IPSk01 Úvod do pedagogiky a psychologie

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/0/1.3. 16 konzultací. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Josef Lukas, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Rodová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Sekaninová
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
IPSk01/01: Pá 22. 9. 17:35–19:15 učebna 1, Pá 6. 10. 7:30–9:10 učebna 1, Pá 20. 10. 17:35–19:15 učebna 1, Pá 27. 10. 16:40–18:20 učebna 1, Pá 3. 11. 7:30–9:10 učebna 1, Pá 1. 12. 7:30–9:10 učebna 1, Pá 8. 12. 9:20–11:00 učebna 1, Pá 15. 12. 7:30–9:10 učebna 30, J. Lukas, V. Rodová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět přispívá k základní orientaci v terminologii pedagogiky a psychologie s ohledem na historické souvislosti. Tvoří základ dalšího studia pedagogických a psychologických disciplín. Ve dvouhodinových přednáškách a seminářích se budou střídat přednášející z katedry pedagogiky a psychologie. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a filozoficko-historickými východisky pedagogiky, obecné psychologie a psychologie osobnosti. Po absolvování kurzu bude student: Znát a rozumět obsahu základních pojmů pedagogiky a psychologie a dokáže je adekvátně užívat. Chápat podstatu myšlenkového odkazu pedagogických osobností. Číst s porozuměním pedagogické texty a rozumět jejich obsahu. Odlišit poznatky akademické pedagogiky a psychologie od běžných lidových pedagogických a psychologických poznatků.
Osnova
 • Témata přednášek: 1. Pedagogika jako vědní obor. 2. Výchova ve starověku a středověku. 3. Novověcí pedagogičtí myslitelé. 4. Pedagogický reformismus a vznik alternativních škol na přelomu 19. a 20. století. 5. Učitel a jeho profese, žák ve škole. 6. Vzdělávací systém ČR, struktura školské soustavy, kurikulární dokumenty. 7. Předmět psychologie a jeho vývoj. Podmíněnost psychiky. Vědomí, čití a vnímání. 8. Pozornost, paměť, představivost. Myšlení, řešení problémů. 9. Myšlení a řeč. Inteligence, schopnosti. Tvořivost. 10. Učení. Výsledky učení, druhy učení. Emoce. 11. Osobnost – pojem, vymezení, struktura a dynamika. Motivace, potřeby. 12. Stres, stresory, syndrom vyhoření, psychohygiena. Vůle a volní procesy, rozhodování. Témata seminářů: • Vzájemné seznámení, očekávání a potřeby studentů. • Pedagogika jako věda - interaktivní práce s výzkumným textem. • Psychologie jako věda - srovnání populárního článku s odborným. Znaky odborného textu. • Porozumění základním kategoriím a pojmům. • Temperament a výchova – formulace doporučení pro učitele na základě výsledků z testu temperamentu a na základě vlastních zkušeností. • Pohled na výchovu v průběhu dějin (pravěk, antika – sokratovský dialog; středověk – septem artes liberales). • Pedagogické otázky novověku (J. A. Komenský, J. Locke, J. J. Rousseau, J. H. Pestalotzzi, J. F. Herbart, F. Fröbel) − četba vybraných textů. • Vývoj pohledu na dítě od 19. století (L. N. Tolstoj, J. Dewey, E. Keyová, O. Decroly, M. Montessori, R. Steiner, H. Parkhurstová, C. Freinet, P. Petersen atd.) − četba vybraných textů. • Učitel – jeho profese, identita a vývoj. Konfrontace s výzkumným sdělením. • Historické milníky vývoje pedagogiky v českém prostředí (J. I. Felbiger, J. J. Ryba, J. V. Svoboda, K. S. Amerling, V. Příhoda, O. Chlup, E. Štorch atd.) − četba vybraných textů. • Seznámení se základními kurikulárními dokumenty. • Sebereflexe učitele (studenta učitelství 1. stupně ZŠ) – reflexe výchovně vzdělávacího profesu a vlastní role v něm.
Literatura
  povinná literatura
 • PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky : úvod do studia oboru. 4., aktualizované vydání. Praha: Portál, 2015. 270 stran. ISBN 9788026208723. info
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 5., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Portál, 2013. 483 s. ISBN 9788026204565. info
 • PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 7., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2013. 395 s. ISBN 9788026204039. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychologie osobnosti. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2010. 467 s. ISBN 9788024618326. info
 • ŠMAHELOVÁ, Bohumíra. Nástin vývoje pedagogického myšlení. 1. vyd. Brno: MSD, spol.s.r.o., 2008. 97 s. Pedagogická teorie. ISBN 978-80-7392-040-1. info
 • SVOBODOVÁ, Jarmila a Bohumíra ŠMAHELOVÁ. Kapitoly z obecné pedagogiky. Brno: MSD, 2007. 140 s. ISBN 9788086633817. info
 • PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 472 s. ISBN 80-200-1387-3. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Základy psychologie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2004. 356 s. ISBN 9788024608419. info
 • PELIKÁN, Jiří. Výchova jako teoretický problém. Vyd. 1. Ostrava: Amosium servis, 1995. 234 s. ISBN 8085498278. info
  doporučená literatura
 • BLACK-HAWKINS, Kristine, Lani FLORIAN a Martyn ROUSE. Achievement and inclusion in schools. First published. vii, 161. ISBN 9780415391986. info
 • HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ. Velký psychologický slovník. Vyd. 4., V Portálu 1. Praha: Portál, 2010. 797 s. ISBN 9788073676865. info
 • JŮVA, Vladimír. Stručné dějiny pedagogiky. 6., rozš. vyd. Brno: Paido, 2007. 91 s. ISBN 9788073151515. info
 • JŮVA, Vladimír a Vladimír JŮVA. Stručné dějiny pedagogiky. 6. rozšířené. Brno: Paido, 2007. 91 s. ISBN 978-80-7315-151-5. info
 • RÝDL, Karel. Inovace školských systémů. Vyd. 1. Praha: ISV, 2003. 281 s. ISBN 8086642178. info
 • ATKINSON, Rita L. Hilgard's introduction to psychology. Edited by Carolyn D. Smith. 13th ed. Fort Worth: Harcourt College, 2000. xxiii, 768. ISBN 015508044X. info
 • PAŘÍZEK, Vlastimil. Základy obecné pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta UK, 1996. 76 s. info
 • SHOSTAKOVÁ, Marjoria. Nisa, dcera Kungů. : Intimní život ženy mizejícího světa z angl. 1. vyd. Praha, 1993. 303 s. : i. ISBN 80-204-0345-0. info
Výukové metody
přednáška, diskuze, skupinová práce, domácí práce
Metody hodnocení
Kritické posouzení odborného a popularizačního textu. Esej na téma Jak si představuji dobrého učitele/učitelku. Písemné zpracování excerptu z díla vybraného pedagogického myslitele. Písemný vědomostní test (70% správných odpovědí).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2017/IPSk01

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2018 01:36, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému