SOk150 Inkluzivní a globální vzdělávání

Pedagogická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/1.2/0. 12 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Dana Jakubjanská, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předpokladem úspěšného zvládnutí předmětu je aktivní plnění konkrétních požadavků na práci studenta (řešení odborných témat). Předpokládá se schopnost kultivovaného vystupování před spolužáky, schopnost organizace skupiny, řízení diskuse ve skupině a aktivní zapojení do diskuse, schopnost zpracovat elektronické podklady (seminární práce) na didakticky propracované úrovni. Nezbytná je i schopnost sebereflexe, přijímat zpětnou vazbu ostatních studentů, odborně a smysluplně reagovat na podněty a připomínky kolegů v rámci zadaného tématu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět nabídne tematický a metodický vhled do oblasti globálního rozvojového vzdělávání (GRV). Prostor bude věnován modelovým lekcím, které si studenti budou moci zažít v roli účastníků. Studenti si vyzkouší některé didaktické metody aktivního učení a programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení a prakticky se pak seznámí s globálními tématy formou jejich kritické reflexe. Prostřednictvím praktických ukázek se studenti seznámí s konkrétními tématy globálního rozvojového vzdělávání. V souladu s požadavky inkluzivního vzdělávání připraví studenty na práci se žáky s rozmanitými vzdělávacími potřebami a schopnostmi. V předmětu bude důsledně propojována teorie s praxí s cílem vybavit studenti znalostmi, ale i dovednostmi práce s heterogenní populací žáků.
Výstupy z učení
Klíčové výstupy studentů: Zmapovat globální dimenze a klíčové otázky GRV. Umět rozlišit kritický a měkký přístup ke GRV. Získat přehled o existujících materiálech pro praxi GRV. Seznámit se s teoretickým konceptem inkluzivního vzdělávání, jeho hodnotami a principy. Získat přehled o legislativních opatřeních a strategiích pro rozvoj inkluze ve vzdělávání. Umět pracovat s modelem kvalitní školy, tedy možnými oblastmi a dimenzemi rozvoje kvality inkluze ve škole. Uplatnit teoretická východiska při tvorbě vhodných strategií výuky rozmanitých třídních kolektivů.
Osnova
 • Osnova: 1. Globální rozvojové vzdělávání – východiska a cíle 2. Základní metody aktivního učení (třífázový model učení, učení prožitkem, atd.) 3. Evokační otázky a vztah k cílům 4. Ekonomická provázanost světa, rozmanitost perspektiv 5. Teoretická východiska inkluzivního vzdělávání, Paradigma inkluzivního vzdělávání 6. Inkluzivní škola a její kvalita, dimenze inkluze ve škole 7. Edukace v inkluzivní třídě/škole 8. Základní didaktické principy a přístup ke vzdělávacím potřebám žáků 9. Podpůrné mechanismy v práci se třídou i jednotlivými žáky
Literatura
  povinná literatura
 • TANNENBERGEROVÁ, M. Průvodce školní inkluzí aneb Jak vypadá kvalitní základní škola současnosti? Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. 136 s.
  doporučená literatura
 • BIOLEK, Jaroslav. PodObal : příručka pro výuku o globálních souvislostech našeho obchodování. Edited by Eva Malířová. Brno: NaZemi - Společnost pro fair trade, 2011, 264 s. ISBN 9788026006923. info
 • HAVEL, Jiří, Jana KRATOCHVÍLOVÁ a Hana FILOVÁ. Sebehodnocení inkluzivního prostředí na 1. stupni základních škol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 99 s. Pd 21/09-02/58. ISBN 978-80-210-4948-2. info
  neurčeno
 • Development Education Project (2013): Globální dimenze ve výuce. http://www.globalnirozvojovevzdelavani.cz/grv-materialy/premyslime-o-grv.html
 • ANDREOTTI, V. Soft versus Critical Global Citizenship Education. A Development Education Review, Issue 3: 40– 51, 2006. Dostupné z http://www.developmenteducationreview.com/issue3-focus4?page=show
 • TOMLINSON, Carol A. The differentiated classroom: responding to the needs of all learners. 2nd edition. Alexandria, VA: ASCD, 2014. ISBN 978-1-4166-1860-7.
 • HICKS, David. (2008) Ways of seeing: The origins of global education in the UK http://www.teaching4abetterworld.co.uk/docs/download2.pdf
 • HÁJKOVÁ, Vanda a Iva STRNADOVÁ. Inkluzivní vzdělávání : teorie a praxe. Vydání 1. Praha: Grada, 2010, 217 stran. ISBN 9788024730707. URL info
Výukové metody
skupinová práce, samostatná práce, diskuse, domácí příprava
Metody hodnocení
splnění písemných úkolů a aktivní účast
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.