SP2008 Jednopřípadové výzkumné strategie v praxi

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 1 blok pro kombinované studium. 6 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
Bc. Barbora Pavlíčková (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Metodologie speciálně pedagogického výzkumu 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit pokročilé výzkumné strategie ve speciální pedagogice se zaměřením na výzkum jednoho či několika málo subjektů pro využití v praxi studentů speciální pedagogiky. Vzhledem k vysoké míře interindividuálních rozdílů mezi subjekty, která je dána jak jejich typicky velkou heterogenitou, tak často nízkým počtem srovnatelných subjektů, se ve speciálně pedagogické metodologii často využívá jak kvalitativních, tak smíšených nebo kvantitativních výzkumných strategií s nízkým počtem informantů, respondentů nebo subjektů. V rámci předmětu budou představeny pokročilé náležitosti pro tvorbu případových studií a experimentálních studií s vnitrosubjektovými plány s několika málo nebo pouze jedním subjektem výzkumu. Součástí předmětu bude také návrh vlastního experimentálního výzkumu s vhodně zvoleným experimentálním designem a způsoby sběru dat o chování.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni:
- popsat možnosti aplikace výzkumných strategií s jedním nebo několika málo subjekty
- vysvětlit výhody a nevýhody vnitrosubjektového experimentálního designu s ohledem na validitu a reliabilitu.
- vybrat vhodný typ experimentálního designu a adekvátní způsob měření cílového chování
- aplikovat vhodnou výzkumnou strategii a připravit projekt výzkumu využitelný ve speciálně pedagogické praxi
Osnova
 • 1. Výzkum s malým počtem subjektů nebo jedním subjektem (N1) – možnosti využití
 • 2. Využití N1 výzkumných strategií v kvalitativním a kvantitativním a smíšeném výzkumu
 • 3. Případové studie – příprava a realizace vlastního projektu případové studie; výběr zkoumaných subjektů, jevů a institucí; sběr dat, analýza dat, sepisování a zveřejňování případové studie.
 • 4. Experiment s nízkým/jedním N – možnosti využití vnitrosubjektového designu
 • 5. Limity validity a reliability vnitrosubjektového designu
 • 6. Projekt vnitrosubjektového experimentu - příprava a realizace vlastního experimentálního projektu; výběr zkoumaných subjektů; sběr dat – měření chování, grafické znázornění, analýza dat, sepisování a zveřejňování případové studie.
Literatura
  povinná literatura
 • ODOM, Samuel L., et al. Research in special education: Scientific methods and evidence-based practices. Exceptional children, 2005, 71.2: 137-148.
 • Úvod do metodologie psychologického výzkumu : jak zkoumat lidskou duši. Translated by Petr Bakalář, Illustrated by Ján Ferjenčík. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. 255 s. ISBN 9788073678159. URL info
 • MERTENS, Donna M. a John A. MCLAUGHLIN. Research and evaluation methods in special education. Thousand Oaks: Corwin Press, 2004. xiv, 275. ISBN 0761946535. info
  doporučená literatura
 • LANE, Justin D.; GAST, David L. Visual analysis in single case experimental design studies: Brief review and guidelines. Neuropsychological rehabilitation, 2014, 24.3-4: 445-463.
 • YIN, Robert K. Case study research and applications: Design and methods. SAGE Publications, 2017.
 • COOPER, John O., Timothy E. HERON a William L. HEWARD. Applied behavior analysis. Second edition. Harlow: Pearson, 2014. iv, 751. ISBN 9781292023212. info
Výukové metody
Seminář, tvorba vlastního výzkumného projektu
Metody hodnocení
Zpracování experimentálního projektu výzkumu s jedním subjektem
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023.