SOk731 Sociálně právní ochrana dětí

Pedagogická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/1.2/0. 14 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Ondřej Ipser (přednášející)
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Dana Jakubjanská, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Prioritou výuky je seznámit studenty se sociálně právní ochranou dětí, uvést je do této problematiky z pohledu teorie, praxe i nálezů soudů v této oblasti. Předmět je založen na propojení se sociální prací, sociální pedagogikou, právem a psychologií. Obsah předmětu vychází z obecného základu sociálně právní ochrany dětí a je zaměřen na kompetence a činnost státních a nestátních subjektů. Kromě samotného výkladu jsou součástí výuky i kazuistiky a diskuse.
Osnova
 • 1. Úvod a základní principy sociálně právní ochrany dětí. 2. Zákony související se sociálně právní ochranou dětí a jejich aplikace v praxi. 3. Standardy sociálně právní ochrany dětí. 4. Ohrožené dítě (vyhodnocování situace dítěte a rodiny, případové konference, individuální plán ochrany dítěte). 5. Týrané, zneužívané a zanedbávané děti. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 6. Rodinné právo (rozvody, úprava poměrů, kolizní opatrovník). 7. Náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče). 8. Sociální kurátor-kurátor pro děti a mládež. 9. Trestní odpovědnost dětí a mladistvých (Zákon o soudnictví ve věcech mládeže). 10. Podávání návrhů OSPOD k soudu. 11. Výchovná opatření. 12. Ústavní a ochranná výchova. 13. Nezletilá matka (rodičovská odpovědnost, přiznání svéprávnosti nezletilému). 14. Domácí násilí.
Literatura
  doporučená literatura
 • MATĚJČEK, Z. 1992. Dítě a rodina v psychologickém poradenství: (anatomie, fysiologie a patologie lidské rodiny). Praha: Státní pedagogické nakladatelství, Knižnice psychologické literatury.
 • VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. 2008. Sociální psychologie 2. Praha: Grada.
 • HORTOVÁ, M. 2013. Asistovaný kontakt z pohledu psychologa. Průvodce náhradní rodinnou péčí. Brno: Sdružení pěstounských rodin.
 • UHLÍŘOVÁ, V. 2012. Vztahový labyrint v náhradní rodině. Vlastní rodina přijatých dětí. Říčany: Občanské sdružení Rozum a Cit.
 • KRAUSOVÁ, L., NOVOTNÁ V. 2006. Sociálně-právní ochrana dětí. Praha: ASPI.
 • MATĚJČEK, Z. et al. 1999. Náhradní rodinná péče: průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny. Praha: Portál.
 • Seznam základní studijní odborné literatury: zákon č. 104/1991 Sb., Úmluva o právech dítěte zákon č. 54/2001 Sb., o přijetí Evropské úmluvy o výkonu práv dětí zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní a
 • ZEZULOVÁ, Dagmar. Pěstounská péče a adopce. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012, 197 s. ISBN 9788026200659. info
 • VACULÍK, Jaroslav. ERBEN, Karel Jaromír. Slovanské bájesloví. Edd. Bechyňová, M. – Černý, M. – Kaleta, P. Praha: Etnologický ústav AV ČR a Slovanský ústav AV ČR, 2009. 511 s. 2011. info
 • GABRIEL, Zbyněk a Tomáš NOVÁK. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008, 144 s. ISBN 9788024717883. URL info
 • MATĚJČEK, Zdeněk a Zdeněk DYTRYCH. Radosti a strasti prarodičů, aneb, Když máme vnoučata. 1. vyd. Praha: Grada, 1997, 141 s. ISBN 807169455X. info
 • MATĚJČEK, Zdeněk. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Praha: Portál, 1994, 98 s. ISBN 80-85282-83-6. info
Výukové metody
Výklad, součástí výuky jsou i kazuistiky a diskuse.
Metody hodnocení
Studenti zpracují seminární práci v podobě třístránkového textu dle normostrany a zasílají ji emailem přednášející do data uvedeného v kurzu. Při tvorbě seminární práce musí vycházet z kazuistiky týkající se oblastí sociálně právní ochrany dětí, jako jsou např.: sociální patologie u dětí i mladistvých, týrané, zneužívané a zanedbávané děti, rozvody, pěstounská péče, osvojení apod. V práci musí být uvedena osobní a rodinná anamnéza, diagnostika, popis případu, prognóza. Při ústní zkoušce studenti aplikují obsah seminární práce do oblasti sociálně právní ochrany dětí a souvisejících oblastí, dále musí prokázat znalost dané problematiky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.