CJp012 Tvoření slov v českém jazyce

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Adam Veřmiřovský, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Ivana Kolářová, CSc.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Nadšení pro slova a jejich tvorbu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je procvičit vědomosti získané na přednášce a samostatným studiem: základní slovotvorné pojmy, slovotvorný systém a jeho uspořádání, základní slovotvorné způsoby/postupy. Odvozování substantiv, adjektiv, sloves, adverbií; skládání substantiv a adjektiv; zkracování; okrajové způsoby tvoření slov. Studenti mají získat dovednost rozebrat slovo na základě stanoveného algoritmu (včetně vyjádření pomocí vzorce), určit jeho zařazení do slovotvorného systému a posoudit produktivitu.
Výstupy z učení
Student zná základní slovotvorné pojmy, slovotvorný systém a jeho uspořádání, základní slovotvorné způsoby/postupy, odvozování substantiv, adjektiv, sloves, adverbií; skládání substantiv a adjektiv; zkracování; okrajové způsoby tvoření slov. Studenti mají dovednost rozebrat slovo na základě stanoveného algoritmu (včetně vyjádření pomocí vzorce), určit jeho zařazení do slovotvorného systému a posoudit produktivitu.
Osnova
 • 1. Nauka o tvoření slov jako jazykovědná disciplína. Vztah slovotvorby a tvarosloví, ba také jiných disciplín (lexikologie, syntaxe...). Vztah slovotvorby a pravopisu. Motivace.
 • 2. Základní slovotvorné pojmosloví. Zásady slovotvorného rozboru. + Slovotvorná utvářenost nezákladních slovních druhů. Slovotvorná adaptace přejímaných slov (slovních druhů).
 • 3. Slovotvorný systém. Odvozování slov. Algoritmus slovotvorného rozboru odvozenin. + Skládání slov (kompozice).
 • 4. Tvoření substantiv odvozováním. Příponové odvozování substantiv. Předponové a předponově-příponové (ev. konverzní) odvozování substantiv. + Skládání substantiv.
 • 5. Odvozování adjektiv a adverbií (příponové, předponové, předponově-příponové, ev. koncovkové). + Skládání adjektiv a adverbií.
 • 6. Odvozování sloves. Odvozování příponami a konvrerzní (inf. kmenotvornou) příponou. Předponové, smíšené odvozování sloves. + Slovesná kompozita.
 • 7. Tvoření slov konverzí (shrnutí). Zkracování (abreviace). Okrajové způsoby tvoření slov. + Slovotvorné vývojové tendence z hlediska onomaziologických postupů v současné slovní zásobě. + Reflexe celého semestru.
Literatura
 • UHER, František a Helena KNESELOVÁ. Nauka o tvoření slov. Tematické okruhy a cvičení. 1. vyd. Brno: PdF MU v Brně, 1999. 74 s. ISBN 80-210-2183-7.
 • CVRČEK, Václav. Mluvnice současné češtiny. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2010. 353 s. ISBN 9788024617435. info
 • GREPL, Miroslav. Příruční mluvnice češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Zdenka Rusínová. Vyd 2., opr. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 799 s. ISBN 9788071069805. info
 • HAUSER, Přemysl. Nauka o slovní zásobě [Hauser, 1980]. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 192 s. info
 • ČERMÁK, František. Morfématika a slovotvorba češtiny. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 287 s. ISBN 9788074221460. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Slovotvorné procesy a prostředky derivační. In František Štícha. Velká akademická gramatika spisovné češtiny. I. Morfologie: Druhy slov/Tvoření slov. Část 1. 1. vyd. Praha: Academia, 2018. s. 125-133. Jazykověda a literární věda. ISBN 978-80-200-2719-1. info
 • ŠTÍCHA, František a kol. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. 974 s. ISBN 978-80-200-2205-9. info
Výukové metody
Aktivní analytická práce studentů při rozboru českých textů, aktivní syntetická práce studentů při výkladu jazykových jevů, diskuse o odborných problémech předmětu. Zážitková metoda, vlastní výuka studentů (ve skupinách).
Metody hodnocení
Pro úspěšné zakončení předmětu je třeba absolvovat písemný test. Test je bodovaný. Student musí získat alespoň 80 % celkového počtu bodů. Podmínkou uspěšného zakončení je také min. 80% účast na semináři, dále pak skupinová výuka v semináři (studenti -- ve skupině -- vedou výuku jednoho semináře). Studenti si v průběhu semestru vedou portfolio s materiály ze semináře i z jiných příležitostných zdrojů (portfolio je vyučujícímu k dispozici na kterémkoliv semináři k nahlédnutí). Dobrovolně mohou studenti vyučujícímu odevzdat (vložit do odevzdávárny do konce výukové části semestru) přípravu na min. jednu vyučovací hodinu pro svou vysněnou ZŠ (získají tak bonusových 5 % v závěrečném testu). Detaily budou upřesněny na semináři.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.