FJ3027 Poslech s porozuměním - francouzština

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. kombinované studium 8 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Laurent Georges Canal (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Vstupní úroveň je B2 podle evaluační tabulky Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvíjení receptivní řečové dovednosti poslech s porozuměním a komunikaci prostřednictvím audio a audiovizuálních dokumentů a následné diskuse.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen porozumět článkům a zprávám zabývajícími se současnými problémy ve frankofonních zemích a tyto texty interpretovat ústně a písemně.
Osnova
  • 1. Porozumění slyšenému a vlastní mluvený projev. 2. Používání prostředků komunikační strategie. 3. Poslech autentických nahrávek (podcasty, projevy, oznámení, reklamy, písně, filmy). 4. Analýza autentických nahrávek. 5. Rozbor struktury mluveného projevu, nácvik zápisu. 6. Rozšíření slovní zásoby. 7. Simulace přípravy na mezinárodní jazykové zkoušky.
Literatura
    doporučená literatura
  • Le DALF 100 % réussite. C1/C2. Paris: Hatier Didier, 2017.
  • Le site TV5 Monde: http://www.tv5monde.com/
  • Paroles. 1. vyd. Paris : Hatier, 1997. 127 s. ISBN 2-278-04099-5.
  • SABATELI, F. a kol. Dalf, 450 activités. 1. vyd. Paris : Cle International, 2001. 255 s. ISBN 209-033744-3.
  • Zarate, G. Représentations de l’étranger et didactique des langues, Didier, 2004
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace, konzultace pro studenty kombinované formy studia.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Požadavky na ukončení: splnění seminárních úkolů a aktivní účast (70%).
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/FJ3027