FJ1002 Cvičení z fonetiky francouzštiny

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/1/0. Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 4 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Cvičení z fonetiky navazuje na probraná témata v předmětu Fonetika 1 a v Fonetika 2. Cílem je upevnit, prohloubit a rozvíjet dalším praktickým nácvikem (diktáty, četba souvislých textů, recitace básní, fonetický přepis slov a vět) vědomosti a řečové dovednosti získané v předmětech (Fonetika 1, Fonetika 2). Důraz je kladen na korekci chyb a na reedukaci správné výslovnosti.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - korigovat svoji výslovnost; - korigovat výslovnost svých budoucích žáků; - užívat fonetickou transkripci; - gramaticky správně přepisovat cizojazyčný text; - chápat vztah mezi pravopisem a výslovností.
Osnova
 • Sylabus seminářů 1.Diktát. – nácvik pravopisu. Čtení souvislých textů. 2.Fonetický přepis slov a vět. Poslech 3.Diktát – nácvik pravopisu. Recitace básně zpaměti – analýza výslovnosti. 4.Oprava diktátu. Čtení souvislých textů. 5.Fonetický přepis slov a vět. Poslech. 6.Diktát – nácvik pravopisu. Recitace básně zpaměti – analýza výslovnosti. 7.Oprava diktátu. Čtení souvislých textů. 8.Fonetický přepis slov a vět. Poslech. 9.Diktát – nácvik pravopisu. Recitace básně zpaměti – analýza výslovnosti. 10.Oprava diktátu. Čtení souvislých textů. Fonetický přepis slov a vět. Poslech. 11.Diktát – nácvik pravopisu. Recitace básně zpaměti – analýza výslovnosti. 12.Výslovnostní chyby českých žáků.
Literatura
  povinná literatura
 • ABRY, Dominique a Marie-Laure CHALARON. Les 500 exercices de phonétique. Paris: Hachette, français langue étrangère, 2011. 224 stran. ISBN 9782011557544. info
 • LÉON, Monique. Exercices systématiques de prononciation français. [Paris]: Hachette et Larousse, 1991. 183 s. ISBN 2010174337. info
  doporučená literatura
 • SCHEJBALOVÁ, Zdeňka a Laurent Georges CANAL. Dictées et textes à corriger. 1. vyd. Brno: MUNIPress, 2016. s. 1-50. ISBN 978-80-210-8520-6. info
 • DOHALSKÁ, Marie a Oľga SCHULZOVÁ. Fonetika francouzštiny. Vydání první. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 234 stran. ISBN 8024605708. info
 • FENCLOVÁ, Marie. Fonetika francouzštiny jako lingvodidaktický problém. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2003. 108 s. ISBN 8072901265. info
 • CATACH, Nina. L'orthographe française : traité théorique et pratique avec des travaux d'application et leurs corrigés. Edited by Claude Gruaz - Daniel Duprez. 3. éd. [Paris]: Nathan, 1995. 327 s. ISBN 2091905100. info
 • BERTHELIN, Colette a Francis YAICHE. Orthographe de A à Z : 350 règles, exercices, dictées : corrigés. Paris: Hachette, 1990. 47 s. ISBN 2010164148. info
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace, konzultace (pro kombinované studium).
Metody hodnocení
Ústní zápočet - četba textu, recitace básně.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.