RJ1019 Úvod do studia ruštiny 1

Pedagogická fakulta
podzim 2024
Rozsah
1/0/0. v kombinovaném studiu 12 hodin. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení vědomostí a zajištění širší teoretické báze v oblasti jazykovědy. Ze získaných vědomostí budou studenti vycházet při dalším studiu ruštiny.
Vyučovacím jazykem předmětu je čeština.
Výstupy z učení
Studenti:
- si osvojí odbornou rusko-českou terminologii,
- mají širokou teoretickou bázi v oblasti jazykovědy,
- umí aplikovat teoretické poznatky z oblasti jazykovědy na praktické příklady.
Osnova
 • 1. Jazykověda. Předmět jazykovědy (lingvistiky), místo lingvistiky v systému věd, základní lingvistické disciplíny, mezioborové vztahy lingvistiky.
 • 2. Vznik a vývoj jazyka. Teorie vzniku a vývoje jazyka. Ontogeneze a fylogeneze jazyka.
 • 3. Klasifikace jazyků světa. Genealogická, typologická, geografická klasifikace, základní parametry pro rozlišení jazyků.
 • 4. Ruština a čeština jako jazyky slovanské.
 • 5. Jazyk a lidská společnost. Jazyk jako sociální jev. Normy v lidské společnosti a jazykové normy. Jazykový úzus mluvený a psaný, kodifikace jazykové normy.
 • 6. Jazyk a komunikace. Ostenze, znak (definice a klasifikace znaku u Ch. Peirce, definice znaku u F. De Saussure). Sémiotika.
 • 7. Jazykový systém a jeho realizace. De Saussurovy pojmy langue, parole, langage. Strukturalistické pojetí systému. Jazyk jako systém systémů. Vztahy syntagmatické a paradigmatické.
 • 8. Fonetika a fonologie, jejich předmět. Základní fonologické pojmy, prozodické prostředky jazyka, transkripce a transliterace.
 • 9. Morfematika a morfologie. Gramatické kategorie. Kategorie jmenné, kategorie slovesné.
 • 10. Lexikologie. Lexikální systém jazyka. Disciplíny, které se zabývají slovní zásobou jazyka.
 • 11. Syntax. Základní syntaktické jednotky. Syntaktické vztahy, způsoby a prostředky jejich vyjadřování. Definice věty, typologie věty. Větná skladba.
 • 12. Textová rovina. Pojem koheze a koherence textu. Aktuální větné členění. Výpověď.
Literatura
  povinná literatura
 • ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda : přehled a slovníky. Vydání 3., doplněné. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2001, 341 stran. ISBN 8024601540. info
 • Úvod do studia jazyka. Edited by Jiří Černý. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1998, 243 s. ISBN 8085839245. info
  doporučená literatura
 • SAUSSURE, Ferdinand de. Kurs obecné lingvistiky. Edited by Tullio De Mauro, Translated by František Čermák. Vyd. 3., upr., V nakl. Acade. Praha: Academia, 2007, 487 s. ISBN 9788020015686. info
 • VEČERKA, Radoslav. Vývoj slovanské jazykovědy v českých zemích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 111 s. ISBN 8021039531. info
 • ERHART, Adolf. Úvod do jazykovědy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 200 s. ISBN 8021026693. info
 • PEIRCE, Charles Sanders. Sémiotika. Edited by Bohumil Palek. 2. přeprac. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1997, viii, 335. ISBN 8071843563. info
 • ČERNÝ, Jiří. Dějiny lingvistiky. 1. souborné vyd. V Olomouci: Votobia, 1996, 517 s. ISBN 8085885964. info
Výukové metody
Přednášky.
Studenti mají k dispozici interaktivní osnovu předmětu, která obsahuje videonahrávky přednášek, textové podklady a další materiály ke každému tématu.
Metody hodnocení
Zkouška se skládá ze dvou částí:
1. Písemný překlad odborné terminologie (z češtiny do ruštiny). Seznam odborných termínů je k dispozici ve studijních materiálech předmětu. Po úspěšném zvládnutí této části student může psát druhou část zkoušky (viz níže). V případě neúspěšné první části se student musí přihlásit na opravný termín zkoušky, který začne dle výše uvedených požadavků, tj. překladem odborné terminologie.
2. Ústní odpověď na otázku, kterou si student vybere ze seznamu. Seznam otázek obsahuje všechna témata probírána na přednáškách.
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
Vyučovacím jazykem předmětu je čeština.
Jazykem ústní části zkoušky je čeština.
Studenti mají k dispozici interaktivní osnovu předmětu, která obsahuje videonahrávky přednášek, textové podklady a další materiály ke každému tématu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.