STFA0722p Farmakologie II - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2006
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Eva McCaskey Hadašová, CSc. (přednášející)
Ing. Pavel Musil (přednášející)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (přednášející), doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (zástupce)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Mgr. Karel Šlais, Ph.D. (přednášející)
MVDr. Dagmar Vršková, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Lucia Zendulková Zahradníková, Ph.D. (přednášející)
Renata Bláblová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Rozvrh
Út 19. 9. až Út 21. 11. Út 13:00–15:30 P51 Posluchárna V. Čermáka
Předpoklady
STFA0621c Farmakologie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • 27. 9. Úvod do psychofarmakologie. Neurotransmiterové mechanismy a specifické neurotransmiterové systémy. 4.10. Neuroleptika - farmakodynamika, možné mechanismy hlavních i vedlejších účinků, indikace v psychiatrii a ostatních oborech, výběr neuroleptika, depotní přípravky. Antidepresiva - thymoleptika, inhibitory MAO, antidepresiva II. a III. generace, (antidepresiva IV. generace), mechanismy působení, indikace a kontraindikace. 11. 10. Neurodynamika (nootropika). Antiparkinsonika, etiologie parkinsonismu, léky dopaminergní, centrální anti-cholinergika. Farmakoterapie demencí (Alzheimerova typu, smíšených) 18. 10. Farmakoterapie infekčních onemocnění. Antibiotika a chemoterapeutika - obecné zásady léčby, užití v pediatrii, graviditě, laktaci, u orgánových poškození 25.10. Farmakologické ovlivnění funkcí hypotalamu a hypofýzy. Léčiva u poruch kostní homeostázy. 1.11. Antitrombotická farmakoterapie. Antiagregancia (protidestičkové látky) - acidum acetylsalicylicum, sulfinpyrazon, dipyridamol a jiné látky. Antikoagulancia - přímá (heparin a heparinoidy, hirudin, syntetické trombinhibitory), nepřímá (kumarinové deriváty). Fibrinolytika - přirozená (streptokináza), syntetická. 8.11. Farmakoterapie hypertenze. Léky snižující výdej srdeční - beta-blokátory, blokátory alfa-adrenergních funkcí. Farmakoterapie hypertenze. Léky snižující výdej srdeční - beta-blokátory, blokátory alfa-adrenergních funkcí. Léky snižující periferní resistenci - diuretika (vodní, osmotická, saluretika, kalium šetřící diuretika), vasodilatancia (přímá a nepřímá), inhibitory konvertujícího enzymu angiotenzinu (kaptopril, enalapril ). Kombinování antihypertenziv 15. 11. Antiarytmika. Léčba srdečního selhání - digitalis a inotropika 22. 11. Farmakoterapie anginy pectoris a hyperlipoproteinémie. Léky u námahové anginy pectoris (nitráty, beta-blokátory, antagonisti kalcia). Léky u nestabilní anginy pectoris. Klasifikace poruch metabolismu lipoproteinů, výběr pacientů pro léčbu hypolipidemiky. Neresorbovatelná hypolipidemika - cholestyramin, kolestipol, probukol. Resorbovatelná hypolipidemika - bezafibrát, fenofibrát, gemfibrozil, kys. nikotinová. Inhibitory hydroxymetylglutaryl Co A reduktázy - lovastatin 29.11. Toxikomanie. Typy látkových závislostí, mechanismy účinků, nežádoucí důsledky, možnosti terapie. Vlivy kouření, terapie a prevence
Literatura
  • Lincová, Dagmar - Farghali, Hassan a kol. Základní a aplikovaná farmakologie. 1. vydání. Praha: Galén, Karolinum, 2002. 601 s. ISBN 80-7262-168-8 (Galén), ISBN 80-246-0538-4 (Karolinum).
  • ŠULCOVÁ, Alexandra. Poznámky k přednáškám z farmakologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 97 s. ISBN 80-210-0640-4. info
  • DOSTÁLEK, Miroslav, Jan JUŘICA, Eva JANOŠTÍKOVÁ a Lucia ZAHRADNÍKOVÁ. Farmakokinetika. ČR: Grada, 2006. 220 s. Farmacie a farmakologie. ISBN 80-247-1464-7. info
  • http://portal.med.muni.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=367
Metody hodnocení
Přednášky úterý 13.00-15.30 h (v angličtině pondělí 13:00 - 15:30 h). Výuka probíhá dvousemestrálně, formou přednášek (kontinuálně) a cvičení (blokově), vše je povinné. Ukončení - rigorózní zkouška složená ze 2 částí: I. teoretická část - multivýběrový test. II. praktická část -preskripce léků. Recepty se ohodnotí „prospěl“ – „neprospěl“. Pokud student nenapíše recepty, ale u testu prospěl, bude zkoušejícím pozván na další termín jen na recepty. Pokud student dvakrát neuspěje u testu, bude vyzkoušen ústně - student si vylosuje 1 trojotázku.
SYLABUS POŽADOVANÉ LÁTKY KE ZKOUŠCE Z FARMAKOLOGIE
Obecná farmakologie
Definice, Pharmacopoea, léková preskripce.
Způsoby aplikace léků, absorpce, distribuce, biotransformace, exkrece, základy farmakokinetiky.
Farmakodynamika, specifické a nespecifické mechanismy účinků léků, receptorová teorie účinků léků, vztah dávka-účinek a koncentrace-účinek, racionální a neracionální lékové kombinace.
Farmakogenetika.
Nežádoucí účinky léků, toxické vedlejší účinky, alergické reakce, sekundární vedlejší účinky, látková závislost.
Lékové interakce, farmakodynamické interakce, farmakokinetické interakce, interakce mezi složkami potravy a léky.
Vývoj nového léku, klinické pokusy.
Obecné zásady terapie otrav.
Speciální farmakologie
Psychoaktivní látky, neuroleptika, antidepresiva, trankvilizéry, psychostimulancia, nootropika, psychotomimetika, hypnosedativa, anorektika.
Analgetika. Opioidy, nenarkotická analgetika. Nesteroidní antiflogistika.
Celková a lokální anestetika.
Myorelaxancia. Antikonvulsiva, antiepileptika.
Antiparkinsonika. Antiemetika.
Ganglioplegika.
Léky ovlivňující sympatický nervový systém, přímá a nepřímá sympatomimetika, selektivní a neselektivní antagonisti adrenergních receptorů, sympatolytika.
Látky ovlivňující parasympatický nervový systém, přímá a nepřímá cholinergika, parasymaptolytika.
Hormony hypothalamu, hypofýzy, štítné žlázy, antithyreoidální látky, insulin, perorální antidiabetika, antihypoglykemika, glukokortikoidy, mineralokortikoidy, estrogeny, antiestrogeny, progestiny, hormonální antikoncepce, androgeny, antiandrogeny, anabolika, ikosanoidy, tokolytika.
Histamin, H1, H2 antihistaminika.
Krevní náhrady, hemostatika, antikoagulancia.
Hypolipidemika.
Kardiotonika, antiarytmika, antianginosní látky, antihypertensiva, diuretika, antidiuretika.
Antiastmatika, antitusika, expektorancia.
Acida a digestiva, antacida, látky snižující motilitu GIT, prokinetika, laxancia, choleretika a cholekinetika.
Kontrastní látky.
Vitamíny.
Antiinfekční látky, antibiotika, antituberkulotika, antimykotika, antimalarika, sulfonamidy, chemoterapeutika.
Imunomodulancia, imunosupresiva.
Chemoterapeutika nádorových onemocnění, blokátory mitosy, alkylační činidla, antimetabolity, ostatní cytostatika, antibiotika, hormony, radioaktivní isotopy.
Informace učitele
Úřední hodiny sekretariátu Farmakologického ústavu, Tomešova 12, denně - 13.00 - 14.00 hod, tel.: 54949 3070. Literatura základní: 1. Literatura doplňková: 2, 3, 4. Při opakování předmětu je nutné absolvovat výuku v plném předepsaném rozsahu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2007, podzim 2009.