FJ1062 Úvod do studia francouzského jazyka

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
každou sudou středu 16:00–17:50 učebna 56
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit budoucí učitele se základními pojmy obecné jazykovědy se zaměřením na jazykovědu románskou. Po stručném uvedení do základů moderní jazykovědy se kurz zaměřuje na řeč, jazyk, text, členění jazyka, jazykové plány, promluvu, typy klasifikace jazyků, diferenciaci a integraci ve vývoji jazyků a na původ a diferenciaci románských jazyků.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu student bude schopen: - orientovat se v oblasti základních obecně jazykovědných pojmů; - chápat jazykovědné souvislosti, jazyk jako systém; - charakterizovat francouzský jazyk z hlediska diachronního i synchronního; - přenést teoretické lingvisticky orientované poznatky do budoucí pedagogické praxe.
Osnova
 • 1. Jazykověda. Jazyk systém. 2. Komunikační model. 3. Funkce jazyka. Řečové akty. 4. Klasifikace jazyků. Francouzské dialekty. 5. Diferenciace románských jazyků. 6. Fonetika, fonologie. Morfologie. Syntax. 7. Lexikologie, lexikografie. 8. Textová lingvistika. 9. Vývoj jazykovědy.
Literatura
  povinná literatura
 • OSTRÁ, Růžena a Eva SPITZOVÁ. Úvod do studia románských jazyků [Ostrá, 1992]. 3. přeprac. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 175 s. ISBN 80-210-0309-1. info
 • SCHEJBALOVA, Zdeňka. Francouzská a česká lingvistická terminologie. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 53 s. ISBN 80-210-2734-7. info
  doporučená literatura
 • Ducrot, O., & Todorov, T. (1972). Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. Paris : Seuil.
 • Holtus, G., Metzeltin, M., & Schmitt, Ch. (1990). Lexikon der Romanischen Linguistik. Tübingen : Niemeyer.
 • ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda : přehled a slovníky. Vyd. 3., dopl. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2001. 341 s. ISBN 8024601540. info
 • WALTEROVÁ, Henriette. Francouzština známá i neznámá. 1. vyd. Praha: Jan Kanzelsberger, 1993. 323 s. ISBN 8085387158. info
  neurčeno
 • DE SAUSSURE, Ferdinand. Cours de la linguistique générale. Paris: Payothèque, 1972. ISBN 2-228-88942-3. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet Požadavky na ukončení: Test (za úspěšný se považuje test s minimálně 70 % správných odpovědí)
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2022/FJ1062