FC4002 Didaktika chemie 1

Pedagogická fakulta
podzim 2024
Rozsah
3/0/0. 12 hodin. 3 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Irena Plucková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr. (cvičící)
PhDr. Jan Válek, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíle předmětu Student:
osvojí si základní informace a poznatky z obecné didaktiky chemie;
porozumí základním didaktickým principům výuky předmětu chemie na ZŠ;
dokáže rozpoznat, porozumět a analyzovat obecné zákonitosti didaktiky chemie;
odvozuje možnosti aplikací didaktické teorii výuky chemie na praktickou výuku chemických témat na ZŠ.
Výstupy z učení
Na konci kurzu si studenti
- osvojí základní poznatky z obecné didaktiky chemie;
- porozumí základním didaktickým principům výuky předmětu chemie na ZŠ;
- porozumí a analýza obecných zákonitostí didaktiky chemie;
- odvodí možnosti aplikací didaktické teorii chemie na praktickou výuku chemických témat na ZŠ.
Osnova
 • 1. Didaktika chemie jako věda, její srovnání s přírodovědnými a jinými obory.
 • 2. Informace - komunikace – humanizace ve výuce předmětu chemie. Učitel - pedagog - chemie.
 • 3. Didaktické zásady a učivo chemie na ZŠ.
 • 4. a) Učivo chemie na ZŠ, kritéria výběru. b) Základní didaktické funkce – plánování a motivace.
 • 5. Základní didaktické funkce – komunikace, řízení a kontrola.
 • 6. Kontrolní a hospitační systém ve výuce na ZŠ.
 • 7. Fáze vyučovací hodiny chemie a jejich naplnění.
 • 8. a) Příprava na vyučovací hodinu - úvod. b) Příprava na vyučovací hodinu – dokončení tématu.
 • 9. a) Profesionalita učitele chemie, role učitele chemie, základní pedagogické dovednosti. b) Systém řízení a rozhodování ve výuce chemie, systémový a situační přístup. c) Výchovně vzdělávací systém ČR, jeho morfologie, funkce a jeho univerzální aplikace ve vyučovacím předmětu chemie. d) Školská legislativa – Školský zákon a Zákon o pedagogických pracovnících
 • 10. Aktivizační metody v jednotlivých fázích vyučovací hodiny chemie – transmise x konstruktivismus a využití prekonceptů (miskonceptů) ve výuce chemie
 • 11. a) Problémová metoda ve výuce chemie. b) Projektové vyučování a ITV. c) BOV - badatelsky orientovaná výuka v chemii,IBSE
 • 12. a) Participace žáka na výuce chemie, rozvoj jeho kreativity, imaginativní přístupy, představivost a fantazie. b) Pedagogické klima ve vyučování, jeho tvorba a kultivace.
 • 13. a) Objekt a subjekt v chemické školní chemické práci, vyučování a učení, konkurence a kooperace, význam týmové práce. b) Nutnost rovnováhy reproduktivních a produktivních aktivit žáka.
 • 14. a) Poznatková báze ve výuce chemie na ZŠ a její strukturace. b) Strukturní linie chemického učiva. Standardizace chemických informací, základní učivo, invarianty,varianty.
 • 15. a) Typy vyučovacích hodin, jejich strukturace, využití. b) Situace ve výuce předmětu chemie, jako základní entity chemické školní práce.
 • 16. a) Kompatibilita chemických informací na 1. a 2. stupni ZŠ a na SŠ. b) Mezipředmětové vztahy a integrační tendence v oblasti přírodovědných předmětů na ZŠ.
 • 17. Možnosti a hranice výukových technologií. Metody, formy a prostředky s důrazem na aplikace videotechniky a počítačů ve výuce chemie.
 • 18. a) Materiálně technické zabezpečení výuky chemie. b) Zásady bezpečné školní práce.
 • 19.Školní chemický pokus, jeho klasifikace, aplikace a didaktické dopady.
 • 20.Ekologické a environmentální aktivity ve výuce chemie na ZŠ.
Literatura
 • PACHMANN, Eduard a Eduard HOFMANN. Obecná didaktika chemie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981, 334 s. info
 • SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika: vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační formy vyučování. 2., rozš. a aktualiz. vyd., [V nakl. Grada] vyd. 1. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1821-7.
 • BUDIŠ, Josef, Pier Albino COLOMBO, Irena PLUCKOVÁ a Jiří ŠIBOR. Vybrané přednášky a úvahy z obecné didaktiky chemie - 1. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, 82 s. ISBN 80-210-3542-0. info
 • PACHMANN, Eduard. Speciální didaktika chemie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986, 350 s. info
 • Vacík J. a kol.: Přehled středoškolské chemie. SPN, Praha 1990.
 • DLUHOŠ, Luděk. Vybrané kapitoly z didaktiky chemie. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 1995, 101 s. ISBN 8070420820. info
 • BUDIŠ, Josef. Video ve škole. první vydání. Brno: MU Brno, 1991, 87 s. Spisy PdF MU svazek 46. ISBN neudáno. info
Výukové metody
teoretická příprava
skupinová diskuse
přednášky
Metody hodnocení
Písemný test - splnění 80%
Ústní zkouška.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.