SPp204 Inkluzivní didaktika

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 3 kr. (plus 1 za zk). obor Učitelství SP pro SŠ - zk - 4 kredity. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPp204/01: St 16:00–17:50 učebna 30, I. Fialová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních vědomostí o problematice vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v současném vzdělávacím systému České republiky. Dalším cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými vzdělávacími systémy v  zahraničí. Předmět by měl také přispět k osvojení teoretických znalostí nezbytných pro úspěšnou organizaci výuky v inkluzivní třídě vzhledem k typu postižení žáků a speciálním vzdělávacím potřebám.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen: • vysvětlit a při své výchovně-vzdělávací činnosti reflektovat principy inkluzivního vzdělávání; • dokáže kriticky uvažovat o vlastním postoji k inkluzivnímu vzdělávání a vlastních schopnostech vytvářet inkluzivní prostředí ve školní třídě; • bude schopen zorganizovat, efektivně komunikovat a vést práci multidisciplinárního týmu; • ve spolupráci s rodiči, žákem a poradenským zařízením dokáže vypracovat individuální vzdělávací plán, resp. plán pedagogické podpory; • bude znát základní metody a formy práce s heterogenní skupinou (adaptace způsobů zprostředkování učiva, výukových materiálů, organizačních forem práce, uspořádání třídy, hodnocení atd.) a bude je umět vhodně použít při edukaci; • dokáže modifikovat učební materiály a aktivity s ohledem na speciální vzdělávací potřeby žáků; • bude schopen určit a popsat standardně užívané kompenzační pomůcky, speciální učební pomůcky a podpůrné nebo náhradní komunikační systémy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Osnova
 • Osnova 1. Inkluzivní vzdělávání u nás a v zahraničí - vývoj a historie, české a mezinárodní dokumnety. 2. Definice pojmů (inkluze, inkluzivní učitel, inkluzivní prostředí aj.) 3. Systém vzdělávání s důrazem na inkluzivní vzdělávání. 4. Individualizace a diferenciace v procesu edukace v inkluzivním prostředí. 5. Okruh žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - podmínky vzdělávání (žáci s narušenou komunikační schopností; se specifickými poruchami učení a chování; se zrakovým postižením; se sluchovým postižením; žáci s epielpsií (tj. s chronickým onemocněním); s  mentálním postižením a SPAS; s tělesným postižením, s těžkým postižením). 6. Klinický obraz vybraných nemocí - neurovývojové vady a hyperkynetické poruchy. 7. Didaktické otázky ke kooperativnímu a autoregulovanému učení. 8. Materiální a organizační podmínky pro realizaci inkluzivního vzdělávání, individuální podpora učení ve škole. 9. Strategie hodnocení v inkluzivní škole. 10. Strategie pro samostatné učení, styly učení a strategie individuální podpory.
Literatura
  povinná literatura
 • Ošlejšková, H., Vítková, M. et atl. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. 1. vydání, Brno: MU, 2013, ISBN 978-80-210-6673-1
 • Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu, 1. vydání, Brno: MU, 2013, ISBN 978-80-210-6678-6
  doporučená literatura
 • Hájková, V., Strnadová, I. Inkluzivní vzdělávání. Praha: Grada, 2010. 217 s. ISBN 978-80-247-3070-7.
 • Lechta, V. (ed.). Základy inkluzivní pedagogiky. Vydání první. Praha : Portál, s.r.o., 2010. s. 435. ISBN 978-80-7367-679-7.
 • HAVEL, Jiří. Výuka elementárního čtení a psaní na přechodu k inkluzi. In Jiří Havel. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základní školy jako východisko inkluzivní didaktiky. 2. rozšířené vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 71-112, 42 s. ISBN 978-80-210-7150-6. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Inkluzivní vzdělávání v české primární škole: teorie, praxe, výzkum. první. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 207 s. ISBN 978-80-210-6527-7. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Kapitoly ze specifických poruch učení II. Reedukace specifických poruch učení (ed). Brno. Brno: MU, 2005. 152 s. Paido. ISBN 80-210-3613-3. info
  neurčeno
 • Heimlich, U., Kahlert, J., Lelgemann, R., Fischer, E. (Hrsg.). Inklusives Schulsystem. Mnichov, 2016, Bad Heilbrunn. ISBN 978-3-7815-2077-6.
Výukové metody
Seminář, diskuse, skupinové projekty a jejich prezentace a diskuse nad nimi.
Metody hodnocení
Každý student vypracuje seminární práci na vybrané téma. Práci odevzdá vyučujícímu v rozsahu 3-5 stran A4. 1. Vytvořit modelový individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. 2. Připravit vyučovací hodinu v modelové inkluzivní třídě s využitím osvojených výukových strategií. 3. Na modelovém případu promyslet materiálně-technická a organizační opatření nezbytná pro úspěšnou integraci modelového žáka se SVP. 4. Připravit podklady pro interview s rodiči žáka se SVP. Projekt bude následně ve výuce prezentován, diskutován a hodnocen. Téma eseje pro studenty, kteří se účastní zahraniční stáže: Podmínky integrace a inkluze v základním vzdělávání v zahraničí. Písemný test - 40 otázek. Musí být zodpovězeno 75 % otázek správně.
Informace učitele
Další informace zpřesní vyučující předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: obor Učitelství SP pro SŠ - ukončeno zk
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.