IVc713 Identifikace, diagnostika a hodnocení chování

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/7. 85 hodin. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Kateřina Chrapková (přednášející)
Mgr. Zuzana Maštenová (přednášející)
Mgr. Ivana Trellová (přednášející)
Bc. Matúš Mader (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zaměřuje na způsoby identifikace projevů chování vhodného pro behaviorální intervenci, provádění diagnostiky chování jedince a správného vyhodnocení jeho funkcí. Obsahem bude též nácvik způsobů, jak pracovat s informacemi a daty o jedinci a jeho sociálním okolí, které má asistent behaviorálního analytika z různých zdrojů k dispozici, včetně informací o biologických proměnných klienta/pacienta, které mohou ovlivňovat jeho chování. Dále budou představeny způsoby, jakými je možné provést předběžné hodnocení problémového chování a jak v rámci diagnostiky spolupracovat s dalšími profesionály, např. lékaři, sociálními pracovníky, psychology atp. V neposlední řadě se předmět zaměří na identifikaci limitů behaviorální intervence a individuálních znalostí a zkušeností asistenta behaviorálního analytika s cílem identifikovat situace a stavy pacienta/klienta, kdy je nutné jej směřovat do péče jiných zdravotnických profesí. Kurz si klade za cíl seznámit studenty s vysvětlením behaviorálních konceptů, behaviorálními škálami, biologickými proměnnými atd. Navazujícími bloky jsou hodnocení funkcí 2 a analýza funkcí 2.
Výstupy z učení
Absolventi předmětu rozumí logice a způsobům funkčního hodnocení a funkční analýzy chování a umí prakticky provést funkční hodnocení chování a funkční analýzu chování pod dohledem behaviorálního analytika. Absolventi dokáží popsat vliv biologických proměnných na chování klienta/pacienta a reflektovat jej při hodnocení chování. Dále budou absolventi schopni při hodnocení chování využít spolupráce s dalšími profesemi, zejména lékaři, klinickými psychology a sociálními pracovníky. Absolventi dokáží prakticky provést hodnocení preferencí a využít základních i pokročilých behaviorálních diagnostických metod a technik (např. diagnostické nástroje a manuály pro plánování intervence VB – MAPP a ABLLS).
Osnova
 • vyhodnocení anamnestických údajů a dostupných dat a informací o pacientovi/klientovi
 • vyhodnocení potřeby behaviorálně-analytické intervence
 • identifikace a prioritizace společensky významných cílů změny chování
 • hodnocení relevantních silných a deficitních dovedností
 • hodnocení preferencí
 • běžné funkce problémového chování
 • deskriptivní hodnocení problémového chování
 • funkční analýza problémového chování
 • interpretace dat funkčního hodnocení
Literatura
 • DeLeon, I.G., & Iwata, B.A. (1996). Evaluation of a multiple-stimulus presentation format for assessing reinforcer preferences. Journal of Applied Behavior Analysis, 29(4), 519-533.
 • Cote, C. Thompson, R., Hanley, G., McKerchar, P. (2007). Teacher report and direct assessment of preferences for identifying reinforcers for young children. Journal of Applied Behavior Analysis, 40, (1), 157-166.
 • Cipani, E. (2017). Functional Behavioral Assessment, Diagnosis, and Treatment: A Complete System for Education and Mental Health Settings (3rd Ed). Springer Publishing.
 • McGreevy, P. (2012). Essential for Living. Orlando.
 • SUNDBERG, M. (2008). VB-MAPP Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program: A language and Social Skill Assessment Program for Children with Autism or Other Developmental Disabilities-Guide. Concord: AVB Press.
 • Fisher, W., Piazza, C., & Roane, H. (2020). Handbook of Applied Behavior Analysis (2nd Ed).Guilford Publications.
 • PARINGTON, J. W. (2010). The assessment of basic language and learning skills-revised (The ABLLS-R). Behavior Analysts, Inc.
 • Fisher, W.W., Piazza, C.C., Bowman, L.G., Hagopian, L.P., Owens, J.C., & Slevin, I. (1992). A comparison of two approaches for identifying reinforcers for persons with severe and profound disabilities. Journal of Applied Behavior Analysis, 25(2), 491-498
 • COOPER, John O., Timothy E. HERON a William L. HEWARD. Applied behavior analysis. Third edition. Harlow: Pearson, 2020. 945 stran. ISBN 9781292324630. info
Výukové metody
přednáška, seminář, skupinové diskuse, diskuse s odborníky z praxe, problémové učení, praktické aktivity, hry v roli, sledování instruktážních videí, samostatná četba odborných textů a jejich analýza (dle online opory předmětu), projektová práce s kazuistikami.
Metody hodnocení
Pro úspěšné ukončení kurzu má student nejméně 80% docházku. Požadavky: odevzdání úkolů z četby odborných textů do ISu a jejich schválení vyučujícím – samostatná četba dle tématu semináře, splnění úkolů k četbě, aktivní zapojení do výuky a setkání s odborníky, analýza postupu dle instruktážního videa, vypracování projektu (zpracování konkrétního behaviorálně analytického tématu), prezentace ve výuce, závěrečný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
45 h teorie, 40 h cvičení.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020.