RJ1050 Seminář k bakalářské práci 1

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
blokově. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RJ1050/01: Pá 29. 10. 14:00–15:50 učebna 57, A. Sokolova
Předpoklady
Předpokladem je zvolené téma, popř. představa o problematice práce na katedře ruského jazyka a literatury.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Výstupem absolvovaného semináře je podrobné zpracování, prezentace a odevzdání seminárního projektu bakalářské práce – podrobný seznam literatury, orientace v tématu a sestavení obsahu bakalářské práce, stanovení metod výzkumu a zpracování práce. Studenti aktivně diskutují o zvoleném tématu. Studenti se dozví, jak plánovat práci a třídit přístup ke studiu literatury. Studenti jsou informováni o osvojení různých výzkumných technik a jejich aplikaci ve vlastním projektu. V rámci blokové výuky předmětu studenti diskutují o nejasných otázkách souvisejících s jejich bakalářskou prací. Úspěšný student tohoto kurzu je schopen vytvořit podrobný seminární projekt ke zvolené bakalářské práci. Bakalářská práce je napsána vždy v ruském jazyce.
Výstupy z učení
Na konci tohoto semináře bude student schopen vypracovat vlastní podrobný seminární projekt a prezentovat zvolené metody jeho zpracování.
Osnova
  • Seminář vychází ze zadaného tématu bakalářské práce, případně z představy o něm. V bakalářské práci studenti mohou analyzovat problematiku v lingvistice, literatuře ve srovnávacím aspektu a didaktice cizího jazyka – ruského. Student si zvolí téma a vyučujícího podle svého zaměření. Obsahem práce v semináři je: - Výběr a zaměření tématu. - Výběr primární a sekundární literatury. - Zpracování projektu práce. - Koncepce bakalářské práce. - Metody výzkumu v oblasti cizojazyčného vyučování. - Příprava a organizace výzkumu. - Vlastní výzkum. - Zpracování výsledků výzkumu.
Literatura
  • PELIKÁN, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 2007. 270 s. ISBN 9788071845690. info
  • MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Cesty pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2004. 78 s. 188. ISBN 80-7315-078-6. info
  • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva. Brno: Paido, 2000. 207 stran. ISBN 8085931796. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Studium odborné literatury, teoretická příprava. Zpracování projektu bakalářské práce, aktivní zapojení se do diskuse. Výuka probíhá jedenkrát za semestr formou dvouhodinového kontaktního semináře. Účast na blokovém semináři (termín konání je vyhlašován vždy v prvních týdnech daného semestru).
Metody hodnocení
Předpokládá se průběžná systematická práce na zvoleném tématu bakalářské práce a zpracování projektu bakalářské práce. Termín konání blokového semináře je vyhlášen v prvních týdnech semestru. Nezbytnou podmínkou úspěšného ukončení je účast na blokové výuce (1x2hodiny za semestr).
Informace učitele
http://katedry.ped.muni.cz/rustina/informace-pro-studenty/pokyny-k-vypracovani-zaverecnych-praci-na-krjal
Na konci tohoto semináře bude student schopen vypracovat vlastní podrobný seminární projekt a prezentovat zvolené metody jeho zpracování.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/RJ1050