FC_DPd Diplomová práce - Dokončení

Pedagogická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/0/1. Odevzdání DP. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. (přednášející)
PhDr. Jan Válek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Předpoklady
FC_DP Diplomová práce
Předmět si zapisuje student, který píše diplomovou práci na katedře fyziky, chemie a odborného vzdělávání. Tento předmět si student zapíše na začátku semestru, ve kterém plánuje práci odevzdat.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání závěrečné práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu zajistí, že student odevzdá práci odsouhlasenou vedoucím. Student by tak měl být připraven k úspěšné obhajobě práce a seznámen s požadavky, které na něj budou kladeny státní komisí při obhajobě.
Výstupy z učení
Absolvováním semináře student získá základní vědomosti, dovednosti a návyky pro psaní a obhajobu diplomové práce.
Osnova
  • Náplň tvoří individuální konzultace studenta s vedoucím diplomové práce na téma, které si student po dohodě s ním zvolil. Předpokládá se, že v závěru kurzu:
  • student odevzdá definitivní verzi diplomové práce.
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997, 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce.
Metody hodnocení
Zápočet je udělený za dokončení práce, odsouhlasené vedoucím práce a vložené do archivu závěrečné práce v IS MU. Student doloží kontrolu nástrojem IS MU na plagiát (do 5 % shody).
Informace učitele
https://www.pvsps.cz/data/2018/09/05/13/citacni_normy_dle_apa.pdf?id=1648
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Vedoucí práce pouze vyučující KFChOV.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2024/FC_DPd