FJ_DPp Diplomová práce - Projekt

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/1. Individuální konzultace. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Hana Delalande (cvičící)
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět si zapisuje student, který bude psát diplomovou práci na katedře francouzského jazyka a literatury. Typicky ve druhém semestru magisterského navazujícího magisterského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako úvodní kurz motivující studenta k napsání závěrečné práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Náplň semináře tvoří individuální konzultace studenta s vedoucím diplomové práce na téma, které si student po dohodě s ním zvolil, a splnění úkolů ve fakultním online modulu, včetně závěrečného testu.
Výstupy z učení
Výstupem z předmětu je vyhotovený projekt diplomové práce, který student vloží do IS MUNI. Student prokáže schopnost definovat téma své závěrečné práce, sestavit odpovídající časový harmonogram práce na svém projektu, zvolit vhodnou metodologii své práce a vyhledat příslušnou primární a sekundární literaturu.
Osnova
  • Samostatné plnění úkolů online modulu v interaktivní osnově předmětu. Individuální konzultace s budoucím vedoucím diplomové práce. Téma diplomové práce z francouzského jazyka si student může vybrat v balíku Diplomové práce - Francouzský jazyk nebo po předchozí dohodě s vedoucím navrhnout sám.
Literatura
    doporučená literatura
  • CONSTANT, Anne-Sophie a Aldo LÉVY. Réussir, mémoire, thèse et HDR. 5e édition. Issy-les-Moulineaux: Gualino-Lextenso éditions, 2015. 187 stran. ISBN 9782297039130. info
  • KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. 1. vyd. Blansko: Citace.com, 2014. 156 s. ISBN 9788026060741. info
  • FAYET, Michelle. Rédiger sans complexes. Paris: Eyrolles, 2011. 228 s. ISBN 9782212548778. info
  • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 407 s. ISBN 8073670402. info
  • GAVORA, Peter. Výzkumné metody v pedagogice : příručka pro studenty, učitele a výzkumné pracovníky. Brno: Paido, 1996. 130 s. ISBN 808593115X. info
Výukové metody
Individuální konzultace v průběhu přípravy projektu diplomové práce.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen za odevzdání projektu k diplomové práce a po splnění úkolů v online modulu.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Další informace vždy upřesní vedoucí diplomové práce a garantka studijního programu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/FJ_DPp