzivní péče - spektrum pacientů, personální zajištění, materiální a technické vybavení pracoviště, dokumentace; popsat legislativu dané problematiky; objasnit potřeby pacienta na oddělení DIP; vysvětlit problematiku domácí umělé plicní ventilace a dlouhodobé domácí oxygenoterapie, včetně péče o dítě v domácím prostředí na UPV nebo oxygenoterapii; objasnit rizika nozokomiálních nákaz v DIP; správně provádět prevenci nozokomiálních nákaz; správně provádět monitoraci vitálních funkcí v DIP i DP; vysvětlit rizika a komplikace cévkování muže; správně provést katetrizaci močového měchýře u muže; správně provést toaletu dýchacích cest u pacienta s tracheostomií; správně provést převaz tracheostomie (včetně komplikované tracheostomie); vysvětlit postupy používané k prevenci ventilátorové pneumonie; správně aplikovat léky do dýchacích cest u pacienta s tracheostomií; monitorovat pacienta na dlouhodobé umělé plicní ventilaci objasnit výhody a kontraindikace neinvazivní umělé plicní ventilace; vysvětlit správný postup při ošetřování podkožních portů (včetně rizik a komplikací); vysvětlit koncept bazální stimulace; začlenit prvky bazální stimulace do oš. péče; využívat prvků kinestetiky při provádění oš. péče; vyjmenovat možnosti komunikace u pacientů na dlouhodobé umělé plicní ventilaci; provádět aktivní a pasivní rehabilitaci u pacientů na umělé plicní ventilaci; sestavit plán rehabilitace u dlouhodobě nemocných.
Výstupy z učení
Student budeschopen:
- pečovat o pacienta ve vigilním komatu
- zvládnout problematiku tišení bolesti
- aplikovat psychologický přístup a techniky komunikace v interpersonálních vztazích
- správně aplikovat farmakologické prostředky užívané v intenzivní medicíně a rozpoznat jejich nežádoucí účinky
- aplikovat v pracovních postupech koncept stimulace vnímání
- provádět vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči o pacienty ve vigilním komatu, persistentním a permanentní vegetativním stavu
- uplatňovat hygienický režim
- využívat trendy v hojení ran
- poskytovat komplexní vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči o pacienty vyžadující UPV včetně rizik a komplikací s tím souvisejících a podílet se na jejich řešení
- komunikovat s pacientem na UPV
- sledovat funkčnost přístrojové techniky k provádění UPV a zajišťovat její stálou připravenost
- provádět komplexní vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči o pacienta s poruchou vědomí
- aplikovat psychologické aspekty ošetřovatelské péče v intenzivní medicíně
- zvládnout problematiku tišení bolesti
Osnova
 • Přednáška: 1. týden Oddělení chronické intenzivní péče (základní diagnózy, přístrojové, materiální vybavení, personální zajištění, dokumentace, legislativa, potřeby nemocného v DIP, cíle hospitalizace a ošetřovatelský proces). 2. týden Domácí umělá plicní ventilace (indikace DUPV, formy, komplikace, legislativa, projekt DUPV, oš. proces o ventilovaného nemocného v DP, oxygenoterapie). 3. týden Nazální stimulace, imobilizační syndrom, prevence infekce (specifika hygienické péče o pacienta dle rozsahu jeho postižení, chronické infekty, nozokomiální infekce, péče o pomůcky v DIP, DP). 4. týden Fyziologické funkce v DIP, oš. péče o výživu a vylučování pacientů v DIP (nácvik polykání, hodnocení tolerance výživy, cévkování muže). 5. týden Rehabilitace v intenzivní péči (polohování, pasivní / aktivní rhb, dechová rhb, spec. rhb u vybraných diagnóz, vertikalizace – lokomoce, plán rhb u chron. nemocného, obnovení poškozených funkcí, výchova k soběstačnosti, pomůcky, dokumentace).
Literatura
 • DOSTÁL, Pavel. Základy umělé plicní ventilace. 3. rozšířené vydání. Praha: Maxdorf, 2014. 394 stran. ISBN 9788073453978. info
 • TRACHTOVÁ, Eva, Gabriela TREJTNAROVÁ a Dagmar MASTILIAKOVÁ. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Vyd. 3., nezměn. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013. 185 s. ISBN 9788070135532. info
 • ADAMUS, Milan. Základy anesteziologie, intenzivní medicíny a léčby bolesti. 2., dopl. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 358 s. ISBN 9788024429960. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Bazální stimulace jako možnost komunikace. In Sborník přednášek a statí specializovaného vzdělávání logopedů ve školství. Modul 2. Měcholupy: Asociace logopedů ve školství, 2010. s. 33-39, 7 s. info
 • BORÝSKOVÁ, Hedvika a Eva JÁŇOVÁ. Bazální stimulace aneb jak probudit smysly. In Pracovní dny České a slovenské neurochirurgické společnosti ČLS JEP. Špindlerův Mlýn: Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové, 2007. s. 75. ISBN 978-80-239-8990-0. info
 • FRIEDLOVÁ, Karolína. Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči. 1. vyd. Praha: Grada publishing, 2007. 170 s. ISBN 978-80-247-1314-4. info
 • KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 350 s. ISBN 9788024718309. info
 • ŠTOURAČ, Petr. Základy anesteziologie. 5.12.2007. Brno, 2007. Portál MEFANET. ISSN 1801-6103. info
 • ZEMANOVÁ, Jitka. Základy anesteziologie. 1. vyd. Brno: NCONZO, 2005. 163 s. ISBN 8070134305. info
 • ZEMANOVÁ, Jitka. Základy anesteziologie. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 2003. 149 s. ISBN 8070133740. info
 • TRACHTOVÁ, Eva. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. 2. vyd. Brno: IDVPZ, 2001. 185 s. ISBN 8070133244. info
Výukové metody
Výuka je uskutečněna formou přednášek a seminářů.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem. Vypracování seminární práce z oblasti novinek týkající se chronické intenzivní ošetřovatelské péče.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/MIKCH021p