MINP011p Přednemocniční neodkladná péče - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
MUDr. René Mezulianík (přednášející)
Mgr. Jiřina Večeřová (přednášející)
Gabriela Rozínková (pomocník)
Garance
Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Gabriela Rozínková
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován teoreticko-prakticky.;
Cílem je připravit všeobecnou sestru pro specifickou ošetřovatelskou péči u pacientů v kritickém stavu v rámci přednemocniční neodkladné péče a specifickou činnost v rámci zdravotnického operačního střediska.
Výstupy z učení
Student po ukončení předmětu:
- orientuje se v základních postupech přednemocniční neodkladné péče
- dokáže popsat, vysvětlit poruchy vit.funkcí, diagnostiku,základních a navazujících neodkladných postupů pro jednotlivé systémy
Osnova
 • Přednášky;
 • Seznámení s oborem,organizace PNP,návaznost na další péči,IZS;
 • Poruchy vit.funkcí, diagnostika,základní a navazující neodkl. postupy;
 • Náhlé poruchy kardiovaskulárního systému;
 • Náhlé poruchy dýchacího systému;
 • Náhlé poruchy neurologického charakteru;
 • Náhlé neúrazové chirurgické stavy;
 • Náhlé stavy endokrinologické, oftalmologické a ORL;
 • Intoxikace;
 • Vnitřní prostředí, alergie;
 • PNP u traumat I;
 • PNP u traumat II;
 • Šokové stavy;
 • Akutní stavy u dětí;
 • Mimořádné události;
 • Řídící operační středisko
Literatura
  povinná literatura
 • DRÁBKOVÁ, Jarmila. Akutní stavy v první linii. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 330 s. ISBN 8071692387. info
 • DRÁBKOVÁ, Jarmila a Hana MALÁ. Vádemékum novinek neodkladné péče. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. 222 s. ISBN 8071696935. info
 • DRÁBKOVÁ, Jarmila. Polytrauma v intenzivní medicíně. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 307 s. ISBN 8024704196. info
 • ERTLOVÁ, Františka, Josef MUCHA a Jan MIKLICA. Přednemocniční neodkladná péče. IDV PZ,Vinařská 6,Brno. Brno: IDV PZ, 2000. s. 304-313. Náhlé příhody gynekologické a porodnické. ISBN 80-7013-300-7. info
 • POKORNÝ, Jiří. Urgentní medicína. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. xxiii, 547. ISBN 8072622595. info
 • POKORNÝ, Jiří. Lékařská první pomoc. 1. vyd. Praha: Galén, 2003. 351 s. ISBN 8072622145. info
 • STOLÍNOVÁ, Jitka a Jan MACH. Právní odpovědnost v medicíně. 1. vyd. Praha: Galén, 1998. 352 s. ISBN 8085824884. info
 • Memorix :neodkladné stavy v medicíně. Edited by Sönke Müller - Vlastimil Víšek. 1. vyd. Praha: Scientia medica, 1992. 345 s. ISBN 80-85526-16-6. info
 • ŠTĚTINA, Jiří. Medicína katastrof a hromadných neštěstí. 1. vyd. Praha: Grada, 2000. 429 s. ISBN 8071696889. info
 • 10. Referátový výběr Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína, sv.48 – Neodkladná resuscitace. Zvláštní číslo 2001 (Guidelines 2000), Národní lékařská knihovna, Praha
 • Odkazy na další odbornou literaturu jsou uvedeny za jednotlivými kapitolami stěžejních publikací
 • Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění zákona č.161/1993 Sb.
 • Vyhl. č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě
 • Vyhl. č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon č.95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
 • Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních),
 • Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému,
 • Vyhl.č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS,
 • Vyhl.č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva,
 • Zákon č. 240/2000 Sb., zákon o krizovém řízení,
 • Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro řešení krizových stavů,
 • Zákon č. 222/1992 Sb., o zajišťování obrany České republiky,
 • Koncepce krizového řízení v resortu zdravotnictví, MZ ČR,
 • Koncepce oboru urgentní medicína –Věst. MZ ČR.
Výukové metody
Výuka je uskutečňována formou přednášek.
Metody hodnocení
Zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.