FJ3055 Lexikologie francouzštiny

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. kombinované studium 8 hod. konzultací. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu Lexikologie je získání základních vědomostí o problematice tvorby slovní zásoby, jejím vývoji, obohacování a změnách se zaměřením na tvorbu a význam slov (přednáška), které jsou procvičovány v seminářích.
Výstupy z učení
Na závěr tohoto kurzu jsou studenti schopni: interpretovat základní lexikální pojmy, uplatnit v praxi základní vědomosti o problematice současné slovní zásoby, jejích zdrojích, vývoji, obohacování a změnách z pohledu obecné lingvistiky a sociolingvistiky.
Osnova
  • 1. Zdroje slovní zásoby, historický vývoj. 2. Dubleta, výpůjčky, anglicismy a jejich francouzské ekvivalenty. 3. Tvorba slov: derivace, kompozice, změna mluvnické kategorie, zkratky, akronyma. 4. Zobecnění jmen vlastních, geografizmy. 5. Frazeologie, přísloví, ustálená rčení. 6. Paronyma. Homonyma. 7. Synonyma a perifráze. 8. Antonyma a antifráze. 9. Jazykové zvláštnosti současné frankofonie. 10. Jazykové roviny. Současné aspekty jazyka. 11. Argot (historické formy argotu, verlan). 12. Etymologie slovních spojení.
Literatura
    doporučená literatura
  • CLAS, A. Visages du français. Variétés lexicales de l'espace francophone. 1. vyd. Paris, London : John Libbey-Eurotext, 1990. 206 s. ISBN 0-86196-259-1.
  • DEPECKER, L. Les mots de la francophonie. 1. vyd. Paris : Editions Belin, 1990. 397 s. ISBN 2-7011-1305-9.
  • DEPECKER, L. Guide des mots francophones. 1. vyd. Paris : Editions Seuil, 1999. 188 s. ISBN 2-02-033999-4.
  • GOUDAILLIER, J.-P. Comment tu tchatches. 1. vyd. Paris : Maisonneuve et Larose, 1998. 263 s. ISBN 2-70.
  • WALTER,H. Le français dans tous les sens. 1. vyd. Paris : Robert Lafond, 1988. 384 s. ISBN 2-221-05254-4.
  • DUMAREST, Danièle a Marie-Hélene MORSEL. Les mots : origine, formation, sens. Grenoble: Presses universitaires de Grenoble, 2017. 256 stran. ISBN 9782706126352. info
Výukové metody
Přednáška a seminář.
Metody hodnocení
Ukončení: kolokvium Aktivní účast (min. 70 %), průběžné testy (průměrná min. úspěšnost 70 %), závěrečný pohovor.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Podrobnější informace o ukončení předmětu naleznou studenti ve studijních materiálech předmětu. Kombinované studium: studenti jsou povinni se zúčastnit nejméně poloviny konzultací .
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.