RJ1007 Praktická fonetika ruštiny 2

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/1/0. v kombinovaném studiu 12 hodin. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RJ1007/01: Pá 1. 3. 8:00–9:50 učebna 55, Pá 15. 3. 8:00–9:50 učebna 55, Pá 5. 4. 8:00–9:50 učebna 55, Pá 19. 4. 8:00–9:50 učebna 55, Pá 3. 5. 8:00–9:50 učebna 55, Pá 17. 5. 8:00–9:50 učebna 55, A. Sokolova
Předpoklady
Znalost pravidel transkripce ruských slov, znalost ruského fonetického systému (samohlásky, souhlásky, redukce samohlásek, párové měkké a tvrdé souhlásky).

Необходимо знать правила транскрипции русских слов и иметь представление о фонетической системе русского языка (гласные, согласные, редукция гласных, парные мягкие и твёрдые согласные).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení znalostí studentů o fonetickém systému ruštiny. Práce v hodinách se zaměřuje na nácvik správné výslovnosti, vysvětlení a odstraňování chyb spojených se špatnou výslovností jak jednotlivých hlásek, tak i slov. Pozornost se věnuje také správnému postupu při artikulaci ruských hlásek ve srovnání s artikulací českých hlásek. Náležitá pozornost se věnuje výslovnosti slov cizího původu v ruštině a práci se speciálními slovníky (ortoepickými slovníky ruského jazyka).

Цель предмета – углубить знания студентов о фонетической системе русского языка (РЯ). Работа на занятиях направлена на обучение правильному произношению звуков РЯ, объяснение и исправление ошибок, связанных с неправильной артикуляцией звуков РЯ и целых слов. Внимание обращается на сравнение артикуляции звуков чешского и русского языков. На семинарах студенты будут работать также с заимствованными словами и орфоэпическими словарями РЯ.
Výstupy z učení
Studenti/Студенты:
- mají přehled o fonetickém systému ruštiny,
имеют представление о фонетической системе русского языка,
- znají rozdíly mezi českými a ruskými hláskami (akustické a artikulační),
знают акустические и артикуляционные различия между чешскими и русскими звуками,
- umí správně vyslovovat všechny ruské hlásky,
умеют правильно произносить все звуки русского языка,
- ovládají fonetickou transkripci,
владеют фонетической транскрипцией,
- rozumí základním fonetickým termínům a umí je vysvětlit na konkrétních příkladech.
понимают основные фонетические термины и могут их объяснить на конкретных примерах.
Osnova
 • 1.–2. Nácvik výslovnosti ruských párových měkkých souhlásek.
 • Произношение русских парных мягких согласных.
 • 3.–4. Nácvik výslovnosti ruských nepárových tvrdých a nepárových měkkých souhlásek.
 • Произношение русских непарных твёрдых и непарных мягких согласных.
 • 5.–6. Výslovnost slov cizího původu, vliv cizích jazyků na ruskou výslovnost přejatých slov.
 • Произношение заимствованных слов, влияние иностранных языков на произношение заимствованных слов.
 • 7. Víceslabičná ruská slova, přízvuk hlavní a vedlejší.
 • Многосложные слова, главное и побочное ударение.
 • 8.–9. Chyby českých rodilých mluvčích ve výslovnosti ruských slov. Analýza chyb. Práce s chybou.
 • Ошибки чешских студентов в произношении русских слов. Анализ ошибок. Работа над ошибками.
 • 10. Práce se speciálními slovníky ruského jazyka – slovníky ortoepické, slovníky ruského přízvuku.
 • Работа со специальными словарями русского языка – орфоэпические словари, словари ударений.
 • 11.–12. Intonace ruštiny v porovnání s češtinou.
 • Интонация русского языка в сравнении с интонацией чешского языка.
Literatura
  doporučená literatura
 • VERBICKAJA, Ludmila Alexejevna. Davajtě govoriť praviľno!: Trudnosti sovremennogo russkogo proiznošenija i udarenija: kratkij slovar-spravočnik. 6-e izd., ster. Sankt-Petěrburg: Filologičeskij fakuľtet SPbGU; Moskva: Izdateľskij centr «Akaděmija», 2008.
 • ODINCOVA, Irina Vladimirovna. Russkij jazyk kak inostrannyj. Zvuki, ritmika, intonacija. Moskva: Flinta, 2014. 367 s. ISBN 5-89349-383-4.
 • KASATKIN, Leonid Leonidovič a kol. Kratkij spravočnik po sovremennomu russkomu jazyku. 4-e izd., ispravlennoje. Moskva: AST-PRESS, 2010. 397 s. ISBN 978-5-462-1006-4.
 • Orfoepičeskij slovarʼ russkogo jazyka: Proiznošenije, udarenije, grammatičeskije formy. Pod red. R. I. Avanesova. 8-e izd., ispr. i dop. Moskva: Russkij jazyk, 2000.
 • LJUBIMOVA, Nina Aleksandrovna. Lingvističeskije osnovy obučenija artukuljacii russkich zvukov: postanovka i korrekcija. Moskva: Russkij jazyk. Kursy, 2011. 240 s. ISBN 978-588-3372-499.
 • KONEČNÝ, Jakub. Praktická fonetika ruského jazyka pro budoucí učitele. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015, 169 stran. ISBN 9788072908356. info
 • KASATKIN, Leonid Leonidovič. Sovremennyj russkij jazyk : fonetika. Moskva: Akademia, 2006, 250 s. ISBN 5769524677. info
Výukové metody
Praktické semináře.

Практические занятия (семинары).
Metody hodnocení
Kolokvium spočívá ve správném přečtení předloženého ruského textu. Správným přečtením se rozumí dodržování současných výslovnostních norem ruštiny, např. rozlišení tvrdých a měkkých souhlásek, přízvučných a nepřízvučných samohlásek.
Během semestru každý student vypracuje projekt věnovaný výslovnosti ruských hlásek (1–2 hlásky dle vlastního výběru) a představí ho v semináři.
Pro připuštění ke kolokviu je nutná docházka (absence musí být řádně omluveny), vypracování projektu (viz výše) a plnění domácích úkolů.

На коллоквиуме нужно правильно прочитать текст на русском языке, т.е. при чтении текста необходимо соблюдать все произносительные нормы русского языка, напр. различать твёрдые и мягкие согласные, редуцировать безударные гласные.
В течение семестра каждый студент подготовит проект по произношению русских звуков (1–2 звука на выбор) и представит его на семинаре.
Для допуска к коллоквиуму необходимо посещать занятия (все пропуски должны быть официально подтверждены), подготовить проект (см. выше) и делать домашние задания.
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
Další materiály ke studiu:
- Praktičeskije upražněnija po fonetike russkogo jazyka (s nahrávkami): https://is.muni.cz/do/ped/kat/KRus/fonetika/index.html


- Interaktivní schémata tvoření ruských hlásek jsou k dispozici v učebnici dr. Konečného: https://publi.cz/books/463/index.html#cover

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/RJ1007