MIKMN0422p Management II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0.3/0/0. 5. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Richard Saibert, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Simona Saibertová, Ph.D. (pomocník)
Garance
PhDr. Simona Saibertová, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 5. 3. 12:50–14:30 N03009/209, Čt 19. 3. 11:50–13:30 N03009/209, Čt 2. 4. 12:50–14:30 N03009/209
Předpoklady
MIKMN0321p Management I – přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na základní poznatkové oblasti managementu. V úvodní části jde o vymezení základních pojmů a prezentaci historického vývoje managementu v kontextu ekonomických, sociálních a politických podmínek, dále pak o začlenění managementu do systému relevantních vědních disciplín. Pozornost je dále věnována osobnosti vedoucího včetně etické stránky jeho činnosti, organizaci jeho práce, způsobu jednání a vyjednávání. Těžiště předmětu tvoří poznatky o procesu plánování, rozhodování, ovlivňování a kontrolování, dále pak problematika organizování a tvorby organizačních struktur. Závěrečná část předmětu je zaměřena na nejnovější vývojové trendy managementu ve vyspělých zemích, včetně jejich průmětů do oblasti řízení ve zdravotnických zařízeních
Výstupy z učení
Student bude:
- znát a schopen použít komunikační dovednosti manažera, předpoklady a překážky.
- znát možnosti implementace managementu soustavného zlepšování kvality zdravotnické péče.
- schopen popsat kultura bezpečí, prevenci pochybení a typy pochybení.
- schopen popsat vedení týmu pro dosažení nejlepších výsledků, organizační kulturu.
- schopen vysvětlit úlohu kontroly v procesu řízení.
- schopen popsat audit, složení auditorského týmu a jeho využití v procesu řízení.
- schopen vysvětlit marketing zdravotnického zařízení, podstata, historii vývoje a pojetí matketingu ve zdravotnictví.
- rozumí modelu dokonalého zdravotnického zařízení.
- zná nejnovější vývojové trendy managementu zdravotnického zařízení ve vyspělých zemích.
- bude schopen vést ošetřovatelský tým, včetně tvorby auditů, sledování indikátoru kvality a týmové spolupráce s lékařem
Osnova
  • Komunikační dovednosti manažera, předpoklady a překážky Implementace managementu soustavného zlepšování kvality zdravotnické péče Kultura bezpečí,Prevence pochybení, typy pochybení Vedení týmu pro dosažení nejlepších výsledků, organizační kultura, tvorba a implementaci strategického řízení organizace Úloha kontroly v procesu řízení Audit,Auditorský tým Marketing zdravotnického zařízení, podstata, historie vývoje,Pojetí matketingu ve zdravotnictví Model dokonalého zdravotnického zařízení Nejnovější vývojové trendy managementu ve vyspělých zemích Vliv globalizace na zdravotnické systémy a populační zdraví
Literatura
  • HEKELOVÁ, Zuzana. Manažerské znalosti a dovednosti pro sestry. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2012. 124 stran. ISBN 9788024740324. info
  • DOLANOVÁ, Dana. Tým. In Plevová Ilona. Management v ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. s. 81-110, 30 s. Sestra. ISBN 978-80-247-3871-0. info
  • VEBER, Jaromír. Management :základy, prosperita, globalizace. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2006. 700 s. ISBN 80-7261-029-5. info
  • VÁGNER, Ivan. Management z pohledu všeobecného a celostního. 3. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 607 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 347). ISBN 80-210-3336-6. info
  • GLADKIJ, Ivan. Management ve zdravotnictví. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2003. xii, 380. ISBN 8072269968. info
  • PLAMÍNEK, Jiří. Synergický management : vedení, spolupráce a konflikty lidí ve firmách a týmech. Vyd. 1. Praha: Argo, 2000. 328 s. ISBN 8072032585. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/MIKMN0422p