CJp041 Syntax českého jazyka 2

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Ivana Kolářová, CSc. (přednášející)
Garance
PhDr. Ivana Kolářová, CSc.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJp041/01: Po 20. 9. až Po 13. 12. Po 9:00–9:50 učebna 56, I. Kolářová
CJp041/02: Po 20. 9. až Po 13. 12. Po 8:00–8:50 učebna 51, I. Kolářová
CJp041/03: Út 21. 9. až Út 14. 12. Út 11:00–11:50 učebna 37, I. Kolářová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je pokračováním Syntaxe českého jazyka 1. Na znalosti metod analýzy věty jednoduché se navazuje rozborem souvětí.
Cíle:
1. Vytvoření teoretických znalostí o souvětné stavbě a sémantice souvětí.
2. Vytvoření dovednosti znázornit stavbu jakéhokoliv souvětí, vysvětlit vztahy v souvětí, určit druhy vedlejších vět a poměry mezi hlavními větami.
3. Rozvoj dovednosti srovnat stavbu různých typů souvětí a objasnit paralelnost stavby věty jednoduché a souvětí.
Výstupy z učení
Předpokládáme, že v závěru semestru budou studenti umět:
1. vysvětlit rozdíl mezi větou hlavní a vedlejší, vztah mezi pojmy vedlejší věta a větný člen, a na základě znalostí o větných členech určit druhy vedlejších vět;
2. analyzovat souvětí podřadné, souřadné a složité; vysvětlit vztahy mezi větami souřadně spojenými;
3. zakreslit plošný graf souvětí s vyznačením vztahů mezi větami;
4. interpretovat vztahy mezi větami a souvětími v textu.
Osnova
 • 1. Odlišení věty jednoduché od souvětí podle stanovených kritérií.
 • 2. Spojování vět v souvětí. Spojovací výrazy, jejich charakteristika významová, slovnědruhová, syntaktická.
 • 3. Věta hlavní a vedlejší, kritéria jejich odlišení.
 • 4. Druhy souvětí. Souvětí podřadné a jeho druhy.
 • 5. Parataktické spojení vět v souvětí. Významový poměr mezi paratakticky spojenými větami a jazykové prostředky jeho vyjádření. Paratakticky spojené věty hlavní, paratakticky spojené věty vedlejší.
 • 6. Hypotaktické vztahy v souvětí a prostředky jejich vyjádření. Typy hypotaktických vztahů v textu, jazykové prostředky jejich vyjádření.
 • 7. Kritéria klasifikace vedlejších vět v souvětí. Druhy spojovacích výrazů, obsahové kritérium.
 • 8. Větněčlenská klasifikace vedlejších vět v souvětí.
 • 9. Souvětí složité, syntaktické vztahy v složitém souvětí. Typy složitých souvětí. Souvětí s vloženými větami.
 • 10. Grafické znázornění stavby souvětí.
 • 11. Odchylky od pravidelné syntaktické stavby.
 • 12. Aktuální členění výpovědi. Pořádek slov.
Literatura
 • ŠTÍCHA, František a kol. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. 974 s. ISBN 978-80-200-2205-9. info
 • ŠTĚPÁN, Josef. Souvětí současné češtiny. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013. 148 s. ISBN 978-80-7494-022-4. info
 • HIRSCHOVÁ, Milada. Studie k moderní mluvnici češtiny. Edited by Oldřich Uličný. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 295 s. ISBN 9788024435916. info
 • FRIED, Mirjam. Accusative resumptive pronoun in the Czech relative clauses with absolutive relativizer „co“. Korpus - gramatika - axiologie. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové a Ústav pro jazyk český v Praze, 2010, č. 1, s. 16-29. ISSN 1804-137X. info
 • Čeština - řeč a jazyk. Edited by Marie Čechová. 2. přeprac. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2000. 407 s. ISBN 80-85866-57-9. info
 • KARLÍK, Petr a Norbert NÜBLER. Substantivische Nominalisierungen im Tschechischen. Zeitschrift für Slawistik. Berlin: Akademie Verlag, 1999, roč. 44, č. 2, s. 167-180. ISSN 0044-3506. info
 • GREPL, Miroslav a Petr KARLÍK. Skladba češtiny. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 1998. 503 s. ISBN 80-7198-281-4. info
 • Příruční mluvnice češtiny. Edited by Miroslav Grepl - Petr Karlík - Marek Nekula - Zdenka Rusínová. Vyd. 2., opr. Praha: Lidové noviny, 1996. 799 s. ISBN 8071061344. info
 • NOVOTNÝ, Jiří. Sbírka úkolů k rozboru českého souvětí :s řešeními. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1992. ISBN 80-7044-031-7. info
 • Mluvnice češtiny. 3, Skladba. 1. vyd. Praha: Academia, 1987. 746 s. info
Výukové metody
- Analýza textu zaměřená na významové vztahy mezi větami.
- Analýza souvětí a diskuse nad vybranými problémy. problémová metoda spojená s metodami kritického myšlení.
- Řízený rozhovor zaměření na eliminaci chyb.
Metody hodnocení
Předpokladem pro získání zápočtu je úspěšné zvládnutí písemného testu zaměřeného na látku semináře v průběhu semestru.
Test obsahuje 50-60 dílčích úkolů, pro získání zápočtu musí student správně vyřešit 75 % z nich.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/CJp041