FJ3053 Vybrané kapitoly ze stylistiky francouzštiny

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/0/0. kombinované studium 4 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je osvojení si základních znalostí z problematiky obecné stylistiky a stylisticky správného projevu. Kromě toho bude zvláštní pozornost věnována komparativním aspektům francouzského a českého jazyka se zaměřením na fonostylistiku a problematiku překladu. Podrobně budou rozebrány vybrané stylistické figury. Teoretické poznatky budou osvojeny formou cvičení. Předmět je založen na výběru kapitol zabývajících se výrazovými prostředky stylistického ztvárnění různých textů z oblasti odborné, umělecké, žurnalistické, reklamní i běžně dorozumívací, a to v rovinách zvukové/grafické, morfologické, syntaktické, lexikální i textové, s přihlédnutím k mimojazykovým výrazovým prostředkům. V průběhu seminářů se studenti učí jednak kritické analýze výše uvedených textů, jednak jsou vedeni k vlastní produkci textů, k srovnávání odborných názorů na sledovanou problematiku. Důraz je kladen na využívání dosavadních vědomostí a dovedností z lingvistických disciplín, probíraných v morfologii, fonetice, syntaxi a lexikologii.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu studenti: - získají základní znalosti z problematiky obecné stylistiky, - osvojí si stylisticky správný projev, - dokáží porovnat aspekty francouzského a českého jazyka se zaměřením na fonostylistiku a problematiku - překladu, - dovedou rozebrat vybrané stylistické figury, - jsou schopni aplikovat své poznatky a dovednosti v praxi.
Osnova
  • 1.Rétorika a stylistika: historie, vymezení pojmů, terminologie. 2. Styly, jazykové a mluvnické prostředky. 3.Systémové srovnání dvou jazyků (francouzštiny a češtiny). Problematika překladu. 4.Fonostylistika. 5.Gramatika textu (textová koherence). 6.Denotace, konotace v kontextu studovaných jazyků. 7.Stylistické figury: srovnání, metafora, metonymie, synekdocha, antitéze, eufemizmus, litotes, pleonazmus, kalambur, anafora, gradace, elipsa…
Literatura
  • Šabršula, J. (1990). Problèmes de la stylistique comparée du français et du tchèque. Praha: Univerzita Karlova.
  • Charaudeau, P. (1992). Grammaire du sens et de l’expression. Paris: Hachette.
  • Peyroutet, C. (1991). La pratique de l’expression écrite. Paris: Nathan.
  • Kokelberg, J. (1991). Les techniques du style. Paris: Nathan.
  • Radina, O. (1976). Francouzština a čeština, systémové srovnání dvou jazyků. Praha: SPN.
  • Peyroutet, C. (1994). Style et rhétorique. Paris: Nathan.
  • Rongerie, A. (1995). Trouvez le mot juste. Paris: Hatier.
  • Arénila-Béros, A. (1996). Améliorez votre style I, II. Paris: Hatier.
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Požadavky na ukončení: splnění seminárních úkolů a aktivní účast (70%). (70%).
Vyučovací jazyk
Francouzština
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.