SPp204 Inkluzivní didaktika

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPp204/01: Po 12:00–13:50 učebna 50, I. Fialová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních vědomostí o problematice vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v současném vzdělávacím systému České republiky. Dalším cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými vzdělávacími systémy v  zahraničí. Předmět by měl také přispět k osvojení teoretických znalostí nezbytných pro úspěšnou organizaci výuky v inkluzivní třídě vzhledem k typu postižení žáků a speciálním vzdělávacím potřebám.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen: • vysvětlit a při své výchovně-vzdělávací činnosti reflektovat principy inkluzivního vzdělávání; • dokáže kriticky uvažovat o vlastním postoji k inkluzivnímu vzdělávání a vlastních schopnostech vytvářet inkluzivní prostředí ve školní třídě; • bude schopen zorganizovat, efektivně komunikovat a vést práci multidisciplinárního týmu; • ve spolupráci s rodiči, žákem a poradenským zařízením dokáže vypracovat individuální vzdělávací plán, resp. plán pedagogické podpory; • bude znát základní metody a formy práce s heterogenní skupinou (adaptace způsobů zprostředkování učiva, výukových materiálů, organizačních forem práce, uspořádání třídy, hodnocení atd.) a bude je umět vhodně použít při edukaci; • dokáže modifikovat učební materiály a aktivity s ohledem na speciální vzdělávací potřeby žáků; • bude schopen určit a popsat standardně užívané kompenzační pomůcky, speciální učební pomůcky a podpůrné nebo náhradní komunikační systémy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Osnova
 • Osnova 1. Inkluzivní vzdělávání u nás a v zahraničí - vývoj a historie, české a mezinárodní dokumnety. 2. Definice pojmů (inkluze, inkluzivní učitel, inkluzivní prostředí aj.) 3. Systém vzdělávání s důrazem na inkluzivní vzdělávání. 4. Individualizace a diferenciace v procesu edukace v inkluzivním prostředí. 5. Okruh žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - podmínky vzdělávání (žáci s narušenou komunikační schopností; se specifickými poruchami učení a chování; se zrakovým postižením; se sluchovým postižením; žáci s epielpsií (tj. s chronickým onemocněním); s  mentálním postižením a SPAS; s tělesným postižením, s těžkým postižením). 6. Klinický obraz vybraných nemocí - neurovývojové vady a hyperkynetické poruchy. 7. Didaktické otázky ke kooperativnímu a autoregulovanému učení. 8. Materiální a organizační podmínky pro realizaci inkluzivního vzdělávání, individuální podpora učení ve škole. 9. Strategie hodnocení v inkluzivní škole. 10. Strategie pro samostatné učení, styly učení a strategie individuální podpory.
Literatura
  povinná literatura
 • Ošlejšková, H., Vítková, M. et atl. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. 1. vydání, Brno: MU, 2013, ISBN 978-80-210-6673-1
 • Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu, 1. vydání, Brno: MU, 2013, ISBN 978-80-210-6678-6
  doporučená literatura
 • Heimlich, U., Kahlert, J., Lelgemann, R., Fischer, E. (Hrsg.). Inklusives Schulsystem. Mnichov, 2016, Bad Heilbrunn. ISBN 978-3-7815-2077-6.
 • Lechta, V. (ed.). Základy inkluzivní pedagogiky. Vydání první. Praha : Portál, s.r.o., 2010. s. 435. ISBN 978-80-7367-679-7.
 • Hájková, V., Strnadová, I. Inkluzivní vzdělávání. Praha: Grada, 2010. 217 s. ISBN 978-80-247-3070-7.
 • HAVEL, Jiří. Výuka elementárního čtení a psaní na přechodu k inkluzi. In Jiří Havel. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základní školy jako východisko inkluzivní didaktiky. 2. rozšířené vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 71-112, 42 s. ISBN 978-80-210-7150-6. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Inkluzivní vzdělávání v české primární škole: teorie, praxe, výzkum. první. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 207 s. ISBN 978-80-210-6527-7. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Kapitoly ze specifických poruch učení II. Reedukace specifických poruch učení (ed). Brno. Brno: MU, 2005. 152 s. Paido. ISBN 80-210-3613-3. info
Výukové metody
Seminář, diskuse, vypracování projektu, a jejich případná prezentace a diskuse nad nimi. projekt student odevzdá do odevzdávárny předmětu.
Metody hodnocení
Docházka: 75%. Každý student vypracuje seminární práci na vybrané téma. Práci odevzdá do odevzdávárny (v rozsahu 4-5 stran A4). Témata: 1. Vytvořit modelový individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. 2. Připravit vyučovací hodinu v modelové inkluzivní třídě s využitím osvojených výukových strategií. 3. Na modelovém případu promyslet materiálně-technická a organizační opatření nezbytná pro úspěšnou inkluzi modelového žáka se SVP. 4. Připravit podklady pro interview s rodiči žáka se SVP. Téma eseje pro studenty, kteří se účastní zahraniční stáže: Podmínky inkluze v základním vzdělávání v zahraničí. Písemný test - 40 otázek. Musí být zodpovězeno 75 % otázek správně.
Informace učitele
Další informace upřesní vyučující předmětu na začátku semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SPp204