SOk750 Mediace a probace

Pedagogická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/1.2/1.2. 14 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Ondřej Ipser (přednášející)
Garance
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Dana Jakubjanská, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět je součástí bakalářského studijního oboru Sociální pedagogika, profilace Sociální patologie a prevence. Předpokladem pro zápis je splnění předchozích předmětů v rámci profilace.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle předmětu 1. Studenti se seznámí s definicemi, principy a uplatňováním restorativní justice. Dozví se o cílech a fungování Probační a mediační služby. Dále získá informace o průběhu trestního řízení. Z teoretického i praktického hlediska bude seznámen s mediací. Informace budou doplněny i o praktický vhled při práci s klienty Probační a mediační služby. 2. Studenti se naučí, co obnáší probační činnost. Budou seznámeni s jednotlivými alternativními tresty a zjistí, jak probíhá jejich naplňování. Bude přiblížen dohled, parole, domácí vězení, obecně prospěšné práce, trest zákazu vstupu a více pozornosti bude věnováno specifikům při práci s mládeží. 3. Činnost Probační a mediační služby je zaměřena také na pomoc obětem trestných činů. Studenti se seznámí s procesem viktimizace. Dozví se, jaké jsou potřeby obětí trestných činů a také to, jaká mají oběti práva. Prezentace bude zaměřena i na komunikaci s obětí trestného činu a obecně pomoci obětem. Student bude seznámen i se systémem pomoci obětem.
Výstupy z učení
Studenti se seznámí s definicemi, principy a uplatňováním restorativní justice. Studenti se naučí, co obnáší probační činnost. Studenti se seznámí s procesem viktimizace.
Osnova
  • Mediace - Restorativní justice - Probační a mediační služba - Trestní řízení - Mediace - Kasuistika mladistvého v přípravném řízení - Profesionální rozhovor Probace - Obecně prospěné práce - Dohled - Parole - Domácí vězení - Trest zákazu vstupu - Specifika probace u dětí a mladistvých Pomoc obětem trestných činů: - průběh viktimizace - potřeby obětí trestných činů - postavení a práva oběti/poškozeného v trestním řízení - komunikace s obětí - pomoc obětem - systém pomoci obětem
Literatura
  • Šachová Masopust, P.: Smysl a účel trestu a rozsah zadostiučinění v trestním řízení z pohledu restorativní justice. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2017.
  • VELIKOVSKÁ, Martina. Psychologie obětí trestných činů : proces viktimizace, status oběti a jeho význam, prevence a vyrovnávání se s viktimizací, reálné případy z policejní praxe. Vydání 1. Praha: Grada, 2016, 168 stran. ISBN 9788024748498. URL info
  • ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Viktimologie pro forenzní praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 2014, 158 s. ISBN 9788026205821. info
  • Probace a mediace : možnosti řešení trestných činů. Edited by Pavel Štern - Lenka Ouředníčková - Dagmar Doubravová. Vydání první. Praha: Portál, 2010, 212 stran. ISBN 9788073677572. info
  • TOMÁŠEK, Jan. Úvod do kriminologie : jak studovat zločin. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, 214 s. ISBN 9788024729824. URL info
  • ČÍRTKOVÁ, Ludmila a Petra VITOUŠOVÁ. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů : příručka pro pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, 191 s. ISBN 9788024720142. info
  • ZEHR, Howard. Úvod do restorativní justice. Praha: Sdružení pro probaci a mediaci v justici, 2003, 48 s. ISBN 8090299814. info
Výukové metody
Přednášky, třídní diskuze, četba, práce s kazuistikami
Metody hodnocení
Studenti budou psát na konci semestru test.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je povinnou součástí profilace Sociální prevence a resocializace.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.