FJ3052 Vývoj francouzského jazyka

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. kombinované studium 8 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu přednáška je uvedení do problematiky vývoje francouzštiny. Jedná se o jedinou komplexní lingvistickou disciplínu za celé bakalářské i magisterské studium, která pojímá jazyk z hlediska diachronického a jasně ukazuje a prokazuje systémové propojení jednotlivých lingvistických disciplín. Studenti tak získávají ucelený a hlubší pohled na jazyk jako systém dílčích systémů. Tento předmět propojuje, prohlubuje a uceluje lingvistické poznatky a znalosti doposud získávané odděleně pouze z pohledu synchronického. Počítá se tedy s dobrými znalostmi fonetickými, fonologickými, morfologickými, syntaktickými a lexikálními nabytými synchronně a tyto jsou dále obohaceny a prohloubeny o poznatky a znalosti z diachronického hlediska. Výklad je veden se zřetelem na současný stav jazyka a jeho další vývojové tendence. Budoucí učitelé budou vedeni k tomu, aby také během svého výkladu jazykových jevů daného stavu francouzštiny dokázali žákům vysvětlit, proč je tomu tak, a odůvodnit mnohé výjimky ve všech jazykových plánech současného jazyka. Vzhledem k nedostatečné časové dotaci se výklad soustřeďuje především na ty etapy, ve kterých dochází k nejvýraznějším jazykovým modifikacím. Předmět Vývoj jazyka – seminář bezprostředně navazuje na předmět Vývoj jazyka - přednáška, jedinou komplexní lingvistickou disciplínu za celé bakalářské i magisterské studium, která pojímá jazyk z hlediska diachronického a jasně ukazuje a prokazuje systémové propojení jednotlivých lingvistických disciplín. Cílem předmětu je praktická aplikace poznatků získaných v přednášce Vývoj jazyka. Lingvistickou analýzou kratších vybraných ukázek ze středověké francouzské literatury se sledují hlavní jazykové rysy (fonetické, morfologické, syntaktické, lexikální) charakteristické pro dané období.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování přednášky schopen: - identifikovat a shrnout důležité rysy vývoje francouzského jazyka; - vnímat systémové propojení jednotlivých lingvistických disciplín z diachronního hlediska; - vysvětlit výjimky v současném jazyce; - využít získané poznatky v pedagogické praxi. Po absolvování semináře studenti dokáží: - prakticky aplikovat poznatky získané v přednášce Vývoj jazyka; - analyzovat kratší text ze středověké francouzské literatury; - vyhledávat informace v etymologickém slovníku; - rozpoznat hláskové, morfologické, syntaktické a lexikální změny ve starofrancouzských textech; - pochopit a vysvětlit specifika současného francouzského pravopisu vzhledem k výslovnosti; - vysvětlit některá morfologická specifika (např. formy nepravidelných sloves, ...); - vnímat a chápat dialektické rozrůznění francouzštiny; - chápat propojení vývoje jazyka s vývojem společnosti a její kultury; - aplikovat teoretické poznatky v lingvistické analýze.
Osnova
 • Sylabus přednášek (jedna kapitola = 2 týdny) 1. Úvod: vývojové etapy francouzštiny. 2. Lidová latina. 3. Galský substrát, germánský superstrát. 4. Galorománština. 5. Stará francouzština IX. - XII. století. 6. Stará francouzština XIII. - XIV. století. Sylabus seminářů (jeden text = 2 týdny) 1. Serment de Strasbourg. 2. Séquence de Sainte Eulalie. 3. Chanson de Roland. 4. Aucassin et Nicolette. 5. Roman de Renard. 6. Jean Froissart.
Literatura
  povinná literatura
 • HÉLIX, Laurence. L'ancien français en 18 textes et 18 leçons. Paris: Armand Colin, 2014. 212 s. ISBN 9782200286224. info
 • PICOCHE, Jacqueline a Christiane MARCHELLO-NIZIA. Histoire de la langue française. [Paris]: Nathan, 1991. 397 s. ISBN 209190502X. info
 • OSTRÁ, Růžena. Přehled vývoje románských jazyků. I., Lidová latina. Francouzština [SPN, 1990]. Vyd. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 130 s. info
  doporučená literatura
 • BURIDANT, Claude. Grammaire nouvelle de l'ancien français. [Paris]: Sedes, 2000. 800 s. ISBN 2-7181-9265-8. info
 • ZINK, Gaston. L'ancien français : (XIe-XIIIe siecle). 5. éd. mise a jour. Paris: Presses universitaires de France, 2000. 127 s. ISBN 2130506291. info
 • ANDRIEUX-REIX, Nelly a Emmanuèle BAUMGARTNER. Ancien français : exercices de morphologie. 4. éd. corr. Paris: Presses universitaires de France, 1999. 144 s. ISBN 2130453031. info
 • MARCHELLO-NIZIA, Christiane. Le français en diachronie : douze siècles d'évolution. Paris: Ophrys, 1999. 170 s. ISBN 2708009133. info
 • GREIMAS, Algirdas Julien. Dictionnaire de l'ancien français : le Moyen Âge. Paris: Larousse, 1997. xxi, 630. ISBN 2033403270. info
 • BALDINGER, Kurt a Frankwalt MÖHREN. Dictionnaire étymologique de l'ancien français. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1993. xix s., 63. ISBN 3-484-50172-3. info
Výukové metody
Přednáška, konzultace (pro kombinované studium)+ Seminář.
Metody hodnocení
Zápočet: Na konci semestru studenti píší test ve francouzském jazyce na probraná témata.Seminář: Během semestru studenti zpracují seminární práci ve francouzském jazyce na zadané téma.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/FJ3052