EN

LF:BLKAN0422 Angličtina II -c - Informace o předmětu

BLKAN0422 Angličtina II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2018
Rozsah
10 h/semestr. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Robert Helán, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Zuzana Handlová (pomocník)
Mgr. Markéta Kovaříková (pomocník)
Joseph Lennon, BA, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Dana Straková (pomocník)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Garance
Mgr. Robert Helán, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Robert Helán, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Předpoklady
BLKAN0321 Angličtina I -c
Obecný anglický jazyk na úrovni B2 SERRJ. Znalost odborné slovní zásoby předmětu BLAN0321 Angličtina I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvinout u studentů jak receptivní (porozumění čtenému a slyšenému), tak produktivní (mluvení, psaní) řečové dovednosti v angličtině včetně vybraných gramatických kapitol na úrovni B2 SERRJ. Kurz dále u studentů rozvíjí znalosti specializované oborové slovní zásoby, prezentační dovednosti a dovednosti písemného projevu pro akademické prostředí, stejně jako dovednosti pro efektivní komunikaci mezi laboratorními techniky a zdravotnickými či výzkumnými pracovníky.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni:
- používat odbornou terminologii v angličtině,
- vysvětlit termíny vztahující se k běžné práci v laboratoři, popsat jednotlivé kroky laboratorních postupů, pojmenovat vybavení laboratoře a vymezit jejich funkce.
- číst, překládat a sumarizovat odborné texty v angličtině, prezentovat a diskutovat nad oborovými tématy, napsat motivační dopis pro akademické účely,
- zvládat gramatické struktury typicky užívané v lékařském a akademickém jazyce, stejně jako komunikovat v akademickém a pracovním prostředí s kolegy či lékařskými nebo výzkumnými pracovníky.
Osnova
 • ANGLICKÝ JAZYK - odborná příprava. Rozpis výuky.
 • 1. setkání: UNIT 9: Flow cytometry + UNIT 10: Microparticle enzyme immunoassay (MEIA). Četba a překlad textu, slovní zásoba, cvičení.
 • 2. setkání: UNIT 11: Medical laboratories - Particular requirements for quality and competence + UNIT 12: Safety in clinical laboratory. Četba a překlad textu, slovní zásoba, cvičení.
 • 3. setkání: UNIT 13: Microbiology - Gram stain + UNIT 14: Laboratory automation. Četba a překlad textu, slovní zásoba, cvičení.
 • 4. setkání: UNIT 15: Quality control in the laboratory. Četba a překlad textu, slovní zásoba, cvičení. Opakování.
 • 5. setkání: Zkouškový test.
Literatura
  povinná literatura
 • DASTYCH, Milan, Ladislav ČERVENÝ a Ivo NAJMAN. English for Laboratory Technicians. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 164 s. ISBN 978-80-210-4241-4. info
 • DASTYCH, Milan, Ladislav ČERVENÝ a Ivo NAJMAN. English for Laboratory Technicians (Klíč). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 34 s. ISBN 978-80-210-4242-1. info
  doporučená literatura
 • GLENDINNING, Eric H. a Ron HOWARD. Professional English in use : medicine. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 175 s. ISBN 9780521682015. info
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. x, 379. ISBN 0521537622. info
 • HOUSE, Christine. Grammar no problem : 50 praktických lekcí anglické gramatiky s cvičeními a klíčem. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2004. 128 s. ISBN 8072383094. info
Výukové metody
semináře, diskuze, práce ve dvojicích a skupinách, domácí příprava, e-learning, čtení, prezentace
Metody hodnocení
Výše uvedená témata jsou procvičována všemi studijními dovednostmi (čtení, poslech, mluvení a psaní). Doplňkové učební materiály v tištěné i elektronické podobě dodává vyučující. Výuka probíhá formou cvičení. Přítomnost ve cvičeních se bezpodmínečně vyžaduje, tolerují se maximálně dvě řádně omluvené absence přes Studijní oddělení. Výuka je ukončena zkouškou (zk), která ověřuje znalosti z podzimního i jarního semestru. Zkouška se skládá z části písemné a části ústní. Podmínkou k připuštění k písemné části zkoušky je prezentace na odborné lékařské téma v jednom ze seminářů. Podmínkou k připuštění k ústní části zkoušky je úspěšné absolvování písemné části zkoušky (tj. skóre min. 65 procent).
Informace učitele
Aktuální informace o předmětu, konzultačních hodinách atd. jsou zveřejňovány na webových stránkách oddělení cizích jazyků - http://www.med.muni.cz/cjv
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti se státní jazykovou zkouškou, příp. jejím ekvivalentem (TOEFL, FCE apod.) mohou vykonat zkoušku kdykoliv během semestru.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Všechny formy kontaktní výuky předmětu vyjma přednášek jsou povinné.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019.