MIAJ01c Anglický jazyk - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
20. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Zuzana Handlová (cvičící)
Mgr. Jana Klapilová (cvičící)
Mgr. Marie Lahodová Vališová (cvičící)
Ing. Katarína Lexová, M.A. (cvičící)
Wei-lun Lu, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. David Zelený (cvičící)
Garance
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Předpoklady
Úroveň obecného anglického jazyka na úrovni B1+ SERRJ.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvinout u studentů receptivní (porozumění čtenému a slyšenému), tak produktivní (mluvení, psaní) řečové dovednosti v angličtině včetně vybraných gramatických kapitol na úrovni B2+ SERRJ. Kurz se zaměřuje zejména na rozvíjení znalosti specializované oborové slovní zásoby a dovednosti nezbytné pro efektivní komunikaci s pacientem, rodinou, kolegy, lékaři a ošetřujícím personálem. Dále procvičuje základy prezentačních dovedností a psaní.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu je student schopen popsat a vysvětlit aspekty práce na resuscitačních oddělení a jednotkách intenzivní péče, procesy a postupy ošetřovatelské péče, potřeby pacienta a jeho sledování v intenzivní péči; charakterizovat a vysvětlit způsoby výživy v intenzivní péči, typy ošetřování a prevence; vést dokumentaci v resuscitační a intenzivní medicíně; definovat soudobá specifika a problémy intenzivní ošetřovatelské péče; využívat metody komunikace s pacientem a rodinou; aplikovat odborný jazyk při týmové práci a komunikaci se zdravotnickými pracovníky; reagovat a argumentovat, uplatňovat kritické myšlení a rozhodování v intenzivní medicíně; účastnit se interdisciplinární spolupráce a využívat možnosti profesionálního rozvoje; ovládat praktickou odbornou slovní zásobu; interpretovat odborné texty, prezentovat a diskutovat na odborné téma; ovládat vybrané gramatické struktury typické pro odborný a akademický jazyk.
Osnova
 • Aspekty práce na resuscitačních oddělení a jednotkách intenzivní péče;
 • Ošetřovatelská péče, procesy, postupy a dokumentace v resuscitační a intenzivní medicíně;
 • Potřeby pacienta a jeho sledování v intenzivní péči;
 • Výživa v intenzivní péči;
 • Typy ošetřování a prevence;
 • Soudobá specifika a problémy intenzivní ošetřovatelské péče;
 • Komunikace s pacientem a rodinou;
 • Týmová práce a komunikace se zdravotnickými pracovníky;
 • Kritické myšlení a rozhodování v intenzivní medicíně;
 • Interdisciplinární spolupráce a profesionální rozvoj.
Literatura
 • MCCULLAGH, Marie a Ros WRIGHT. Professional English: Good Practice. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 176 s. ISBN 9780521755900.
 • Intensive and Critical Care Nursing Editor-in-Chief: Deborah Dawson. ISSN: 0964-3397
 • SOLE, Mary Lou, Deborah G. KLEIN a Marthe J. MOSELEY. Introduction to critical care nursing. 7th edition. St. Louis, Missouri: Elsevier, 2017. xx, 664. ISBN 9780323377034. info
 • ALLUM, Virginia a Patricia MCGARR. Cambridge english for nursing. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 120 s. ISBN 9780521715409. info
 • GREENAN, James a Tony GRICE. Oxford English for Careers: Nursing 2. 2008. ISBN 978-0-19-456988-0. info
 • GLENDINNING, Eric H. a Ron HOWARD. Professional English in use : medicine. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 175 s. ISBN 9780521682015. info
 • HOUSE, Christine. Grammar no problem : 50 praktických lekcí anglické gramatiky s cvičením a klíčem. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2004. 128 s. ISBN 8072383094. info
Výukové metody
semináře, diskuze, práce ve dvojicích a skupinách, domácí příprava, čtení, prezentace
Metody hodnocení
Výše uvedená témata jsou procvičována všemi studijními dovednostmi (čtení, poslech, mluvení a psaní). Doplňkové učební materiály v tištěné či elektronické podobě dodává vyučující. Výuka probíhá formou cvičení. Přítomnost ve cvičeních se bezpodmínečně vyžaduje, tolerují se maximálně dvě řádně omluvené absence přes Studijní oddělení. Výuka je ukončena zkouškou (zk), která se skládá z části písemné a části ústní. Podmínkou k připuštění k ústní části zkoušky je úspěšné absolvování písemné části zkoušky (tj. skóre min. 60 procent).
Informace učitele
Aktuální informace o předmětu, konzultačních hodinách atd. jsou zveřejňovány na webových stránkách oddělení cizích jazyků - http://www.med.muni.cz/cjv
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.