FJ1063 Fonetika francouzštiny 2

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. Učitelství pro MŠ a 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
FJ1010 Fonetika 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Fonetika 2 je lingvisticky orientovaný předmět, který rozvíjí lingvistickou kompetenci v oblasti fonetiky a fonologie z pohledu uživatele jazyka a také budoucího učitele. Navazuje na předměty Fonetika 1 a Cvičení z fonetiky (z 1 semestru). Cílem předmětu je nácvik suprasegmentálních jevů francouzského zvukového systému s důrazem na přízvuk, rytmus a intonaci, přepis a čtení souvislých textů. Upevnění správné výslovnosti hlásek v kontextu souvislého textu a nácvik správného vázání, přízvuku a rytmu v souladu s potřebami českého učitele francouzštiny. Nedílnou součástí semináře jsou pravopisná cvičení – diktáty, nácvik správné výslovnosti prostřednictvím recitace vybraných básní zpaměti (autorů – Ronsard, Verlaine, Baudelaire, Apollinaire, ...) s analýzou správné výslovnosti (individuální audio nahrávky). K tomuto kurzu mají studenti k dispozici také e-learningový výukový materiál. Kurz je ukončen písemnou částí (diktát, slovní zásoba) a ústní zkouškou (četba neznámého textu, okruhy otázek probírané v předmětech Fonetika 1 a Fonetika 2). Studenti mohou pracovat samostatně, protože má tento kurz zpracovanou e-learningovou oporu.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student: - ovládat pravidla používání přízvuku na úrovni slov i vět ve francouzském jazyce ; - ovládat pravidla francouzského pravopisu s ohledem na výslovnost; - znát základní rytmické vzorce; - schopen napodobit konkrétní intonační vzorec na základě poslechu; - schopen se zpaměti naučit část mluveného textu, při jeho přednesu správně použít rytmické a intonační vzorce, - schopen aplikovat dané poznatky a dovednosti v praxi.
Osnova
 • Sylabus seminářů (jedna kapitola = 2 týdny) 1. Slabika. Rytmická skupina. 2. Poziční zákony a vokalická harmonie. 3. Asimilace, akomodace, disimilace 4. Vázání, enchaînement, elize. 5. Druhy francouzského přízvuku. 6. Větný přízvuk. Základní intonační vzorce.
Literatura
  povinná literatura
 • ABRY, Dominique a Marie-Laure CHALARON. Les 500 exercices de phonétique. Paris: Hachette, français langue étrangère, 2011. 224 stran. ISBN 9782011557544. info
 • DOHALSKÁ, Marie a Oľga SCHULZOVÁ. Fonetika francouzštiny. Vydání první. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 234 stran. ISBN 8024605708. info
  doporučená literatura
 • Léon, M. (1991). Exercices systématiques de prononciation française. Rythme et intonation. Paris: Hachette.
 • Bry, D., & Chalaron, M.-L. (1994). Phonétique (350 exercices). Paris: Hachette.
 • SCHEJBALOVÁ, Zdeňka a Laurent Georges CANAL. Dictées et textes à corriger. 1. vyd. Brno: MUNIPress, 2016. s. 1-50. ISBN 978-80-210-8520-6. info
 • CATACH, Nina, Claude GRUAZ a Daniel DUPREZ. L'Orthographe franҫaise : traité théorique et pratique avec des travaux d'application et leurs corrigés. Paris: Armand Colin, 2016. 327 stran. ISBN 9782200614201. info
 • Orthographe de A a Z : 350 régles, exercises, dictées. Paris: Hachette, 1990. 157 s. ISBN 2-01-015657-9. info
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace, konzultace (pro kombinované studium).
Metody hodnocení
Zkouška : písemná část – diktát, fonetická transkripce vět, slovní zásoba ústní část - probraná témata, četba neznámého textu.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=610
Kyzlinková M., Hambalčíková L.: Conversation française, Tome I: Habitation-Maison, Repas-Restaurant, Achat-Magasins, Habillement-Mode str.5-32 Vydavatel: Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Kotlářská 9 602 00 BRNO
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.