BIp019 Anatomie a fyziologie člověka 2

Pedagogická fakulta
jaro 2025
Rozsah
1/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Martina Jančová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Martina Jančová, Ph.D.
Katedra biologie – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Jančová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie – Pedagogická fakulta
Předpoklady
BIp016 Anatomie a fyziologie člověka 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvíjet a upevňovat teoretické znalosti o anatomii a fyziologii lidského těla, které posluchač získal na přednáškách a samostudiem. Kromě diskusí o získaných teoretických poznatcích je důležitým cílem praktických cvičení zvýšit interakci učitel – student a maximálně motivovat studenta jednak k samostatnému přemýšlení o plnění konkrétních zadaných úkolů a jednak k osvojení znalostí a dovedností z oblasti fyziologie lidského těla a první pomoci. Důležité je i vytvoření základního kladného postoje k problematice prevence vzniku některých vad a onemocnění (stres, cerebrovaskulární choroby, kožní a neurologická onemocnění apod.). Cíle: Po ukončení předmětu bude student schopen: - popsat a vysvětlit stavbu a funkci lidského těla - provádět jednoduchá vyšetření zdatnosti organismu - provádět jednoduchá vyšetření rovnovážného ústrojí - poskytnout účinnou první pomoc - pozná nejčastější poruchy struktury a funkce jednotlivých soustav - získané znalosti dokáže student využívat v pedagogické práci - chápe specifické potřeby dětského organismu
Výstupy z učení
Student: - používá správnou odbornou antropologickou terminologii a je schopen vybrat pojmy a fyziologické procesy odpovídající úrovni žáků ZŠ - předvede jednoduchá vyšetření funkcí jednotlivých orgánů a vlivu alkoholu na dětský organismus - aplikuje účinnou první pomoc podle nejnovějších doporučení Evropské resuscitační komise - definuje nejčastější poruchy struktury a funkce jednotlivých soustav, identifikuje specifické potřeby dětského organismu a dokáže je využít v pedagogické práci.
Osnova
 • 1.Endokrinní systém a jeho regulace lidského organismu. Dynamická homeostáza lidského organismu. Tři hlavní soustavy regulující lidský organismus, obecná charakteristika vzájemné koordinace těchto soustav. Pojmy: endokrinní, neuroendokrínie. 2. Hypotalamo - hypofyzární systém, charakteristika. Adenohypofýza a neurohypofýza, struktura, funkce, nejčastější poruchy. 3. Glandula thyreoidea, gll.parathyreoid., gll.suprarenales - nejčastější poruchy, biologická podstata stresu, stresory dítěte školního věku. Stresované dítě a škola. 4. Žlázy pohlavní a jejich hormony, puberta, menstruační cyklus. Školní problémy pubescentů vyplývající z momentů integrace nových regulačních okruhů do soustavy regulačních okruhů uplatňujících se již v prepubertě. 5. Pankreas. Diabetes mellitus juvenilis - žák diabetik ve třídě. 6. Pojem tkáňové hormony, přehled, význam. Regulace tlaku krevního, vodního a minerálního metabolizmu. 7. Kožní soustava, její funkce a poruchy. 8. Mízní systém, jeho funkce. Imunita a nejčastější poruchy imunity: biologická podstata alergií a anafylaxe. Nejčastější imunodeficientní stavy, chronický únavový syndrom. Školní problémy dítěte s defektem v imunitním systému. 9. Nervová soustava - obecná struktura a funkce, neuron, synapse, mediátory. Reflexy, r.oblouk, automatismy a instinkty. 1. a 2.signální soustava. Mícha, nejčastější poruchy pohybového aparátu. 10. Vegetativní nervová soustava, neurovegetativní dystonie. Limbický systém. 11. Střídání bdění a útlumu v jednotlivých oblastech CNS.EEG. Spánek, fáze spánku a poruchy spánku u školáka. Abstraktní myšlení, paměť, proces učení. 12. Žák s RMO, epilepsie - biologická podstata, specifika školního věku.
Literatura
  povinná literatura
 • Truhlář A (Ed). (2015). Doporučené postupy pro resuscitaci ERC 2015: Souhrn doporučení. Urgentní medicína, roč. 18, mimořádné vydání.
 • ROBERTSOVÁ A. (2012). Kompletní lidské tělo. Jedinečný obrazový průvodce. A Dorling Kindersley Limited, Euromedia Group, k.s.
 • JÍLEK, Petr. Imunologie : stručně, jasně, přehledně. Čtvrté vydání, V Grada P. Praha: Grada Publishing, 2014, 96 stran. ISBN 9788024748221. info
 • MERKUNOVÁ, Alena a Miroslav OREL. Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory. Praha: Grada Publishing, 2008, 302 s. ISBN 978-80-247-1521-6. info
  neurčeno
 • RIZZO, Donald C. Fundamentals of anatomy and physiology. Fourth edition. Boston, MA: Cengage Learning, 2016, xxv, 532. ISBN 9781285174150. info
 • VOKURKA, Martin a Jan HUGO. Praktický slovník medicíny. 9. vyd. Praha: Maxdorf, 2008, xv, 518. ISBN 9788073451592. info
 • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 8024410729. info
 • HOŘEJŠÍ, Václav a Jiřina BARTŮŇKOVÁ. Základy imunologie. 3. vyd. Praha: Triton, 2005, 279 s. ISBN 8072546864. info
 • ROKYTA, Richard, Dana MAREŠOVÁ a Zuzana TURKOVÁ. Učebnice somatologie I. a II. Vyd. 2. Praha: Eurolex Bohemia, 2003, 264 s. ISBN 8086432491. info
 • ROKYTA, Richard, Dana MAREŠOVÁ a Zuzana TURKOVÁ. Učebnice somatologie I. a II. Vyd. 2. Praha: Eurolex Bohemia, 2003, 264 s. ISBN 8086432491. info
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie :[učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium]. Vyd. 2., přeprac. a dopl. Olomouc: Epava, 2000, 480 s. ISBN 80-86297-05-5. info
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie :[učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium]. Vyd. 2., přeprac. a dopl. Olomouc: Epava, 2000, 480 s. ISBN 80-86297-05-5. info
 • SCHREIBER, Michal. Funkční somatologie. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 1998, 467 s. ISBN 80-86022-28-5. info
 • SCHREIBER, Michal. Funkční somatologie. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 1998, 467 s. ISBN 80-86022-28-5. info
 • BYSTROŇ, Jaromír. Alergie :průvodce alergickými nemocemi pro lékaře i pacienty. 1. vyd. Ostrava: Mirago, 1997, 228 s. ISBN 80-85922-46-0. info
 • HAVELKOVÁ, Marie. Analýza příčin drogové závislosti-I. Základní informace pro preventivní práci učitelů. In Podpora a ochrana zdraví dítě te. Praha: Čes. lékařská společnost JEP, 1997, s. 190-195. 25/1. ISBN 80-85783-14-2. info
 • HAVELKOVÁ, Marie. Analýza příčin drogové závislosti-II. Nové poznatky z molekulární genetiky. In Podpora a ochrana zdraví dítěte. Praha: Čes. lékařská společnost JEP, 1997, s. 116-209. 25/1. ISBN 80-85783-14-2. info
 • Somatologie. Edited by Ivan Dylevský - Stanislav Trojan. 2. vyd. Praha: Avicenum, 1990, 311 s., ba. ISBN 80-201-0063-6. info
 • Somatologie. Edited by Ivan Dylevský - Stanislav Trojan. 2. vyd. Praha: Avicenum, 1990, 271 s., ba. ISBN 80-201-0026-1. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek, které jsou doplněny vhodnými videokazetami a PPT prezencemi a průběžnými konzultacemi. Výuka probíhá formou praktických cvičení, jejichž součástí je práce s protokoly a praktické úkoly
Metody hodnocení
Pro úspěšné absolvování předmětu je nutná pravidelná docházka a odevzdání správně vyplněných protokolů z praktických cvičení. Závěrečným hodnocením je písemná zkouška o 20 otázkách.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.