SP2004 Inkluzivní didaktika

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 2 bloky pro kombinované studium. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Studium oboru Speciální pedagogika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání dalších vědomostí o problematice vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v současném vzdělávacím systému České republiky. Dalším cílem předmětu je také mimo jiné seznámit studenty/tky s vybranými vzdělávacími systémy v  zahraničí. Předmět by měl také přispět k osvojení teoretických znalostí nezbytných pro úspěšnou organizaci výuky v inkluzivní třídě vzhledem k typu postižení žáků se speciálním vzdělávacími potřebami a žáků intaktních.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen: • vysvětlit a při své výchovně-vzdělávací činnosti reflektovat principy inkluzivního vzdělávání; • dokáže kriticky uvažovat o vlastním postoji k inkluzivnímu vzdělávání a vlastních schopnostech vytvářet inkluzivní prostředí ve školní třídě; • bude schopen zorganizovat, efektivně komunikovat a vést práci multidisciplinárního týmu; • ve spolupráci s rodiči, žákem a poradenským zařízením dokáže vypracovat individuální vzdělávací plán aj.; • bude znát základní metody a formy práce s heterogenní skupinou (adaptace způsobů zprostředkování učiva, výukových materiálů, organizačních forem práce, uspořádání třídy, hodnocení atd.) a bude je umět vhodně použít při edukaci; • dokáže modifikovat učební materiály a aktivity s ohledem na speciální vzdělávací potřeby žáků; • bude schopen určit a popsat standardně užívané kompenzační pomůcky, speciální učební pomůcky a podpůrné nebo náhradní komunikační systémy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Osnova
 • Osnova 1. Inkluzivní vzdělávání u nás a v zahraničí - vývoj a historie, české a mezinárodní dokumnety. 2. Definice pojmů (inkluze, inkluzivní učitel, inkluzivní prostředí aj.) 3. Systém vzdělávání s důrazem na inkluzivní vzdělávání. 4. Individualizace a diferenciace v procesu edukace v inkluzivním prostředí. 5. Okruh žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - podmínky vzdělávání (žáci s narušenou komunikační schopností; se specifickými poruchami učení a chování; se zrakovým postižením; se sluchovým postižením; žáci s epielpsií (tj. s chronickým onemocněním); s  mentálním postižením a SPAS; s tělesným postižením, s těžkým postižením). 6. Klinický obraz vybraných nemocí - neurovývojové vady a hyperkynetické poruchy (ADHD aj.). 7. Materiální a organizační podmínky pro realizaci inkluzivního vzdělávání, individuální podpora učení ve škole. 8. Strategie hodnocení v inkluzivní škole. 9. Strategie pro samostatné učení, styly učení a strategie individuální podpory.
Literatura
  povinná literatura
 • Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu, 1. vydání, Brno: MU, 2013, ISBN 978-80-210-6678-6
 • Ošlejšková, H., Vítková, M. et atl. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. 1. vydání, Brno: MU, 2013, ISBN 978-80-210-6673-1
  doporučená literatura
 • Lechta, V. (ed.). Základy inkluzivní pedagogiky. Vydání první. Praha : Portál, s.r.o., 2010. s. 435. ISBN 978-80-7367-679-7.
 • Heimlich, U., Kahlert, J., Lelgemann, R., Fischer, E. (Hrsg.). Inklusives Schulsystem. Mnichov, 2016, Bad Heilbrunn. ISBN 978-3-7815-2077-6.
 • Hájková, V., Strnadová, I. Inkluzivní vzdělávání. Praha: Grada, 2010. 217 s. ISBN 978-80-247-3070-7.
 • ČAPEK, Robert. Moderní didaktika : lexikon výukových a hodnoticích metod. Vydání 1. Praha: Grada, 2015. 604 stran. ISBN 9788024734507. URL info
 • HAVEL, Jiří. Výuka elementárního čtení a psaní na přechodu k inkluzi. In Jiří Havel. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základní školy jako východisko inkluzivní didaktiky. 2. rozšířené vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 71-112. ISBN 978-80-210-7150-6. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Inkluzivní vzdělávání v české primární škole: teorie, praxe, výzkum. první. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 207 s. ISBN 978-80-210-6527-7. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Kapitoly ze specifických poruch učení II. Reedukace specifických poruch učení (ed). Brno. Brno: MU, 2005. 152 s. Paido. ISBN 80-210-3613-3. info
Výukové metody
Seminář, diskuse, vypracování projektu, a jejich případná prezentace a diskuse nad nimi. Projekt nebo jinou práci studenti odevzdají do odevzdávárny předmětu.
Metody hodnocení
Docházka: 75%. Každý student vypracuje seminární práci na vybrané téma. Práci odevzdá do odevzdávárny (v rozsahu 3 – 4 strany A4). Témata: 1. Vytvořit modelový individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. 2. Připravit vyučovací hodinu v modelové inkluzivní třídě s využitím osvojených výukových strategií. 3. Na modelovém případu promyslet materiálně-technická a organizační opatření nezbytná pro úspěšnou inkluzi modelového žáka se SVP. 4. Připravit podklady pro interview s rodiči žáka se SVP. Téma eseje pro studenty, kteří se účastní zahraniční stáže: Podmínky inkluze ve vzdělávání v zahraničí. Písemný test - 40 otázek. Zodpovězeno musí být správně 75 % otázek.
Informace učitele
Další informace upřesní vyučující předmětu na začátku semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2023.