FC1001 Úvod do studia fyziky a přírodních věd

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 8 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jan Válek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC1001/Kombi01: Pá 6. 10. 10:00–13:50 učebna 3, Pá 27. 10. 16:00–19:50 učebna 3, T. Miléř, J. Válek
FC1001/Prez01: Út 15:00–15:50 učebna 3, Út 16:00–16:50 učebna 3, T. Miléř, J. Válek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Vzdělávacím cílem předmětu je sjednocení základních vědomostí a dovednosti studentů ze středoškolské (gymnaziální) fyziky s důrazem na systematičnost poznatků, jejich porozumění a dovednost řešení fyzikálních úloh s přírodovědným mezioborovým přehledem a plnou aplikací matematického aparátu fyziky.
Vzdělávacími obsahy jsou základní fyzikální pojmy: veličiny, jednotky, zákony, principy a teorie, které jsou integrujícími pojmy všech přírodních věd. Úspěšné absolvování předmětu je předpokladem dalšího úspěšného studia fyzikálních disciplín.
Vědomosti: mechanika, molekulová fyzika a termika, kmity, vlny a akustika, elektřina a magnetismus, optika, atomistika, astrofyzika.
Dovednosti: aplikovat s porozuměním fyzikální pojmy při popisu jevů a řešení fyzikálních problémů.
Postoje: akceptovat význam fyziky jako vědy, včetně její integrující role v přírodovědě a technice.
Výstupy z učení
Výstupy: Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:
- systematicky a s důkladným porozuměním aplikovat základní fyzikální pojmy (veličiny, zákony a teorie) ze středoškolské fyziky při popisu jevů
- plně využívat fyzikální vědomosti a dovednosti při řešení úloh a dalších problémů ze středoškolské fyziky
- akceptovat význam integrující role fyziky v přírodovědě a technice
Osnova
 • Sylabus přednášek (po týdnech či blocích):
 • 1. Kinematika a dynamika hmotného bodu
 • 2. Mechanika tuhého tělesa
 • 3. Mechanika kapalin a plynů
 • 4. Molekulová fyzika a termika
 • 5. Kmity, vlny a akustika
 • 6. Elektrostatika
 • 7. Elektrický proud v látkách
 • 8. Magnetismus a elektromagnetismus
 • 9. Střídavý proud a elektromagnetické vlnění
 • 10. Geometrická a vlnová optika
 • 11. Atomistika a jaderná fyzika
 • 12. Astrofyzika a integrující role fyziky v přírodovědě
 • Sylabus laboratorních cvičení (po týdnech či blocích): Cvičení jsou zaměřena na rozvoj dovedností k jednotlivým přednáškám s důrazem na vybrané partie fyziky:
 • 1. - 4. Kinematika a dynamika hmotného bodu, tuhého tělesa, kapalin a plynů.
 • 5. - 6. Molekulová fyzika a termika; děje v plynech. 7. Kmity, vlny a akustika
 • 8. - 10. Elektřina a magnetismus; elektrostatika, vedení stejnosměrného proudu v látkách; magnetismus; elektromagnetismus; střídavý proud a elektromagnetické vlnění.
 • 11. Optika; geometrická optika; vlnová optika.
 • 12. Atomistika a jaderná fyzika
Literatura
  povinná literatura
 • SKLENÁK, Ladislav a Dalibor DVOŘÁK. Fyzika pro střední školy. 1. vyd. Praha: Fortuna. 142 s. ISBN 8071684457. 1997. info
 • Fyzika pro gymnázia : mechanika. 1. vyd. Praha, Praha: Prometheus. 343 s. ISBN 80-901619-3-1. 1993. info
 • BEDNAŘÍK, Milan. Fyzika pro gymnázia :mechanika. 1. vyd. Praha: Prometheus. 343 s. ISBN 80-901619-3-6. 1993. info
  doporučená literatura
 • Physics (Orig.) : Fizika. T. 1 [Orear, 1981] : Fizika. T. 2 [Orear, 1981]. info
 • Základy fyziky. 1, Úvod do studia fysiky; Mechanika; Akustika; Termika (Přid.) : Základy fysiky. 1, Úvod do studia fysiky; Mechanika; Akustika; Termika. info
 • BEDNAŘÍK, Milan a Miroslava ŠIROKÁ. Fyzika pro gymnázia :mechanika. 3. přeprac. vyd. Praha: Prometheus. 288 s. ISBN 80-7196-176-0. 2000. info
 • ŠANTAVÝ, Ivan a Ladislav PEŠKA. Fyzika. 1. vyd. Brno: Ediční středisko VUT. 234 s. 1984. info
Výukové metody
výpočetní cvičení
Metody hodnocení
Prezenční studium:
Seminář/cvičení je hodnocen z průběžných úkolů. Termín odevzdání úkolů je vždy neděle posledního výukového týdne v semestru.
V semináři/cvičení jsou povoleny 3 absence.
Zkouška: Absolvování průběžných písemných testů ale i závěrečného písemného testu s úspěšností minimálně 60 %, po kterém následuje ústní zkouška podle osnovy předmětu.

Kombinované studium:
Studenti odevzdávají průběžné úkoly. Termín odevzdání úkolů je vždy neděle posledního výukového týdne v semestru.
Zkouška: Absolvování průběžných písemných testů ale i závěrečného písemného testu s úspěšností minimálně 60 %, po kterém následuje ústní zkouška podle osnovy předmětu.

CŽV studium:
Studenti odevzdávají průběžné úkoly. Termín odevzdání úkolů je vždy neděle posledního výukového týdne v semestru.
Zkouška: Absolvování průběžných písemných testů ale i závěrečného písemného testu s úspěšností minimálně 60 %, po kterém následuje ústní zkouška podle osnovy předmětu.
Informace učitele
http://fyzika.jreichl.com/index.php?sekce=browse&page=1
Student je povinen absolvovat kontrolní písemnou práci v daném termínu!!! Termín bude nahlášen týden dopředu a nebude možné jej měnit ani posouvat.
Ve výjimečných případech (na základě lékařského potrvzení o nemoci ap.) lze individuálně tuto situaci řešit v nejbližší možné době.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/FC1001