FJ3054 Vybrané kapitoly z francouzské gramatiky

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. kombinované studium 4 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ3054/01: Čt 23. 9. až Čt 16. 12. Čt 16:00–16:50 učebna 55, Z. Schejbalová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je shrnutí znalostí z morfologie výběrem kapitol, které studentům působí obtíže. Jedná se zejména o determinanty a adjektiva, ale také vybrané slovesné tvary a užití participií.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu jsou studenti schopni: prokázat důležité teoretické znalosti francouzské gramatiky; vysvětlit vztahy mezi jednotlivými gramatickými kategoriemi, vidět je v širších souvislostech a aplikovat získané poznatky v ústním i písemném projevu na úrovni C1.
Osnova
 • 1. Determinanty : členy, zájmena nesamostatná. 2. Místo determinantů ve větě a jejich funkce ve větě. 3. Přídavné jméno, jeho postavení, funkce přívlastků, výjimky. 4. Příčestí přítomné jako slovesný tvar, jako přídavné jméno slovesné (shoda). 5. Shody příčestí minulého s podmětem a předmětem přímým. 6. Tvary participií složených minulých, pasivum. 7. Polovětné konstrukce.
Literatura
  povinná literatura
 • HENDRICH, J., RADINA, O., TLÁSKAL, J. Francouzská mluvnice. 3.vyd. Plze : Fraus, 2001. 700 s. ISBN 80-7238-064-8.
  doporučená literatura
 • BAYLON, C., FABRE, P. Grammaire systématique de la langue française. 2. vyd. Paris : Nathan, 1991. 287 s. ISBN 2-09-190838-X.
 • PINCHON, J. Morphosyntaxe du français. Paris : Hachette, 1986. 301 s. ISBN 2.01.011364.0.
 • MARTINET, A. Eléments de linguistique générale. 3.vyd. Paris: Colin, 1991. 224 s. ISBN 2-200-32208-9.
 • GREVISSE, M. Le bon usage. 12. vyd. Paris : Duculot, 1993. 1768 s. ISBN 2-8011-0588-0.
 • RIEGEL, Martin, Jean-Christophe PELLAT a René RIOUL. Grammaire méthodique du français. 6e édition. Paris: PUF, 2016. xliii, 110. ISBN 9782130732853. info
Výukové metody
Seminář.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet Aktivní účast (70%), závěrečný test.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Podrobnější informace o ukončení předmětu naleznou studenti ve studijních materiálech předmětu.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/FJ3054