VSAT081 Základy antimikrobiální terapie

Lékařská fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Renata Tejkalová (přednášející)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ondřej Zahradníček (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.
Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Renata Tejkalová
Dodavatelské pracoviště: Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 5. 3. až Pá 1. 6. Út 16:50–18:30 N01001
Předpoklady
( VLLM0421c Lékařská mikrobiologie I-cvič. && VLLM0522c Lékařská mikrobiologie II cv. ) || ( STLM0421c Lékařská mikrobiologie && STLM0522c Lék. mikrobiologie cvičení )
Předmět je v současnosti koncipován jako povinně volitelný (je administrativně zařazen v rozvrhu 5. ročníku LF, ale je otevřený i pro studenty jiných ročníků se splněnými prerekvizitami). Určen je zejména pro studenty 4. a 5. ročníku. Je vhodné, když student má vedle mikrobiologie za sebou i farmakologii.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozšířit znalosti o antibioticích a jejich použití v lékařské mikrobiologii a zopakovat přehled lékařsky významných antimikrobiálních látek, získat více praktických informací o jednotlivých skupinách antibiotik (zejména z pohledu obvodního lékaře)
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- zopakovat přehled lékařsky významných antimikrobiálních látek, získat více praktických informací o jednotlivých skupinách antibiotik (zejména z pohledu obvodního lékaře)
- mít přehled o faktorech bakteriální rezistence, vědět, které jsou multiresistentní kmeny bakterií a jaký je jejich význam (MRSA, producenti ESBL, VRE atd.) - znát základní pravidla léčky infekcí dýchacích cest, gastrointestinálního traktu, močových cest, pohlavních orgánů, krevního řečiště, tkání; a také nemocničních nákaz
* znát zásady léčby imunokompromitovaných osob, těhotných a kojících žen, novorozenců a malých dětí
Osnova
 • I. Úvod teoretický základ působení antimikrobiálních látek
 • 1. Rozdělení antimikrobiálních látek, srovnání s dekontaminačními metodami. Pojem antibiotikum, primárně baktericidní a bakteriostatická antibiotika.
 • 2. Jednotlivé skupiny antibiotik podle chemické příbuznosti a mechanismu účinku - I Betalaktamová antibiotika, peniciliny, cefalosporiny, monobaktamy, karbapenemy, polypeptidy, chinolony
 • 3. Jednotlivé skupiny antibiotik podle chemické příbuznosti a mechanismu účinku - II Aminoglykosidy, amfenikoly, tetracykliny, makrolidy (včetně azalidů a ketolidů), linkosamidy, sulfonamidy, glykopeptidy, ansamyciny, jiná a nezařazená antibiotika
 • 4. Přehled hlavních mechanismů rezistence. Rezistence na betalaktamová antibiotika: betalaktamázy, alterace PBP, snížení permeability. Betalaktamázy obecně. In vitro testování citlivosti a rezistence.
 • 5. Epidemiologicky významné faktory rezistence. ESBL. MRSA a MRSCN. Rezistence na glykopeptidy, VRE, VISA a VRSA. Zmínka o dalších významných faktorech rezistence (k aminoglykosidům, k makrolidům zejména typ MLS u streptokoků a stafylokoků). Význam nozokomiálních kmenů vybavených faktory zvýšené rezistence, jejich surveillance a opatření při výskytu. Průkaz jednotlivých faktorů rezistence
 • II. Léčba infekcí jednotlivých orgánových soustav v praxi
 • 6. Zásady antibiotické léčby infekcí krevního řečiště, správné odběry hemokultur, interpretace nálezu ve vazbě na terapii
 • 7. Zásady léčby infekcí pohybového systému, hnisavých a anaerobních infekcí. Průnik jednotlivých skupin antibiotik do tkání. Zásady antibiotické léčby infekcí nervového systému a oka
 • 8. Antibiotická léčba u infekcí gastrointestinálního traktu, včetně stomatologických záležitostí. Zásady antibiotické léčby dýchacích infekcí a otitid.
 • 9. Zásady antibiotické léčby infekcí močových, kožních a pohlavních. 10. Zásady použití antivirotik, antimykotik a antiparazitárních látek u různých infekcí
 • III. Léčba speciálních případů. Zásady správné praxe, ekonomika léčby
 • 11. Léčba neutropenických pacientů.
 • 12. Základní pravidla pro léčbu při poruchách jater, ledvin, v těhotenství, při kojení a u dětí
 • 13. Základy správné antibiotické praxe, antibiotická střediska, preskripční omezení, ekonomika antimikrobiální léčby.
 • 14. Téma reservováno.
Literatura
  povinná literatura
 • Powerpointové prezentace, dostupné ve studijních materiálech. - Powerpoint slideshows, available in Study materials
  doporučená literatura
 • BENEŠ, Jiří. Infekční lékařství. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. xxv, 651. ISBN 9788072626441. info
 • JINDRÁK, Vlastimil, Dana HEDLOVÁ a Pavla URBÁŠKOVÁ. Antibiotická politika a prevence infekcí v nemocnici. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2014. 709 stran. ISBN 9788020428158. info
 • SIMON, Claus a Wolfgang STILLE. Antibiotika v současné lékařské praxi. Translated by Miroslav Hejzlar. 1. vyd. Praha: Grada, 1998. 711 s. ISBN 8071692689. info
Výukové metody
seminář, samostudium
Metody hodnocení
Časové rozvržení: Předmět probíhá formou dvouhodinových seminářů.
Podmínkou udělení kolokvia je úspěšné napsání kolokviálního testu, a také účast na výuce (nejvýše 3 absence, lze částečně nahradit referátem, bližší informace na první dvouhodinovce).
Informace učitele
Na jaře 2010 je předmět vyučován v úterý 16.50 až 18.30 v posluchárně I. patologického ústavu, budova H, FN u sv. Anny. E-mailový a telefonický kontakt - E-mail and phone contact:
MUDr. Renata Tejkalová: renata.tejkalova@fnusa.cz, TEL 543 183 096 (popřípadě 543 183 109, 543 183 097)

Doc. MUDr. Filip Růžička, PhD: fruzic@fnusa.cz, TEL 543 183 090 (přednosta ústavu/head)
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.: miroslav.votava@fnusa.cz, TEL 543 183 117
as. MUDr. Ondřej Zahradníček: zahradnicek@fnusa.cz, TEL 543 183 113
odb. as. MUDr. Lenka Černohorská, PhD.: lenka.cernohorska@fnusa.cz, TEL 543 183 097
odb. as. Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, PhD: monika.heroldova@fnusa.cz
as. Mgr. Barbora Žaloudiková: barzal@cktch.cz
as. Mgr. Martina Mahelová: 150878@mail.muni.cz

Předmět převážně vyučuje dr. Tejkalová, vedoucí antibiotického střediska Mikrobiologického ústavu LF MU a FN u sv. Anny v Brně. (Dr. Tejkalová je převážně zaměstnankyní fakultní nemocnice, proto ji nenajdete v seznamu kmenových učitelů ústavu.)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2018/VSAT081