SOk486 Terénní a komunitní sociální práce

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0.6/0. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Žaneta Hrabcová (cvičící)
Garance
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Dana Jakubjanská, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SOk486/01: So 24. 2. 9:00–12:50 učebna 22, So 6. 4. 9:00–12:50 učebna 22, L. Gulová
Předpoklady
Základem výkladu tohoto předmětu jsou teoretické a praktická východiska terénní a komunitní sociální práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 11/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět popisuje jejích metody a nástroje, které účinně napomáhají řešit sociální problémy u sociálně zněvýhodněných skupin obyvatelstva. Předmět představuje teorie, sociální jevy a odborní pojmy sociální práce a sociální pedagogiky. Dále se zabývá výkonem sociální činnosti v sociálních službách v profesích terénního sociálního pracovníka, sociálního pedagoga, zdravotnického pracovníka apod., a okruhy jejich činnosti. Legislativa, ekonomika (fundraising), plánování, hodnocení a supervize jsou témata z oblasti poskytovaní sociálních služeb v ČR, které také naplňují obsahovou stránku předmětu. Důraz je kladen na významné mezioborové propojení sociální práce a sociální pedagogiky a zastává komplexní pohled na využití terénní a komunitní sociální práce v edukaci sociálně zněvýhodněných skupin. Součástí výuky budou také diskuse s odborníky z oblasti terénní a komunitní sociální práce.
Výstupy z učení
Student si osvojí etické zásady terénní sociální práce a etický kodex sociálního pracovníka v kontextu případové studie. Studenti budou schopni vytvořit případové studie sociálního případdu z oblasti terénní a komunitní sociální práce. Studenti porozumí problematice terénní sociální práce. Studenti se budou orientovat v tématu komunitní práce a v tématu komunitního projektu.
Osnova
  • 1. Historie terénní a komunitní sociální práce u nás a v zahraničí. Sociální práce jako pomáhající profese. 2. Současná krize sociálního státu. Mechanismy a aktéři sociální práce v sociálních službách (standardy kvality sociálních služeb). 3. Teorie a definice sociálního vyloučení v ČR a v zahraničí. Obyvatele ohroženi sociálním vyloučením, jejich vzorce a strategie chování. 4. Romové žijící v sociálně vyloučených lokalitách jako cílová skupina terénní a komunitní práce. 5. Struktura přímé práce s cílovými skupinami. Sociální práce s jednotlivcem, rodinou, komunitou. 6. Děti a mládež ohrožené sociálně patologicky jevy. Terénní práce a prevence kriminality a závislostí u rizikových skupin (streetwork). 7. Struktura práce sociálního pracovníka s komunitou, jeho profesní předpoklady a kompetence. Swot analýza komunity. Projektová činnost, fundraising, síťování. 8. Sociálně pedagogická aktivizace jednotlivců, rodin s dětmi a komunit žijící v sociálně vyloučených lokalitách. Příklady dobré praxe. 9. Organizační, ekonomické a odborní aspekty komunitní sociální práce. Komunitní plánování sociálních služeb jako nástroj efektivní sociální politiky státu.
Literatura
  • ŠŤASTNÁ, Jaroslava. Když se řekne komunitní práce. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016, 122 stran. ISBN 9788024633565. URL info
  • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Komunitní práce jako součást role sociálních pracovníků na obcích: možnosti a limity. In Perspektivy komunitní sociální práce v ČR. Olomouc, 16.9. 2016, Caritas. 2016. info
  • GULOVÁ, Lenka. Sociální práce (Pro pedagogické obory). 1. vyd. Praha: Nakladatelství Grada Publishing, a.s., 2011, 208 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-3379-1. info
  • GOJOVÁ, Alice. Teorie a modely komunitní práce. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006, 115 s. ISBN 8073681544. info
  • RÁKOCZYOVÁ, Miroslava. Komunitní práce jako jeden z nástrojů řešení problému sociální exkluze. Sociální práce. Brno: ASVSP, 2003, roč. 2, č. 1, s. 69 - 82. ISSN 1213-624. info
  • VORLÍČKOVÁ, Lenka. Komunitní práce s romskými dětmi a mládeží (návrh výzkumu). Edited by Kateřina Kubalčíková. Brno, 2003, 43 l. info
Výukové metody
seminář, cvičení, tvorba kazuistiky
Metody hodnocení
Závěrečná rozprava k tématům předmětu, kolokvium, prezentace kazuistik.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SOk486