FC1009 Fyzikální měření 1

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/2. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Lukáš Pawera (přednášející)
Garance
Mgr. Lukáš Pawera
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC1009/Kombi01: Pá 22. 9. 13:00–16:50 laboratoř 85, Pá 1. 12. 14:00–17:50 laboratoř 85, L. Pawera
FC1009/Prez01: Út 11:00–12:50 laboratoř 85, L. Pawera
FC1009/Prez02: Čt 14:00–15:50 laboratoř 85, L. Pawera
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních vědomostí o metrologii, provádění fyzikálních experimentů, zpracování a vyhodnocení experimentálních dat. Důraz je kladen zejména na osvojení si experimentálních dovedností s provázaností témat základního kurzu fyziky.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu student získá: Vědomosti: Ucelený přehled vědomostí o provádění a zpracování fyzikálních měření s důrazem na vztah probírané látky k praxi, přírodě, domácnosti, technickým aplikacím apod. Dovednosti: Dokázat samostatně provádět fyzikální měření, sestavit experiment, zvolit vhodnou měřící metodu, umět interpretovat naměřená data a provést kvalifikovaný odhad nejistot měření. Postoje: Osvojit si hodnoty objektivity a významu vědecké práce.
Osnova
 • 1. Metrologie, měrné systémy, soustava SI 2. Metody měření 3. Zdroje a druhy nejistot měření 4. Vyhodnocení a struktura zprávy z měření. 5. Měřeni hustoty látek 6. Měření měrné tepelné kapacity tuhé látky 7. Měření teploty 8. Měření gravitačního zrychlení země 9. Měření momentu setrvačnosti 10. Měření součinitele smykového tření 11. Měření biologických veličin 12. Meteorologická měření
Literatura
  povinná literatura
 • PÁNEK, Petr. Úvod do fyzikálních měření. Brno: skripta PřF MU, 2001. info
  doporučená literatura
 • SLÁDEK, Petr. Fyzikální praktikum. Vyd. 1. Brno: Littera - nakladatelství Spolku mediků LF MU v Brně. 97 s. 1991. info
 • BROŽ, Jaromír. Základy fysikálních měření. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 523 s. 1967. info
  neurčeno
 • BROŽ, Jaromír. Základy fysikálních měření. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 295 s. 1974. info
 • BROŽ, Jaromír a Vladimír ROSKOVEC. Základní fyzikální konstanty. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 243 s. 1987. URL info
Výukové metody
laboratory
Metody hodnocení
K získání zápočtu je nutno absolvovat předepsané úlohy, odevzdat příslušný počet protokolů z měření. Hodnotí se příprava na měření a zpracování výsledků v protokolu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/FC1009