RJ1072 Lexikologie ruštiny 1

Pedagogická fakulta
podzim 2024
Rozsah
2/0/0. v kombinovaném studiu 24 hodin. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalost ruského jazyka na úrovni B1/B2. Předmět je realizován s pomocí podpory studijních materiálů v interaktivní osnově.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními aspekty slova, jeho fungováním v rámci jazykového systému, jeho rolí a funkcemi v jednotlivých jazykových rovinách.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - charakterizovat základní pojmy z oblasti lexikologie, - bude znát základní vědecké disciplíny a předmět zkoumání lexikologie, - bude se orientovat v charakteristice slova, jeho vzniku a změnách významu, - bude znát současné tendence vývoje slovní zásoby ruštiny a tendence k přejímání slov z cizích jazyků.
Osnova
 • V teoretickém aspektu je na slovo nahlíženo jako na základní jednotku jazyka, která má svůj specifický historický vývoj. Současná slovní zásoba ruského jazyka je zkoumána dle několika aspektů: 1. Slovo jako základní jednotka jazyka.
 • 2. Lexikografie.
 • 3-5. Typy lexika dle vybraných kritérií. Archaizmy, neologizmy, barbarizmy, exotizmy ap.
 • 6. Kalky.
 • 7. Slova původní a přejatá.
 • 8. Přejímky ze slovanských jazyků. Staroslověnština.
 • 9. Přejímky z neslovanských jazyků. Anglicizmy v současné ruštině.
 • 10. Historie vývoje slovní zásoby ruštiny.
 • 11. Změny slovní zásoby v sovětském období.
 • 12. Slovotvorba z hlediska změny významu slova. Prefixy, sufiksy.
Literatura
 • ŠANSKIJ, N. M. Leksikolgija sovremennogo russkogo jazyka. S-Pb. : LKI, 2007. 304 s. ISBN 978-5-382-00221-7.
 • BULDAKOVA, M. N. – FOMINA, T. N. Sovremennyj russkij jazyk. Leksikologija. Iževsk : Izdatělstvo Udmurtskogo Universiteta, 1997. 146 s. ISBN 5-7029-0261-0.
 • SOKOLOVÁ, Jana a kol.: Leksika sovremennogo russkogo jazyka těoretičeskij i praktičeskij kurs. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2003.282 s. ISBN 80-8050-600-0.
 • ПУСТОШИЛО, Е.П. Лексикoлoгия. Фразеoлoгия. Лексикoграфия. Грoднo, 2011
Výukové metody
Přednáška. E-learning. Předmět je ukončen písemnou prací, která prověří teoretické znalosti studentů. Písemná práce je v ruském jazyce. Po úspěšném napsání písemné práce následuje ústní zkouška.
Metody hodnocení
Písemná a ústní zkouška. K úspěšnému zvládnutí je třeba zodpovědět 75% z otázek písemného testu v ruském jazyce. Následuje ústní část zkoušky. Kontroluje se jak obsahová, tak i jazyková správnost.
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
Doporučuji zápis předmětu Seminář z lexikologie ruštiny.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.