JVp001 Vstupní test A2 - AJ

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Radim Herout (pomocník)
PaedDr. Marta Holasová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Dana Plíšková (pomocník)
Garance
Mgr. Radim Herout
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalost anglického jazyka na úrovni A2 (Úroveň A2 je definována na základě Evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR) a průměrný student jí dosáhne za 2 roky pravidelného studia při rozsahu výuky 2 až 3 hodiny týdně).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Vstupní test nutno úspěšně absolvovat před zapsáním předmětu Angličtina pro ...
Mateřské obory/plány
předmět má 67 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
KDO ZAPISUJE PŘEDMĚT VSTUPNÍ TEST A2: Studenti volí z nabídky AJ/NJ/RJ/ŠJ/FJ. V 1. semestru studia si zapisují povinně-volitelný předmět Vstupní test A2 ve zvoleném jazyce. Pokud obdrží zápočet, ve 2. semestru si zapíší předmět "AJ/NJ/RJ/ŠJ/FJ PRO (SOC./SPEC.) PEDAGOGY A" a ve 3. semestru navazující předmět "B". V případě velmi slabé znalosti je studentům doporučeno předmět Vstupní test A2 poprvé zapsat až ve 3. semestru. CÍLEM PŘEDMĚTU VSTUPNÍ TEST A2 je prověřit, zda student dosáhl minimální požadované vstupní úrovně znalosti jazyka A2, a to zejména s ohledem na zabezpečení kvality následné povinně-volitelné výuky. Navazující výuka povinně-volitelného cizího jazyka na PdF probíhá na úrovních B1 v bakalářském studiu, resp. B2 v magisterském studiu (B2 = úroveň vyšší maturitní zkoušky na gymnáziu). Náplní výuky je odborný a akademický jazyk. Znalost jednoho cizího jazyka minimálně na úrovni B1, resp. B2 je jedním z klíčových pilířů PROFILU ABSOLVENTA MU, což znamená, že cizí jazyk má stejnou důležitost jako Vámi zvolený hlavní obor.
Výstupy z učení
By the end of the course, the student will be able to: understand spoken texts at A2 level of the CEFR; understand written texts at A2 level of the CEFR; use general A2 vocabulary with appropriate command and control; show a good command of A2 grammar structures.
Osnova
 • Předmět Vstupní test A2 je organizován následovně: 1) úvodní konzultace (seznámení s předmětem + jazykovým vzděláváním na PdF) - o termínu konání jsou studenti informováni emailem před začátkem semestru; 2) cvičný test v odpovědnících v is.muni; 3) samostatná příprava na zápočtový test na základě doporučené literatury a odpovědníků v is.muni; 4) zápočtový test ve zkouškovém období (leden/únor); INFORMACE O ZÁPOČTOVÉM TESTU: Test ověřuje, zda student dosáhl jazykové úrovně A2. Struktura: 1) poslech (cca 10 bodů); 2) porozumění psanému textu (cca 10 bodů); 3) slovní zásoba a gramatika (cca 20 bodů); Pro udělení zápočtu je třeba získat min. 70% bodů, tj. 28/40 bodů; Časový limit: 25 - 30 min (mimo poslech). K přípravě doporučujeme využít např. materiály na: http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=1565 Výčet gramatických jevů a slovní zásoby na úrovni A2, který by měl student ovládat pro úspěšné zvládnutí testu: GRAMATIKA: to be (časování slovesa “být”), articles (základní pravidla pro používání členů v AJ), this/that/these/those, have got, possessive (přivlastňování v AJ), present simple (přítomný čas prostý), like/hate…sth. /doing sth., adverbs of frequency (sometimes, often, usually, never, …), can/can’t, there is/are…, some, any, no, countables/uncountables (počitatelná/nepočitatelná podstatná jména), how much, how many, was/were, past simple, regular/irregular verbs (minulý čas prostý, min. 40 nejběžnějších nepravidelných sloves), comparative and superlative adjectives (stupňování přídavných jmen) present continuous (přítomný čas průběhový), future intentions: going to/would like to and want to (vyjádření budoucího záměru/plánu v AJ), infinitive of purpose (infinitiv účelový, ekvivalent české vedlejší věty učelové), will, might, present perfect (předpřítomný čas prostý), time phrases with present perfect and past simple (typická časová určení používaná s minulým/předpřítomným časem), prepositions of place, movement and time (základní předložky místa, pohybu a času), must, have to, don’t have to. Okruhy SLOVNÍ ZÁSOBY: Countries, nationalities. Jobs. Everyday objects. Family and family relations. Common verbs. Daily routines. Transport. Food, eating out. Dates, years, decades and centuries. Shops and shopping. Clothes. Animals and natural features. Weather. City and countryside. Education and careers. Communication. Describing things, people and events - adjectives.
Literatura
  doporučená literatura
 • Materials for self-study and practice: http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=1565
 • MURPHY, Raymond. Essential grammar in Use : a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. xi, 319. ISBN 9780521675802. info
 • SOARS, Liz a John SOARS. New Headway English course. Oxford: Oxford University Press, 2000. 143 s. ISBN 0194366774. info
 • SOARS, Liz a John SOARS. New Headway English course. [s anglicko-českým slovníčkem]. Oxford: Oxford University Press, 2000. 96 s. ISBN 0194375722. info
 • CUNNINGHAM, Sarah, Peter MOOR a Frances EALES. Cutting edge. [with mini-dictionary]. Harlow: Longman, 2001. 159 s. ISBN 0582403944. info
 • CUNNINGHAM, Sarah a Peter MOOR. Cutting edge : elementary : workbook : [with key]. Harlow: Longman, 2001. 110 s. ISBN 0582403936. info
 • VINCE, Michael a Kevin MCNICHOLAS. Elementary language practice with key : English grammar and vocabulary. Oxford: Macmillan, 2003. 288 s. ISBN 9781405007641. info
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. English vocabulary in use. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 168 s. ISBN 0521599571. info
 • SWAN, Michael a Catherine WALTER. The good grammar book : a grammar practice book for elementary to lower-intermediate students of English : with answers. Oxford: Oxford University Press, 2001. 324 s. ISBN 0194315193. info
Výukové metody
1) Úvodní konzultace; 2) Cvičný test informující o aktuální dosažené úrovni jazyka; 3) Příprava na zápočtový test formou samostudia na základě doporučené literatury a odpovědníků (is.muni).
Metody hodnocení
Pro získání zápočtu je třeba uspět v ZÁPOČTOVÉM TESTU. ORGANIZACE ZÁPOČTOVÉHO TESTU: Zápočtové testy na úrovni A2 probíhají s roční periodicitou vždy v lednu/únoru. Vyhlašují se tři termíny – 1. řádný, 2. řádný a opravný, 3. opravný. Studenti mají povinnost se PŘIHLÁSIT NA ZKUŠEBNÍ TERMÍN prostřednictvím IS.MUNI (termíny jsou vyhlašovány v prosinci). Zápočet je udělen studentům, kteří získají alespoň 70 % bodů (tj. 28 ze 40). Části testu: poslech, čtení, gramatika a slovní zásoba. Informace o možnosti uznání předmětu viz http://www.ped.muni.cz/katedry-a-instituty/cjv/uznavani-predmetu/ (včetně státní maturitní zkoušky z daného cizího jazyka na úrovni alespoň A2)
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/katedry-a-instituty/cjv/vstupni-test-a2/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Vstupní test pro prezenční bakalářské studium. Nutno úspěšně absolvovat v předstihu (obvykle v lednu) před zápisem předmětu Angličtina - A v jarním semestru.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/JVp001