SOk132 Sociální politika a sociální patologie

Pedagogická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/1.2/0. 14 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Dušan Klapko, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Dana Jakubjanská, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Předpoklady
Obsahem přednášek v předmětu je zmapovat základní teoretické problémy, pojmy, obecné souvislosti a trendy vývoje v oblastech sociální politiky a sociální prevence a zároveň mapovat případy sociální praxe. Prioritou je postižení smyslu, účelu a důsledků mechanismů (instituce, dávky, služby, poradenství apod.) sociální politiky a sociální patologie na běžný život člena české společnosti.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky v předmětu Sociální politika je popsat a prodiskutovat základní teoretické problémy, pojmy, obecné souvislosti a trendy vývoje v oblastech působnosti této vědní disciplíny. Prioritou je vysvětlení účelu a důsledků mechanismů sociální politiky na život běžné populace. Zřetel je zaměřen i na postižení problematiky vztahu teorie a praxe a to konkrétním přehledem využívaných sociálně politických opatření (instituce, dávky, služby, poradenství apod.). Cílem předmětu je poskytnout studentům také základní vhled do problematiky oboru sociální patologie a vybraných sociálně patologických jevů, se kterými se pedagog může ve své praxi nejčastěji setkat. Pozornost bude věnována především poruchám chování, jako jsou agrese a šikana, záškoláctví, delikvence a kriminalita, zneužívání drog a další patologické závislosti.
Výstupy z učení
Na konci studia předmětu studenti: • prezentují klíčové pojmy a teorie, • vedou diskusi o sociální politice a sociální patologii, • analyzují sociálně politické koncepce a reformy, • aplikují znalosti na řešení konkrétních problémů v sociální realitě.
Osnova
  • 1. Pojetí a předmět sociální politiky jako vědní disciplíny, její struktura a význam. Základní principy, cíle, pojmy, funkce a nástroje sociální politiky. 2. Modely sociální politiky, sociální stratifikace, sociální stát (vymezení, přístupy, podstata). 3. Sociální zabezpečení, sociální pomoc a sociální služby. Poslání, struktura, subjekty, finanční zdroje, typologie sociálních služeb. Dávky sociální péče. Zabezpečení chudých a dezintegrovaných. 4. Politika zaměstnanosti. Specifika trhu práce, charakteristika nezaměstnanosti a její důsledky. Globalizace v kontextu národních států a nadnárodních korporací. 5. Zdravotní politika. Východiska, systém zdravotní péče, zdravotní pojištění. Invalidita. Stáří. Důchodový věk. 6. Rodinná politika. Proměny podoby rodiny, systémy podpory rodiny, vývoj, charakteristika, transformace, demografické aspekty. Ženy v těhotenství a mateřství. 7. Bytová politika. Funkce státu, nástroje, transformace, podpora, reprodukce bytového fondu. 8. Vzdělávací politika. Obsah, cíle, principy, dokumenty, proměny, financování a efektivita. Charakteristika školských reforem v kontextu sociální mobility. Proces transformace sociální politiky v ČR. Problémy a trendy, vize. 9. Sociální patologie – teoretické vymezení předmětu, uvedení do základních pojmů. Sociální deviace – definice, vymezení. Norma a řád ve společnosti, sociální kontrola a konformita. Anomie. Teorie sociálních deviací. Příčiny vzniku deviace. Klasifikace sociálních deviací. 10. Socializace a resocializace, prevence a náprava – primární, sekundární a terciální socializace. 11. Systém pedagogicko-psychologického poradenství v oblasti sociálních patologií – výchovný poradce, školní poradenské pracoviště, pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče pro děti a mládež, sociální pedagog. 12. Poruchy chování – vymezení, etiologie a klasifikace poruch chování, poruchy chování x problémy v chování. 13. Záškoláctví jako specifický jev ve školním prostředí. Vymezení, etiologie, klasifikace a náprava. Agrese a šikana mezi dětmi. Vymezení, etiologie, klasifikace, aktéři šikany, znaky šikany, postup při řešení. Násilí na pracovišti - mobbing, bossing. 14. Kriminalita a delikvence. Vymezení, etiologie, klasifikace, náprava, prevence. Patologické závislosti, návykové a impulsivní poruchy. 15. Drogy jako aktuální hrozba v životě jedince. Vymezení drogové závislosti a její druhy. Vývoj vzniku drogové závislosti. Prevence a náprava. 16. Nástin dalších sociálně patologických jevů ohrožující jedince a společnost (prostituce, násilí v rodině, xenofobie, rasismus, sebevražednost; 17. Extrémní hnutí, sekty a kulty (negativní vliv společnosti masmédií, globalizace). Sociální důsledky ve vztahu k jedinci i společnosti.
Literatura
    doporučená literatura
  • MARTÍNEK, Zdeněk. Agresivita a kriminalita školní mládeže. 2., aktualizované a rozší. Praha: Grada, 2015, 190 stran. ISBN 9788024753096. URL info
  • KREBS, Vojtěch. Sociální politika. 6., přepracované a aktuali. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 566 stran. ISBN 9788074789212. info
  • MATOUŠEK, Oldřich a Andrea MATOUŠKOVÁ. Mládež a delikvence : možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže. Vyd. 3., aktualiz. Praha: Portál, 2011, 336 s. ISBN 9788073678258. info
  • TOMEŠ, Igor. Obory sociální politiky. Vydání první. Praha: Portál, 2011, 366 stran. ISBN 9788073678685. info
  • SIROVÁTKA, Tomáš. Rodina, zaměstnání a sociální politika. Vyd. 1. Brno: Albert, 2006, 279 s. ISBN 8073261049. info
Výukové metody
přednáška, diskuse, prezentace studentů.
Metody hodnocení
Písemná zkouška, esej. Studenti vloží seminární práci do e-learningového kurzu Sociální politika (http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=1101, heslo: pitter) nebo Sociální patologie a prevence http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=2054, heslo: UPatPrev) týden před začátkem zkouškového období. Seminární téma je možno zpracovat formou eseje nebo jako odborný text. Téma seminární práce si studující volí samostatně v rámci okruhů v sylabu a materiálů, které jsou ke kurzu k dispozici v e-l systému. Při tvorbě seminární práce je nutné vycházet z výběru jedné z následujících možných podob uchopení tématu: • polemika nad přínosem vybraného odborného textu na poli sociální politiky • optimalizace fungování českého systému sociálního zabezpečení, případně návrh řešení. • analýza problému člověka v sociální události na základě životní zkušenosti a četby odborné literatury. • Vypracování modelové strategie řešení konkrétního sociálně patologického jevu s jasným vymezením role sociálního pedagoga při řešení vybraného problému a jeho spolupráce s odbornými pracovišti – vymezení problému, možné strategie řešení, role sociálního pedagoga a dalších zaangažovaných odborných institucí. Vypracování kazuistiky vybraného sociálně-patologického jevu ve společnosti a jeho negativních důsledků pro osobnost jedince, rodiny, či společnosti.
Informace učitele
http://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=1101
e-learningové kurzy: Sociální politika (http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=1101, heslo: pitter) a Sociální patologie a prevence http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=2054, heslo: UPatPrev)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.