RV2RC_6DR3 Didaktika výchovy ke zdraví 3

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
konzultace. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu student: - aplikuje poznatky z obecné didaktiky a dalších pedagogicko - psychologických disciplín tzv. společného vědního základu učitelského studia a Didaktiky Rv a VkZ 1,2 - didaktická transformuje témata obsažená v RVP ZV, analyzuje mezipředmětové vazby - připravuje a realizuje výuku rodinné výchovy, výchovy ke zdraví - analyzuje a hodnotí hodiny rodinné výchovy, výchovy ke zdraví - definuje specifické problémy vyučování v oborech rodinná výchova a výchova ke zdraví na ZŠ, osvojí si specifické prvky, které se v oborové didaktice výchovy ke zdraví vyskytuje
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student: • rozumí, vysvětlí a v praxi aplikuje základní poznatky z didaktiky výchovy ke zdraví • dokáže využít získané poznatky k reflektovanému metodickému výstupu • na podkladě didaktické analýzy učiva připraví i zhodnotí vyučovací jednotku • definuje specifické problémy vyučování výchovy ke zdraví na základní škole • definuje didaktické dovednosti učitele výchovy ke zdraví
Osnova
 • Základní témata: 1. Didaktická transformace následujících témat obsažených v RVP ZV 2. Příprava a realizace výuky rodinné výchovy, výchovy ke zdraví 3. Analýza a hodnocení hodiny rodinné výchovy, výchovy ke zdraví 4. Zpracování odborné literatury vztahující e k tématům efektivního učení a rozvoje klíčových kompetencí
Literatura
  povinná literatura
 • www.rvp.cz
 • https://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-353-version1-vybrane_kapitoly_z_didaktiky_v.pdf
 • http://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=2812
  neurčeno
 • PASCH, Marvin. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005. 416 s. ISBN 8073670542. info
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Vyd. 1. Stařeč: INFRA, 2005. 113 s. ISBN 8086666247. info
 • HUNTER, Madeline C. Účinné vyučování v kostce. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 101 s. ISBN 80-7178-220-3. info
 • Moderní vyučování. Edited by Geoffrey Petty, Translated by Štěpán Kovařík. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 380 s. ISBN 80-7178-070-7. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou seminářů a samostatné práce.
Metody hodnocení
Student úspěšně zakončí předmět po vypracování, odevzdání a obhájení sedmi podrobných příprav (student si vybírá z celkové databáze témat v RVP ZV) na vyučovací jednotku na vybrané téma, jejich prezentaci a diskusi s vyučujícím a ostatními studenty. Součástí příprav je definování klíčových kompetencí žáků, zařazení tématu do RVP ZV a vytyčení mezipředmětových vztahů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/RV2RC_6DR3