SOp119 Základy psychologie a sociologie

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Barbara Strobachová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková (přednášející)
Mgr. Miroslav Bielik, DiS., B.A. (přednášející)
PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SOp119/01: Po 16:00–19:50 učebna 51, M. Bielik, M. Sedláková, B. Strobachová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 43/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 41/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz má studentovi zprostředkovat orientaci v základních psychologických a sociologických pojmech, teoriích a významných postavách.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
překročit pseudopropast mezi jednotlivými disciplínami (psychologie, sociologie) směrem k transdisciplinárnímu spojení a jeho aplikací v oblasti sociální pedagogiky
orientovat se v základních teoretických koncepcích
rozumět základním psychologickým a sociologickým pojmům
používat správně psychologickou i sociologickou terminologii
Osnova
 • 1) Úvod do psychologie
 • pojmy: psychologie odborná/vědecká a psychologie laická; psychologie práce (organizace a řízení), klinická psychologie, poradenská psychologie, pedagogická psychologie, dopravní psychologie, psychoterapie; vztah k oborům: etologie, etnologie, neurologie, matematika/kybernetika, filozofie; psychologie jako pomáhající profese, syndrom vyhoření a jeho prevence
 • 2) Základní psychologické směry a jejich historický vývoj
 • pojmy: asocianizmus, asociační zákony (styčnosti v prostoru, v čase, blízkosti, kontrastu, ...); gestaltizmus (tvarová psychologie), gestalt zákony – figura/pozadí, pregnantosti (dobrého tvaru: uzavřenosti, blízkosti, podobnosti, ...); behaviorizmus, paradigma S-R; neobehaviorizmus, paradigma S-O-R, kognitivní mapy; kognitivní psychologie, kognitivní obrat, procesy vzestupné (datově řízené) a sestupné (pojmově řízené), informační paradigma, počítačová metafora, architektura kognitivního systému
 • osobnosti: D. Hume, J.S.Mill, K. Koffka, M. Wertheimer, W. Köhler, J.B. Watson, E.C. Tolman
 • 3) Vnímání
 • pojmy: vnímání, čití, sítnice, obraz na sítnici, zraková dráha, zraková kůra; iluze, klamy, pareidolie, Rorschachův test; nápovědi zrakového vnímání monokulární – lineární perspektiva, gradient textury, atmosférická perspektiva, stínování, interpozice (překryv), pohyb, obvyklá velikost; konstantnost vnímání velikosti; nápovědi zrakového vnímání binokulární, stereoskopické vidění, binokulární paralaxa; nevědomé vnímání (Helmholtz); okohybné svaly, sakadické pohyby; tyčinky, čípky, konstantnost vnímání barvy, negativní paobrazy teorie: konstruktivistické výklady vnímání, přímé výklady jednání, ekologická teorie J. Gibsona
 • osobnosti: H. von Helmhotlz, H. Rorschach, J. Gibson
 • 4) Paměť
 • pojmy: explicitní, implicitní, sémantická, epizodická, autobiografická, senzorická, echoická, krátkodobá, dlouhodobá paměť; pracovní paměť, fonologický okruh, vizuálně prostorový náčrtník, centrální vykonavatel; vytěsnění, interference (proaktivní, retroaktivní), amnézie (retrográdní, anterográdní); vliv různých faktorů na zapamatování a vybavení: kontext, emoce, opakování, organizace materiálu, počet elementů/štěpů, sebereferenční efekt, efekt Zeigernikové; paměť a představivost, eidetická vloha, mnemotechnika; vybavování autobiografických událostí; křivka zapomínání (Ebbinghaus); druhy učení: senzitiace, habituace, vtiskávání (imprinting), primární a sekundární podmiňování, klasické a operantní podmiňování; reflexologie; pojmové učení; sociální učení
 • autoři: H. Ebbinghaus, I.P. Pavlov, B. Skinner, A. Bandura, G.A. Miller
 • 5) Mentální reprezentace
 • pojmy: reprezentace mentální, vnější, analogová, propoziční; mentální schéma, mentální pojem, princip úspornosti vs. informativnosti; atribut; prototyp
 • osobnosti: E. Roschová
 • 6) Myšlení
 • pojmy: indukce, dedukce, heuristika, vhled; pravidlo poměrného základu a jeho porušení; asimilace, akomodace, schéma, stálost objektu, reverzibilita; myšlení a morálka – autonomní a heteronomní morálka, Kohlbergova stádia vývoje morálního usuzování;
 • teorie: Piagetova teorie vývoje myšlení, konstruktivistický přístup v pedagogice
 • autoři: J. Piaget, A. Tversky, D. Kahneman, L. Kohlberg
 • 7) Inteligence
 • pojmy: inteligence jako kognitivní proměnná, sociální inteligence, emoční inteligence, inteligence jako reálná vlastnost, operacionalistický pohled na inteligenci; g-faktor, fluidní a krystalická inteligence, verbální a neverbální inteligence, inteligence a kultura, testování inteligence, kulturně férové testy inteligence
 • autoři: C. Spearman, R.B. Cattel
 • 8) Pozornost
 • pojmy: pozornost aktivní a pasivní, zaměřená a rozdělená; fénomén/problém koktejlové párty
 • teorie: Broadbentova teorie filtru
 • 9) Myšlení a řeč
 • pojmy: syntax, hloubkové syntaktické struktury, generativita (Chomsky), sémantika, metafora (Lakoff); foném, morfém, propozice; amodálnost propoziční reprezentace; lexikon; Wernickova afázie, Brocova afázie; sakády a fixace při čtení písma; analytická a syntetická metoda při učení čtení/psaní; jazyk jako socio-kulturní fenomén, vnitřní řeč, simultánnost myšlení, sukcesivnost řeči; lingvistický relativizmus
 • teorie: teorie hloubkových syntaktických struktur (Chomsky); významy jako metafory tělesné zkušenosti (Lakoff); teorie vztahu myšlení a řeči (Vygotskij); Sapir-Whorfova teorie
 • autoři: N. Chomsky, G. Lakoff, L. Vygotskij
 • 10) Emoce pojmy: specifika emocí – aspekt hodnocení, orientování, tělesné zakotvení; emoce jako následek tělesných/fyziologických reakcí; emoce jako následek kognitivního hodnocení (např. myšlení u deprese); evolucionistický přístup ke zkoumání emocí, emoce a výrazy tváře; alexytimie
 • teorie: James-Langova teorie emocí; teorie W. Cannona; teorie R. Plutchika
 • 11) Tvořivost
 • pojmy: konvergentní a divergentní myšlení, role představivosti v tvořivém procesu
 • 12) Kognice-osobnost
 • pojmy: kognitivní styl, závislost-nezávislost na poli (H. Witkin)
 • 13)
 • Motivace
 • pojmy: motiv, incentiva; motivace podle hlavních psychologických směrů: behaviorizmus, kognitivní psychologie, psychoanalýza, humanistická psychologie; deficitní potřeby a metapotřeby; hledání smyslu jako motivace
 • osobnosti: A. Maslow, V.E. Frankl
Literatura
  povinná literatura
 • EYSENCK, Michael W. a Mark T. KEANE. Kognitivní psychologie. Translated by Miroslav Filip. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. 748 s. ISBN 9788020015594. info
 • SHEEHY, Noel. Encyklopedie nejvýznamnějších psychologů. Translated by Jiří Ogrocký. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2005. 238 s. ISBN 8086598829. info
 • HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ. Psychologický slovník [Portál, 2000]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 774 s. ISBN 80-7178-303-X. info
 • ATKINSONOVÁ, Rita L. Psychologie [Atkinsonová]. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 862 s. : o. ISBN 80-85605-35-X. info
  doporučená literatura
 • GUGGENBÜHL-CRAIG, Adolf. Nebezpečí moci v pomáhajících profesích. Translated by Petr Patočka. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 113 s. ISBN 9788073673024. info
 • STERNBERG, Robert J. Kognitivní psychologie. Translated by František Koukolík. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 636 s. ISBN 80-7178-376-5. info
 • SILLAMY, Norbert. Psychologický slovník. Translated by Irena Strossová. 1. čes. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 246 s. ISBN 8024402491. info
 • GEIST, Bohumil. Psychologický slovník. 2. vyd. Praha: Vodnář, 2000. 425 s. ISBN 80-86226-07-7. info
Výukové metody
přednášky, seminární setkávání (zahrnuje příklady, diskuse)
Metody hodnocení
aktivní účast na semináři, četba, příprava na každý seminář, splnění třech úkolů v terénu, písemný test, požadována 70% úspěšnost
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/SOp119