HTP009 Musical Pedagogy 2

Faculty of Education
Spring 2024
Extent and Intensity
0/0/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc. (lecturer)
doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Ondřej Musil, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Department of Music – Faculty of Education
Contact Person: doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc.
Supplier department: Department of Music – Faculty of Education
Prerequisites (in Czech)
HTP008 Musical Pedagogy 1
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course is aimed at deepening the theoretical knowledge of doctoral students about the nature of educational process, about the status of music education among the other subjects in the school curriculum and current trends of Czech and world music pedagogy, which can positively influence the personalization, socialization and enculturation of human.
Learning outcomes
Doktorand dokáže po absolvování předmětu na odpovídající úrovni interpretovat osvojené poznatky a kriticky diskutovat o vybraných edukačních problémech svého oboru.
Syllabus
 • Trends in the Czech and world music pedagogy. Application of music education in traditional and alternative educational programs.
Literature
  required literature
 • ČÁP, J. Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy. Praha: ISV, 1996. 302s. ISBN 80-85866-15-3.
 • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 1997. 495 s. ISBN 80-7178-170-3.
 • KUČEROVÁ, S. Člověk - hodnoty - výchova. Prešov: Mana Con, 1996
 • PELIKÁN, J. Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium, 1995. 234 s.ISBN 80-85498-27-8.
 • SVOBODOVÁ, J.- JŮVA, V. Alternativní školy. Brno: Paido, 1995. ISBN 80-85931-19-2.
 • SPOUSTA, V. Krása, umění a výchova. Brno: MU, 1995.130s.ISBN 80-210-1196-3.
 • HOLAS, Milan. Hudební pedagogika. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, Hudební fakulta, 2004, 125 s. ISBN 807331018X. info
 • FUKAČ, Jiří, Stanislav TESAŘ and Jozef VEREŠ. Hudební pedagogika : koncepce a aplikace hudebně výchovných idejí v minulosti a přítomnosti. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2000, 181 s. ISBN 8021024585. info
 • HELFERT, Vladimír. Základy hudební výchovy na nehudebních školách. Vyd. 2. v SPN 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1956, 73 s. info
  recommended literature
 • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva. Brno: Paido, 2000, 207 stran. ISBN 8085931796. info
 • FUKAČ, Jiří. Mýtus a skutečnost hudby. Traktát o dobrodružstvích a oklikách poznání [Myth and Reality of Music. A Treatise of the Adventures and Circuitous Routes of Cognition]. 1st ed. Praha: Panton, 1989, 262 pp. ISBN 80-7039-011-5. info
  not specified
 • KERLINGER, Fred N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum. Translated by Vladimír Smékal - Eva Klobouková - L. Kolaříková - M. Kučer. Vydání I. Praha: Academia, 1972, 705 stran. URL info
Teaching methods
Lectures, class discussion
Assessment methods
Exam - requirements: In the first part the students will answer one of the thematic areas and demonstrate the orientation of their content. If these requirements are fulfilled, the second part of the examination will be the subject of a further discussion of the questions arising from the examination prepared for the credit.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms autumn 2020, Spring 2021, Autumn 2021, Spring 2022, Autumn 2022, Spring 2023, Autumn 2023, Autumn 2024, Spring 2025.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2024/HTP009