SOk139 Proměny moderní společnosti

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/1.2/0. 14 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Veronika Kolaříková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Dana Jakubjanská, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Předpoklady
Základy sociologie, politologie úrovně střední školy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu studenti: · porozumí kontinuitě vývoje moderní společnosti · dokáží odhadnout pozitiva a negativa jednotlivých stádií · naučí se číst, analyzovat a interpretovat odborné texty · naleznout schopnost propojovat přednášenou látku s vlastní interpretací textů · pochopí příčiny současných rizik (globalizace, migrace) a porozumí logice náležitého řešení problému
Výstupy z učení
- ovládnout základní terminologii - pochopit vztah mezi moderní společností a nacionálním státem - poznat fáze vývoje moderního státu - pochopit vztah mezi pozdně moderní společností a transnacionální situací - aplikovat tyto znalosti na sociální jevy - analyzovat tyto jevy
Osnova
 • 1) Vznik moderní společnosti a její etablování v euroamerickém prostoru 2) Vznik „nadřazenosti“ západu jako projev modernizace společnosti a moderní rasismus 3) Generalizovaný trh, peníze, disciplinace společnosti jako moderní sociální pouto 4) Pozitiva a negativa nacionalismu, nacionální školský systém a důsledky nacionalismu 5) Vznik transnacionálního společenského řádu jako alternativa k zastaralým formám modernity. 6) Globalizace a riziková společnost, důsledky „demokratizace“ rizika a důvody proměn školských systémů 7) Současný stav: transnacionální mobilita, environmentální destabilizace a migrace.
Literatura
  povinná literatura
 • BERGER, Peter L. Pozvání do sociologie : humanistická perspektiva. Translated by Jiří Ogrocký. 2. vydání, v nakladatelstv. Brno: Barrister & Principal, 2003, 194 stran. ISBN 8085947900. info
 • GELLNER, Ernest. Nacionalismus. Translated by Hana Novotná - Petr Skalník. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003, 133 s. ISBN 80-7325-023-3. info
 • BECK, Ulrich. Moc a protiváha moci v globálním věku : nová ekonomie světové politiky. Translated by Alena Bakešová - Vladimír Jochmann. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007, 460 s. ISBN 9788086429670. info
  doporučená literatura
 • Global modernities. Edited by Mike Featherstone - Scott Lash - Roland Robertson. London: SAGE Publications, 1995, ix, 292 s. ISBN 0-8039-7948-7. info
 • Bauman, Z. (2004). Modernita a holocaust. Praha: Slon.
Výukové metody
přednáška, analýza textu, diskuse
Metody hodnocení
Pravidelné studium a četba doložené kvalitně vyplněnými studijními formuláři Aktivní účast na výuce a diskusích Závěrečná zkouška s rozsáhlou individuální a kolektivní přípravou: Podoba zkoušky: Zkouška je ústní a probíhá před komisí nejméně dvou osob. Student zná měsíc před zahájením zkouškového období zkušební okruhu. Zkušební okruhy jsou artikulovány tak, že vyžadují aktivní práci při vypracování otázek, očekává se, že student doplní vyučovaná témata o další kriticky zvládnuté zdroje. Podporuje se kolektivní příprava na zkoušku – sdílené materiály, rozdělení úkolů, společné studium, ale student je během finální přípravy (viz níže) a samotné zkoušky zodpovědný za předkládaný obsah a výkon během zkoušky. Student si před zkouškou vybírá jeden okruh a má 45 minut na finální přípravu svého vystoupení, jehož součástí je písemná bodová struktura finální přípravy i s odkazy na použité zdroje a seznamem použitých zdrojů. Zkouška trvá 20 minut. Student má 12 minut na samostatné představení vypracovaného tématu. Poté je 6 minut prostor otázky kladené členy komise. A posledních 2 minutách poskytují členové komise zpětnou vazbu k výkonu studenta. Hodnotí se: Relevance informací a zdrojů. Schopnost prezentovat své připravené téma jako dobře uspořádaný argument. Reagovat na položené otázky. Schopnost téma propojovat se souvisejícími tématy. Schopnost aplikovat poznatky s prací sociálního pedagoga.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/SOk139