BIp027 Antropologie pro učitele

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Martina Jančová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Martina Jančová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Jančová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–12:50 učebna 10
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BIp027/01: Po 17:00–18:50 laboratoř 82, M. Jančová
BIp027/02: St 10:00–11:50 laboratoř 83, M. Jančová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Absolvováním tohoto předmětu student:  pochopí a bude schopen vysvětlit zákonitosti procesů fylogeneze organizmů, včetně člověka;  popsat přestavbu lidského těla ze společných předků lidoopů a člověka - vysvětlit specifika lidského organismu nejen biologická, ale také psychická, kulturní a společenská  chápat lidský organismus jako holistický systém  dokáže názorně vysvětlit průběh jednotlivých fází lidské ontogeneze;  porozumí a v diskusi dokáže přiblížit zákony vývoje a růstu člověka;  bude schopen žáky ve třídě upozorňovat na mechanizmy poškozující lidské zdraví (mutageny, teratogeny, karcinogeny);  bude schopen vysvětlit problematiku adaptability a variability lidských struktur biologických (fyzických, behaviorálních a sociokulturních) v minulosti i v přítomnosti.
Výstupy z učení
Student:  používá správnou odbornou antropologickou terminologii a je schopen vybrat pojmy, fylogenetické a ontogenetické procesy odpovídající úrovni žáků ZŠ  předvede antropometrická měření vývoje a vývinu živého lidského těla  dokáže využít stále expozice pavilonu Anthropos k výuce fylogeneze člověka  definuje lateralitu lidského těla a předvede jednoduchá vyšetření dominance hybných a smyslových orgánů, identifikuje specifické potřeby levorukých a žáků se zkříženou lateralitou  dokáže je využít v pedagogické práci znalosti o neurofyziologickém podkladu paměti a učení.
Osnova
 • Přednášky:
 • 1. Pojmy fylogeneze/ontogeneze, základní zákonitosti uplatňující se ve vývoji anatomicky moderního člověka a v ontogenezi jednotlivce. Biogenetický zákon Ernesta Haeckela. Průřez fylogenezí H.s. – I. 2. Fylogeneze H.s. – II., mechanizmy uplatňující se ve vzniku a vývoji druhů. 3. Fáze ontogeneze H.s. – přehled, stručné charakteristiky. 4. Období prenatální (gametogeneze, blastogeneze, organogeneze, oplození, preembryo, embryo). Embryopatie. Mutageny, teratogeny, karcinogeny. 5. Období prenatální (fetus, fetopatie). 6. Období perinatální. Porod. Specifika lidského porodu. 7. Novorozenec – charakteristika n. zralý, nezralý, donošený, nedonošený. 8. Období kojenecké, o. batolete. 9. Mladší školní věk. 10. Starší školní věk. 11. Puberta. Adolescence. 12. Dospělost a stáří.
 • Praktická cvičení:
 • 1. Hominizační proces, jeho fáze a etapy, vznik habituální bipedie, domněnky o vzniku lidské chůze. 2. Přestavba lidského těla v průběhu fylogeneze: dolní končetina, pánev, páteř. Vyšetření klenby nožní pomocí plantogramu a její význam. 3. Přestavba lidského těla v průběhu fylogeneze: horní končetina, trup, hlava. 4. Specifika lidské páteře a vyšetření její stavby a ohebnosti. 5. Metody hodnocení růstu a vývoje člověka. 6. Somatometrie. 7. Sexuální chování člověka v kontextu s lidoopy a jinými živočichy, jeho rozmnožovací strategie, výhody a nevýhody. 8. Prenatální vývoj a vývoj dítěte do čtyř let. 9. Puberta, její průběh a význam. Změny organismu v souvislosti se stárnutím. 10. Lateralita, potřeby levorukého dítěte. Praktické vyšetření laterality končetin a smyslových orgánů. 11. Učební úloha a její ukázka v pavilonu Anthropos. 12. Neurofyziologický základ paměti a učení.
Literatura
  povinná literatura
 • Elektronické studijní materiály k předmětu Individuální vývoj člověka: http://www.sci.muni.cz/anthrop/individualni-vyvoj-cloveka/
 • VANČATA, Václav a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 13: Paleoantropologie - přehled fylogeneze člověka a jeho předků. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2003. 212 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-3049-6. info
  doporučená literatura
 • Human evolution : processes and adaptations. Edited by Steven J. C. Gaulin. Revised second edition. San Diego, CA: Cognella, 2014. 491 stran. ISBN 9781626613676. info
 • SVOBODA, Jiří. Předkové. Evoluce člověka. 1. vyd. Praha: Academia, 2014. 480 s. ISBN 978-80-200-2324-7. info
 • Evoluce : příběh člověka. Edited by Alice M. Roberts. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 2012. 256 s. ISBN 9788024235974. info
 • ŠKODA, JIŘÍ - DOULÍK, PAVEL. Psychodidaktika. První. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3341-8. info
 • LANGMEIER, Miloš. Základy lékařské fyziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 320 s. ISBN 9788024725260. info
 • KITTNAR, Otomar. Fyziologické regulace ve schématech. 1. vyd. Praha: Grada, 2000. 228 s. ISBN 8071697826. info
Výukové metody
Cyklus teoretických přednášek. Slovní přednášky jsou doplněné vybranými ukázkami z odborných videoprogramů. Praktická cvičení, laboratorní protokoly, učební úloha v pavilonu Anthropos
Metody hodnocení
Hodnocení vyplněnosti laboratorních protokolů, předvedení učební úlohy v Anthroposu, ústní zkouška - 1 vylosovaná otázka.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/BIp027