BIp016 Anatomie a fyziologie člověka 1

Pedagogická fakulta
podzim 2024
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Martina Jančová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Martina Jančová, Ph.D.
Katedra biologie – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Jančová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie – Pedagogická fakulta
Předpoklady
NOW ( BIp011 Základy zoologie strunatců s využitím IT )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu bude student schopen: - popsat a vysvětlit stavbu a funkci lidského těla - provádět jednoduchá vyšetření zdatnosti organismu - provádět jednoduchá vyšetření funkce smyslových orgánů - chápe význam antropologických měření a testů - pozná nejčastější poruchy struktury a funkce jednotlivých soustav - získané znalosti dokáže student využívat v pedagogické práci - chápe specifické potřeby dětského organismu
Výstupy z učení
Student: - používá správnou odbornou antropologickou terminologii a je schopen vybrat pojmy a fyziologické procesy odpovídající úrovni žáků ZŠ - předvede jednoduchá vyšetření zdatnosti organismu a funkce smyslových orgánů - aplikuje antropometrická měření a testy - definuje nejčastější poruchy struktury a funkce jednotlivých soustav, identifikuje specifické potřeby dětského organismu a dokáže je využít v pedagogické práci.
Osnova
 • Přednáška: 1) Roviny a směry na lidském těle, hlavní části lidského těla. 2) Osteologie 3) Arthrologie 4) Myeologie 5) Dýchací soustava: její skladba, funkce a nejčastější poruchy. 6) Trávicí soustava: její skladba, funkce a nejčastější poruchy. 7) Vylučovací soustava: její skladba, funkce a nejčastější poruchy. 8) Pohlavní soustava: její skladba, funkce a nejčastější poruchy. 9) Oběhová soustava: soustava: její skladba, funkce a nejčastější poruchy. 10) Smyslová soustava: soustava: její skladba, funkce a nejčastější poruchy. Praktická cvičení: 1) Pohybová soustava: kosterní, kloubní a svalová soustava, rozeznávání jednotlivých kostí člověka, pohybová cvičení k uvědomění si vlastních svalů. 2) Dýchací soustava: SpO2, spirometrie, měření vrcholové rychlosti výdechového proudu, prevence kouření cigaret a doutníků. Výukové pomůcky k dýchací soustavě. 3) Trávicí soustava: metabolismus, bazální a aktuální energetický výdej, zásady správné výživy, sestavení jídelníčku, hodnocení stavu výživy. 4) Pohlavní soustava: sexuální výchova na základních školách. 5) Oběhová soustava: srdeční akce, tepová frekvence, index zdatnosti, srdeční ozvy, měření krevního tlaku, EKG 6) Smyslová soustava: vyšetření zrakové ostrosti, důkaz slepé skvrny, Purkyňovy obrázky, vyšetření barvocitu, vyšetření sluchu, ladičkové zkoušky, smyslové klamy. 7) Návštěva anatomického muzea.
Literatura
  povinná literatura
 • MERKUNOVÁ, Alena a Miroslav OREL. Anatomie a fyziologie člověka : pro humanitní obory. Vydání 1. Praha: Grada, 2008, 302 stran. ISBN 9788024715216. URL info
 • VARGOVÁ, Lenka a Libor PÁČ. Anatomie pro antropology II Splanchnologie. Brno: Nadace Universitas, Akademické nakladatelství CERM, Masarykova univerzita, 2008, 178 s. Pamoráma antropologie, svazek 36. ISBN 978-80-7204-616-4. info
 • HORÁČKOVÁ, Ladislava. Anatomie pro antropology I. Brno: Nadace Universitas v Brně, Akademické nakladatelství CERM, Masarykova univerzita, 2007, 171 s. ISBN 978-80-210-4449-4. info
  doporučená literatura
 • RIZZO, Donald C. Fundamentals of anatomy and physiology. Fourth edition. Boston, MA: Cengage Learning, 2016, xxv, 532. ISBN 9781285174150. info
 • ROBERTS, Alice M. Kompletní lidské tělo : [jedinečný obrazový průvodce]. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 2012, 512 s. ISBN 9788024229584. info
 • LANGMEIER, Miloš. Základy lékařské fyziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 320 s. ISBN 9788024725260. info
 • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 8024410729. info
  neurčeno
 • PARKER, Steve. Lidské tělo. Edited by Robert M. L. Winston, Translated by Jiří Brabec. V Praze: Euromedia Group - Knižní klub, 2007, 256 s. ISBN 9788024222110. info
 • NETTER, Frank H. Anatomický atlas člověka. Edited by John T. Hansen, Translated by Libor Páč - Petr Dubový. Vyd. 2., rozš. Praha: Grada, 2005, [14], 542. ISBN 8024711532. info
 • SMITH, Tony. Lidské tělo : ilustrovaný průvodce jeho stavbou, funkcí a některými poruchami. 2. vyd. Praha: Fortuna Print, 2001, 240 s. ISBN 8086144674. info
 • Lidské tělo : encyklopedie pro mládež : [cyklus života, co se děje v těle, medicína]. Translated by Milada Pokorná. Praha: Svojtka a Vašut, 1997, 95 s. ISBN 8071803243. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek, které jsou doplněny vhodnými videokazetami a PPT prezencemi a průběžnými konzultacemi. Výuka probíhá formou praktických cvičení, jejichž součástí je práce s protokoly a praktické úkoly.
Metody hodnocení
Hodnocením je poznávací zkouška kostí člověka a jiných anatomických struktur a ohodnocení odevzdaných protokolů. Závěrečným hodnocením je písemný test.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.