BIp031 Neživá příroda pro učitele

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc. (přednášející)
RNDr. Václav Vávra, Ph.D. (přednášející), doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc. (zástupce)
Garance
doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
každý sudý čtvrtek 8:00–9:50 učebna 5
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BIp031/01: každý lichý čtvrtek 8:00–9:50 laboratoř 83, kromě Čt 27. 10., J. Štelcl, V. Vávra
BIp031/02: každý sudý čtvrtek 12:00–13:50 laboratoř 83, J. Štelcl, V. Vávra
Předpoklady
Základní znalosti z oblasti neživé přírody na úrovni kurzů BIp002 Neživá příroda 1 a BIp004 Neživá příroda 2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Prohloubení dosavadních znalostí geologických procesů podílejících se na formování planety Země a demonstrace jejich uplatnění v širším kontextu regionálně-geologické stavby Českého masivu.
Výstupy z učení
Student bude schopen přiřadit běžné vzorky minerálů a hornin ke konkrétním minerogenetickým a petrogenetickým procesům. Student popíše princip nejčastějších geologických procesů a najde jejich příklady v rámci geologické stavby Českého masivu. Vybírá vhodné příklady minerálů, hornin a geologických procesů pro potřeby výuky na základní škole.
Osnova
 • 1. Horninotvorné minerály magmatického procesu 2. Horninotvorné minerály různých typů metamorfózy 3. Zvětrávání minerálů a geneze sedimentárních hornin 4. Ložiskotvorné procesy a hlavní typy ložisek nerostných surovin 5. Základní geomorfologické tvary magmatických a vulkanických těles 6. Geomorfologické tvary zvětrávacích procesů 7. Recentní sedimenty 8. Vznik půd a hlavní půdotvorné procesy 9. Hydrosféra a její základní interakce na zemském povrchu 10. Radioaktivita horninového prostředí a radonové riziko 11. Vliv činnosti člověka na geologické prostředí 12. Horninové prostředí České republiky
Literatura
  doporučená literatura
 • KUKAL, Z. a REICHMANN, F. (2000): Horninové prostředí České republiky a jeho ochrana.- ČGÚ, Praha,192 s.
 • SLIVKA, Vladimír, Miloš SUK a Dušan ĎURICA. Hlubinná stavba Země. Ostrava: VŠB-TU Ostrava ve vydavatelství Montanex, 2012. 189 s. ISBN 9788072253784. info
 • CARLSON, Diane H., Charles C. PLUMMER a Lisa HAMMERSLEY. Physical geology : earth revealed. 9th ed. New York, NY: McGraw-Hill, 2011. xxiv, 645. ISBN 9780073369402. info
 • ĎURICA, Dušan, Martin HOLÝ a Miloš SUK. Člověk jako geologický činitel. Vydání 1. Brno: Moravské zemské muzeum, 2008. 177 stran. ISBN 9788070283318. info
 • Encyclopedia of volcanoes. Edited by Haraldur Sigurdsson. San Diego: Academic Press, 2000. xxiv, 1417. ISBN 012643140X. info
 • RUBÍN, Josef a Břetislav BALATKA. Atlas skalních, zemních a půdních tvarů. Vyd. 1. Praha: Academia, 1986. 385 s. URL info
 • KENNETT, James P. Marine geology. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1982. xv, 813. ISBN 0135569362. info
Výukové metody
Výuka probíhá metodou přednášek s elektronickými prezentacemi.
Metody hodnocení
Písemná zkouška formou testu s 60% úspěšností.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2022/BIp031