MPMP071 Úvod do pedagogiky

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/0/0. 15. 3 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Erika Vonková (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět slouží studentům k základní orientaci při vstupu do rozsáhlé problematiky učitelské profese. Studenti porozumí základnímu obsahu a terminologií pedagogiky tak, aby ji mohli používat nejen v navazujících předmětech, ale především při soustavné kultivaci svého profesního smýšlení. Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy a teoriemi pedagogiky. Studium předmětu má ukázat vztahy pedagogiky k ostatním společenskovědním oborům a naznačit možnosti využívaní pedagogických poznatků v práci učitelů. Absolvování tohoto předmětu je předpokladem ke studiu dalších pedagogických disciplín.
Výstupy z učení
Výstupy z učení:
Na konci kurzu bude student schopen:
• rozumět základnímu obsahu a terminologií pedagogiky;
• číst běžné pedagogické texty pro pedagogy a tvořivě jim rozumět;
• odlišit poznatky akademické pedagogiky od běžných lidových pedagogických poznatků.
Osnova
 • Hlavní témata:
 • 1. Pedagogika jako vědní obor.
 • 2. Determinanty výchovy a vzdělávání. Základní kategorie a pojmy.
 • 3. Proces výchovy a vzdělávání.
 • 4. Vybrané modely výchovy a vzdělávání.
 • 5. Pedagogické profese a jejich podstata.
 • 6. Reflexe a sebereflexe pedagoga. Profesní portfolio.
 • 7. Žák ve škole, vybrané charakteristiky žáků (gender, sociální status).
 • 8. Národní kurikulum. Vzdělávací standardy.
 • 9. Škola jako instituce, organizace, pospolitost.
 • 10. Školský systém v České republice.
 • 11. Výsledky a efekty vzdělávání.
 • 12. Edukační aspekty inkluze, diverzita (inkluze).
 • 13. Distanční výuka: Esej na téma "dobrý učitel".
 • 14. Distanční výuka: Jak využívat poznatků z pedagogiky a psychologie.
 • 15. Distanční výuka: Profesní portfolio pedagoga.
Literatura
 • JŮVA, Vladimír. Úvod do pedagogiky. 2., rozš. vyd. Brno: Paido, 1995. 95 s. ISBN 8085931060. info
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 2., přeprac. a aktualiz. vy. Praha: Portál, 2002. 481 s. ISBN 80-7178-631-4. info
 • PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky :úvod do studia oboru. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 269 s. ISBN 80-7178-399-4. info
 • PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 3. rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2001. 322 s. ISBN 80-7178-579-2. info
Výukové metody
teoretická příprava formou přednášky se samostatným studiem odborných zdrojů a využitím distančních materiálů v elektronické podobě, tvorba a hodnocení eseje
Metody hodnocení
písemný test (k absolvování předmětu je třeba 70% správných odpovědí)
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.