SO_BPp Bakalářska práce - Projekt

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/1. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (přednášející)
Mgr. František Trapl, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti samostatně vypracují projekt bakalářské práce, který v průběhu semestru předloží svému vedoucímu ke konzultaci. Projekt musí obsahovat všechny náležitosti podle zadání, včetně návrhu studijní literatury a časového harmonogramu. Vedoucí práce zkontroluje obsahovou i formální stránku projektu a svým podpisem odsouhlasí vedení bakalářské práce. Zápočet z předmětu Projekt bakalářské práce udělí garant předmětu.
Výstupy z učení
Projekt BP
Osnova
 • Předmět Bakalářská práce - projekt je koncipován jako distanční. Studenti prakticky sestaví projekt dle zadání a podle tématického zaměření vyhledají příslušného vedoucí práce se kterým projekt zkonzultují.
 • Student:
 • - navrhne téma odpovídající aktuálnímu stavu a požadavkům v daném oboru;
 • - stručně vymezí řešenou problematiku a základních pojmů (dle tématu práce);
 • - nastíní dosavadní stav řešení či poznání (stručná rešerše, východisko pro cíl práce, formulace výzkumných problémů apod.);
 • - vymezí cíl práce;
 • - popíše předpokládaný pracovní postup (přístup k řešení, metody, techniky, nástroje apod.);
 • - popíše předpokládané organizační, materiální a finanční zabezpečení práce (časový harmonogram práce aj.);
 • - popíše předpokládané využití výsledků (způsoby prezentace, publikace apod.);
 • - doloží seznam literatury a odkazů týkajících se daného tématu
Literatura
 • MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Cesty pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2004. 78 s. 188. ISBN 80-7315-078-6. info
 • NĚMEC, Jiří. Projektování a příprava diplomových (bakalářských) prací. In MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Cesty pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Paido, 2004. s. 69-78, 10 s. ISBN 80-7315-078-6. info
 • FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce :praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Knihař, 2002. 223 s. ISBN 80-86292-05-3. info
 • Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. Edited by Miroslav Disman. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 80-246-0139-7. info
 • SPOUSTA, Vladimír, Josef MAŇÁK, Jan ŠŤÁVA a Zdeňka DOHNÁLKOVÁ. Vádemékum autora odborné a vědecké práce (se zaměřením na práce pedagogické). 1. vyd. 2000, 1. dotisk 2001. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 158 s. ISBN 80-210-238. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • MAŇÁK, Josef. Experiment v pedagogice. Edited by Martina Horáková. Brno: Pedagogická knihovna Brno, 1994. 72 s. ISBN 8070510765. info
 • MAŇÁK, Josef. Chapters on the methodology of pedagogy. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 125 s. ISBN 8021010312. info
Výukové metody
obhajova projektu, diskuse, domácí příprava
Metody hodnocení
Student prodiskutuje svůj projekt s potenciálním vedoucím a vloží ho do elektronického kurzu. Obhajoba projektu před studenty.
Informace učitele
http://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=1187
Studenti mají k dispozici e-learnigový kurz, ve kterém naleznou všechny organizační i odborné informace. Prostřednictvím příslušné aplikace odevzdají elektronicky svůj kurz do stanoveného termínu. Vyučující jim poskytne zpětnou vazbu a udělí zápočet.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.