AJ_BP Bakalářská práce

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/1. Individuální konzultace. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavla Buchtová (přednášející)
Mgr. Ing. Eva Ellederová (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Popelková
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
AJ_BPp Bakalářská práce - Projekt
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání závěrečné práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu zajistí, že student odevzdá práci odsouhlasenou vedoucím. Student by tak měl být připraven k úspěšné obhajobě práce a seznámen s požadavky, které na něj budou kladeny státní komisí při obhajobě.
Výstupy z učení
At the end of this course, students will be able
- to write their Bachelor theses on the topics of their own choice in the appropriate style
- use the relevant research methods, and quote from and refer to the sources according to some respected styles
The student should be ready for a successful defense of diploma thesis and aware of the requirements stated by a commission on defense.
Osnova
  • Individuální konzultace v průběhu zpracování bakalářské práce.
  • Ihned po zápisu, nejpozději však první týden výuky, studenti kontaktují svého školitele, který jim sdělí své požadavky, zadá četbu a harmonogram konzultací s konkrétními úkoly.
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
Výukové metody
consultations
Metody hodnocení
Požadavky a harmonogram prací jsou zadávány individuálně.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/AJ_BP